Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Beleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering
CiteertitelBeleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op basis van deze beleidsregel wordt subsidie verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de gezondheid - dan wel een gezonde leefomgeving - van inwoners van de gemeente Emmen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 1
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2013, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2017nieuwe beleidsregel

02-05-2017

Geen.

BW 17.0436

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering

 

 

Artikel 1: Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Op basis van deze beleidsregel wordt subsidie verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de gezondheid van, dan wel een gezonde leefomgeving voor, inwoners van de gemeente Emmen.

 • 2.

  De activiteiten als bedoeld in het eerste lid, dienen te worden georganiseerd door Erkende overlegpartners (EOP’s), of door groepen (van) natuurlijke personen of rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Emmen.

Artikel 2: De aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen moeten zijn ingediend uiterlijk vier weken voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, plaatsvinden. Subsidieaanvragen die na voornoemde periode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan en een financiële onderbouwing (begroting) voor de activiteit te worden aangeleverd.

Artikel 3: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de Algemene subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling.

Artikel 4: Hoogte subsidie

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

Artikel 5: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidies op basis van deze beleidsregel.

 • 2.

  Ingediende aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De eerst ontvangen aanvraag komt derhalve het eerst voor subsidie in aanmerking. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan een aanvraag is ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen, bepaald door loting.

 • 3.

  Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en hij met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.

 • 4.

  Voor zover door de subsidieverstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

Artikel 6: Verlening en vaststelling

 • 1.

  Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.

 • 2.

  Subsidievaststelling vindt plaats conform het bepaalde in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 7: Nadere verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen een maand na afloop van de activiteiten, de resultaten te presenteren middels beeldmateriaal (foto dan wel video) van de activiteiten. De subsidieontvanger doet dit beeldmateriaal daartoe aan het college toekomen, waarna het college dit zal publiceren op de website www.gezondinemmen.nl.

 • 2.

  Het college kan bij beschikking nadere verplichtingen aan de subsidieontvanger opleggen.

Artikel 8: Inwerkingtreding;

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 9: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 2 mei 2017.

 

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

H.F. van Oosterhout