Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen
CiteertitelVerordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van leningen aan in de gemeente Emmen gevestigde buitensportverenigingen danwel de sportaccommodaties. Middels een lening wil de gemeente Emmen - in het kader van onderhoud en verduurzaming van de sportaccommodaties van de buitensportverenigingen - de gelegenheid bieden om groot onderhoud aan het object te kunnen uitvoeren tegen gunstige financieringsvoorwaarden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2017Nieuwe verordening

26-01-2017

Geen.

RA17.0004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2016, nummer 16/956;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 149,

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Deze regeling verstaat onder:

1.

Een aanvrager: een in de gemeente Emmen gevestigde rechtspersoon in de vorm van een buitensportvereniging die de uitoefening van een tak van sport als doelstelling heeft, danwel in de vorm van een sportaccommodatie.

2.

Een sportaccommodatie: een geprivatiseerde, niet-commerciële accommodatie, ingericht en beheerd ten behoeve van het organiseren van sportactiviteiten met nadruk op de fysieke inspanning.

3.

Buitensportvereniging: een vereniging voor personen die eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport in de buitenlucht.

4.

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

5.

Lening: een gemeentelijke lening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door de gemeente kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de werkelijke kosten van onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen.

6.

Onderhoudsmaatregelen: werkzaamheden die moeten bijdragen aan de exploitatieverduurzaming en - verbetering van:

 

a.

de sportaccommodaties van buitensportverenigingen, of

 

b.

sportaccommodaties die onder het beheer vallen van de navolgende rechtspersonen: Stichting sporthal Nieuw-Weerdinge, Stichting sporthal Erica, Stichting sporthal Meerdijk, Stichting zwembad de Wiekslag (Weiteveen), Stichting Openluchtzwembad 'De Wieke’(Nieuw-Weerdinge), Stichting zwembad Emmer-Compascuum en Stichting zwembad Erica (GeertVosBad).

7.

Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 

warmtepomp;

 

biomassaketel;

 

zonnepanelen/zonnecollectoren;

 

zonneboiler;

 

kleinschalige windturbine;

 

gevelisolatie;

 

dakisolatie;

 

vloerisolatie;

 

raamisolatie;

 

energie-efficiënte verwarmingsinstallatie;

 

warmteterugwininstallatie;

 

sedumdak;

 

LED-verlichting (buitenverlichting, binnenverlichting en sportveldverlichting).

8.

Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de lening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

9.

Krediettoets: onderzoek naar de financiële toestand waarin de aanvragende instantie verkeert.

Artikel 2 Doelgroep

 

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van leningen aan in de gemeente Emmen gevestigde buitensportverenigingen danwel de sportaccommodaties.

Met de lening wil de gemeente Emmen het onderhoud en de verduurzaming van de sportaccommodaties van de buitensportverenigingen en de sportaccommodaties die onder het beheer vallen van Stichting sporthal Nieuw-Weerdinge, Stichting sporthal Erica, Stichting sporthal Meerdijk, Stichting zwembad de Wiekslag (Weiteveen), Stichting Openluchtzwembad 'De Wieke’(Nieuw-Weerdinge), Stichting zwembad Emmer-Compascuum en Stichting zwembad Erica (GeertVosBad) stimuleren c.q. de buitensportverenigingen en geprivatiseerde accommodaties in de gelegenheid stellen groot onderhoud aan het object te kunnen uitvoeren tegen gunstige financieringsvoorwaarden.

Artikel 3 Budget

 

 • 1.

  De raad heeft een revolverend fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties ingesteld, waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, leningen kunnen worden verstrekt.

 • 2.

  De raad stelt het maximumbedrag vast dat beschikbaar is voor het toekennen van leningen.

 • 3.

  Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden verstrekt tot het maximum, zoals vastgesteld in artikel 11 van deze verordening, dan wel maximaal tot het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen.

Artikel 4 Lening(en)

 

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening toe te kennen voor het treffen van onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen.

