Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2014
CiteertitelTariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 229, llid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 31-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2014

Raadsbesluit

 

De raad der gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van ….november 2013, nr. 13/

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende

 

 

TARIEFVERORDENING REINIGINGSRECHTEN, OPENBARE WERKEN,

GEO-INFORMATIE 2014

HOOFDSTUK I  

Artikel 1  

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  reinigingsrechten en rechten openbaar groen;

 • b.

  rechten Openbare Werken;

 • c.

  rechten Geo-informatie

Artikel 2  

Deze verordening verstaat onder:

a.

werkelijke kosten:

de kosten van materialen, salarissen en overhead

b.

derden:

degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

HOOFDSTUK II  

 

Reinigingsrechten en rechten openbaar groen

 

Algemeen

Artikel 3  

Onder de naam van reinigingsrechten worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en voor het gebruik van bezittingen, werken en inrichtingen als omschreven in artikel 4.

Artikel 4  

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene, die van de bezittingen, werken of inrichtingen, als bedoeld in artikel 5, gebruik maakt.

 

Tarieven.

 

Artikel 5.  

 

 

 

Excl. btw

5.1

Het recht, bij overeenkomst bepaald, bedraagt per jaar voor:

 

a.

het gebruik, het één keer per twee weken ledigen van een container met een inhoud van 240 liter en het verwerken van het daarin aangeboden restafval

€ 280,55

 

 

b.

het gebruik, het één keer per twee weken ledigen van een container met een inhoud van 240 liter en het verwerken van het daarin aangeboden GFT afval

157,75

 

 

 

 

5.2

het (extra) ledigen van een beschikbaar gestelde container van 240 liter per keer

11,85

 

 

 

 

5.3

voor het inzamelen op afroep van grof huishoudelijk afval zonder gebruik te maken van een container

14,35/m3

 

 

 

 

5.4

voor de in 5.3 vermelde dienstverlening zijn voorrijkosten verschuldigd van

14,20

 

 

 

 

5.5

een vervangende sleutel die toegang biedt de ondergrondse container

7,80

 

 

 

 

5.6

een vervangende elektronische milieupas, die toegang biedt tot de milieustraat of de ondergrondse afvalcontainers

17,75

 

 

 

 

Afvalbrengstation (milieustraat)

 

 

 

 

5.7

het storten van grof huishoudelijk restafval, asbest(houdend afval), harde kunststoffen (niet zijnde verpakkingen), schoon puin, schone grond (verduurzaamd) hout, bouw- en sloopafval afkomstig van en aangeleverd door inwoners van de gemeente Emmen, die in het bezit zijn van een geldige milieupas, is gratis tot een maximum van 300 kg

0,16/kg

 

 

 

 

Klein gevaarlijk afval.

 

 

 

 

5.8

Voor het aanvoeren en afleveren van klein gevaarlijk afval op het depot voor chemisch afval door inwoners van de gemeente Emmen, voor de hoeveelheid, tot maximaal 10 kg. per keer is gratis. Daarboven zijn de tarieven op aanvraag beschikbaar. De huur- en kooptarieven voor het verpakkingsmateriaal zijn eveneens op aanvraag beschikbaar.

 

 

 

 

Beer-, privaatput en septictank.

 

 

 

 

5.9

het pneumatisch ledigen van een beer-, privaatput of septictank en het verwijderen van de daarin aanwezige afvalstoffen tot een hoeveelheid van max. 1½ m3

€ 122,10

 

- voor elke m3 meer wordt het tarief vermeerd met

61,15

 

 

 

 

Ongediertebestrijding

 

 

 

 

5.10

Het bestrijden van ratten bij woningen is gratis, voor alle overige ongediertebestrijding zijn de tarieven op aanvraag beschikbaar.

Artikel 6  

Voor de berekening van de in artikel 5 genoemde rechten worden gedeelten van de daargenoemde kwantiteiten gerekend voor volle.

HOOFDSTUK III  

 

Rechten openbare werken

 

Algemeen

Artikel 7  

Onder de naam van rechten openbare werken worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als omschreven in artikel 8.

Artikel 8  

Het recht bedraagt voor:

 

 

 

excl. btw

incl. btw

1.

a.

standaard huisaansluiting op riolering

€ 510,90

€ 607,30

 

b.

standaard bedrijfsaansluiting op riolering

1.003,80

1.214,60

 

 

 

 

 

2.

a.

voor het door of vanwege de gemeente realiseren van een huis- of bedrijfsaansluiting, waarbij de lengte van de aansluitleiding in het openbaar gebied meer bedraagt dan 10 meter tot aan de perceelsgrens van de aanvrager of waarbij afwijkende diameters van buizen dienen te worden gebruikt, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

b.