 

Artikel 5 Onderhoud- en duurzaamheidsmaatregelen

 

 • 1.

  Deze verordening betreft onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van sportaccommodaties. Onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen aan sportaccommodaties komen slechts voor een lening in het kader van deze verordening in aanmerking, wanneer deze sportaccommodaties minimaal 10 jaar oud zijn.

 • 2.

  Het college kan de lijst van onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen, zoals genoemd in artikel 1 leden 7 en 8, uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

 

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend, voordat met de (ver-)bouw en/of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen.

 • 3.

  Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een opgave van de te treffen onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van het (ver)bouwplan of onderhoudsplan van de voorgenomen maatregelen;

  • b.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • c.

   een investeringsbegroting, op basis van de werkelijke kosten van de onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen met een financiële onderbouwing (op basis van minimaal twee offertes) alsmede een financieringsplan.

 • 4.

  De werkzaamheden moeten bijdragen aan verbetering en verduurzaming van de exploitatie van de sportaccommodatie.

 • 5.

  Een aanvrager kan een aanvraag voor een lening indienen voor een bedrag van ten hoogste € 75.000,-, dit onderverdeeld in een maximum bedrag van € 50.000,- voor onderhoudsmaatregelen en een maximum bedrag van € 25.000,- voor duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 7 Ontvankelijkheid

 

 • 1.

  Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien zij, naast de daaromtrent in de Algemene wet bestuursrecht gestelde eisen, tevens voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 6 van deze verordening.

 • 2.

  Onvolledige aanvragen worden eerst in behandeling genomen, wanneer deze, na een eventuele hersteltermijn, volledig zijn aangevuld. De datum van ontvangst van de aanvulling geldt hierbij als datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  In geval van een calamiteit, waarbij de veiligheid van sporten en gebruik van de sportaccommodatie in het geding is, kan het college afwijken van artikel 8 lid 2.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

 

Het college wijst een aanvraag geheel of gedeeltelijk af indien:

a.

Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b.

De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

c.

De werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000;

d.

De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen;

e.

Er sprake is van een sportaccommodatie, waarvoor de mogelijkheid tot of het recht bestaat op:

 

i.

het verkrijgen van subsidie(-s) in het kader van rijks-, provinciaal- of gemeentelijke subsidiëring;

 

ii.

het verkrijgen van laagrentende leningen voor onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen bij andere (lokale) fondsen.

f.

De kosten van de te treffen voorzieningen door een verzekeringsmaatschappij of anderszins zijn of worden gedekt;

g.

Vastgesteld wordt, danwel er naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan, aan te nemen, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Toekenning

 

 • 1.

  Indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden in artikelen 6,7, 8 en 9, kent het college de aangevraagde lening toe, onder voorbehoud van een positieve krediettoets;

Artikel 11 Kenmerken van de lening

 

 • 1.

  De leningen komen tot uitbetaling nadat akte van geldlening is getekend.

 • 2.

  De hoofdsom van de door het college toegekende lening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 3.

  De hoofdsom van de lening bedraagt niet minder dan € 5.000 en niet meer dan € 75.000 (inclusief BTW).

 • 4.

  De looptijd van de door het college toegekende lening(en) tot € 25.000 bedraagt maximaal 10 jaar (lineair).

 • 5.

  De looptijd van de door het college toegekende lening(en) groter dan € 25.000 bedraagt maximaal 25 jaar (lineair).

 • 6.

  Het rentepercentage is nihil.

 • 7.

  Vervroegde aflossing van de lening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 • 8.

  Verantwoording wordt afgelegd middels een inhoudelijk en financieel verslag, uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht.

Artikel 12 Nadere regels

 

Het college kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking per 1 februari 2017.

Aanvragen worden vanaf deze datum beoordeeld/beschikt op basis deze verordening.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening inzake fonds voor onderhoud en verduurzaming accommodaties buitensportverenigingen en geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Emmen”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2017.

 

De griffier,

De wnd. voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

G.J. Horstman