De geraamde kosten voor het realiseren van een in het voorgaande lid genoemde aansluiting worden voorafgaand aan de realisering aan de aanvrager medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden

Artikel 9  

9.1.

Voor het door of vanwege de gemeente aanleggen van uitwegen ten behoeve van derden worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

9.2

De geraamde kosten voor het aanleggen van uitwegen ten behoeve van derden door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verlenen van de vergunning en ingeval vergunningsvrije uitwegen voorafgaand aan de aanleg aan de aanvrager medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden

 

Rechten Geo-informatie

Artikel 10  

Onder de naam van rechten Geo-informatie worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en produkten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 11.

 

Tarief

Artikel 11  

Levering standaard cartografische producten (incl. media)

 

standaard product

A0

A1

A2

A3

A4

Uitdraai BKE volledig

€ 32,64

€ 26,11

€ 19,57

€ 13,07

€ 6,53

Uitdraai BKE wijkplattegrond

€ 16,30

€ 16,30

€ 16,30

nvt

nvt

Uitdraai TBB volledig

€ 16,30

€ 16,30

€ 16,30

€ 13,07

€ 6,53

Uitdraai TBB straatnamenkaart

€ 16,30

€ 16,30

€ 16,30

€ 13,07

€ 6,53

 

Levering standaard digitale bestanden (incl.media)

 

standaard digitaal bestand

bebouwd gebied

landelijk gebied

Basis Kaart Emmen

€ 28,87

€ 13,08

Topografisch Basis Bestand Emmen

€ 637,77

voor geheel Emmen

Luchtfoto 250 m x 250 m

€ 15,25

€ 15,25

 

Levering standaard digitale bestanden (incl.media)

 

Adrescoordinaten per coordinaat

€ 0,35

 

De prijs voor digitale bestanden Basis Kaart Emmen wordt lager naarmate meer hectares worden afgenomen. Voor exacte prijzen kunt u terecht bij de afdeling Facilitaire Ondersteuning\Team Informatievoorziening. Voor de levering van standaard digitale bestanden wordt per aanvraag € 29,58 aan handelingskosten in rekening gebracht.

 

Specifieke maatwerkproducten op het gebied van cartografie, landmeten en ICT/Geo consultancy worden doorberekend op basis van uurtarief. Alle maatwerkproducten en diensten worden geleverd op basis van offerte. Naast maatwerkproducten en diensten en standaardproducten kunnen ook abonnementen worden afgesloten voor producten en dienstverlening. Prijzen voor deze abonnementen hangen o.a. af van aard van gebruik en frequentie van gebruik en worden op basis van offerte aangeboden.

 

Uurtarieven

 

HBO

€ 97,30

MBO

€ 76,94

2-mansploeg

€ 125,58

 

Plottarieven kleuren inkjetplotter (kopieën geleverde plots)

Soort \ Formaat

A0

A1

A2

A3

A4

Papier 90 gr.

€ 5,26

€ 4,21

€ 3,86

€ 3,60

€ 3,42

Papier 125 gr.

€ 6,18

€ 4,71

€ 4,62

€ 3,84

€ 3,69

Watervast papier

€ 7,22

€ 5,27

€ 4,62

€ 4,12

€ 3,81

Transparante film

€ 11,91

€ 7,78

€ 6,43

€ 5,39

€ 4,70

Presentatie-film

€ 18,82

€ 11,51

€ 9,07

€ 7,24

€ 6,02

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Levering van onze diensten en producten geschiedt overeenkomstig de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe d.d. 03-07-1998, nr. 2252.

Artikel 12  

1.

De rechten worden bij wege van nota geheven en zijn invorderbaar twee weken na dagtekening van vorenbedoelde nota.

2.

De in het eerste lid bedoelde nota vermeldt in ieder geval de datum en aard van de verleende dienst(en) en het bedrag van het geheven recht.

3.

De in het eerste lid bedoelde nota wordt zo spoedig mogelijk na de aanvang van de dienstverlening verzonden.

4.

Bij niet-tijdige betaling worden aanma¬ningskosten in rekening gebracht. De aanmaningskosten bedragen per aanmaning cq inge¬brekestelling:

 

€ 4,00 bij een vordering van € 454,00 of lager en € 9,00 bij een vordering

 

hoger dan € 454,00.

 

Bij een aanmaning dient binnen 10 dagen te worden betaald.

 

Nadere regels door het college

Artikel 13  

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van deze rechten.

 

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 14  

 • 1.

  De "Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2013" vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 20 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2014".

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 19 december 2013,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl