Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel 2014, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2014, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014
CiteertitelDe Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 31-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2014, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

Raadsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. …november 2013, nummer 13/

 

gelet op artikel 225, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2013 en artikel 2 van de Parkeerverordening;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende TARIEVENTABEL

Artikel 1  

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel e,

bedraagt:

 

bij parkeerapparatuur, geplaatst bij:

tariefgebied A

tariefgebied B

 

 

 

€ 1,70 per 58 minuten:

minimum inworp € 0,10

 

 

 

€ 1,00 per 60 minuten:

minimum inworp € 0,10

 

Het maximale dagtarief bedraagt:

op zondag

op donderdag

overige dagen

 

 

 

€ 6,00

€ 15,00

€ 11,00

 

 

€ 3,30

€ 7,80

€ 5,90

 

Artikel 2  

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b, bedraagt:

I. In de zones A en B, voor bewoners- en bedrijvenvergunning:

 

 

Voor een vergunning voor het

gebruik van:

 

tariefgebied A

tariefgebied B, met uitzondering van P-Noord en

P-vreding

Tariefgebied B,

P-Noord

Tariefgebied B

P-Vreding

1. een parkeerapparatuurplaats:

-> jaarvergunning

 

€ 140,00 per jaar of

€ 11,67 per maand

 

€ 70,00 per jaar of

€ 5,83 per maand

€ 96,00 per jaar of 8,00 per maand

€ 120,00 per jaar

of € 10,00 per

maand

2. een belanghebbenden-plaats

 

 

 

 

 

A. voor doorlopend gebruik

 

 

 

€ 190,00 per jaar of

€ 15,83 per maand

 

 

 

€ 95,00 per jaar of

€ 7,92 per maand

 

 

 

€ 95,00 per jaar

of € 7,92 per maand

 

 

€ 95,00 per jaar of € 7,92 per maand

 

 

B. voor gebruik op:

- maandag t/m zaterdag

van 09.00 tot 18.00 uur

en

- donderdag van 18.00 tot

21.00 uur en

- zondag van 13.00 tot

18.00 uur

 

€ 125,00 per jaar of

€ 10,42 per maand

 

€ 65,00 per jaar of

€ 5,42 per maand

 

€ 65,00 per jaar of € 5,42 per maand

 

€ 65,00 per jaar of € 5,42 per maand

 

C. voor het gebruik op andere

uren dan genoemd bij B.

 

€ 65,00 per jaar

 

€ 35,00 per jaar

 

€ 35,00 per jaar

 

€ 35,00 per jaar

II. Overige vergunningen

 

A.

Voor een functionele vergunning: € 190,00 per jaar of € 15,83 per maand.

B.

Voor een onderhoudsvergunning: € 4,00 per dag.

C.

Voor een incidentele vergunning voor het in de gehele gemeente gedurende het desbetreffende tijdvak parkeren op parkeerapparatuurplaatsen:

 

1.

€ 7,00 per dag

 

2.

€ 60,00 per week

 

3.

€ 240,00 per maand.

 

 

 

III. Parkeerbelasting vergunninghouders schilgebieden, zoals aangegeven in het

Aanwijsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 8

van de Parkeerbelastingverordening 2013.

 

A.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub b van de Parkeerverordening (bedrijven): € 100,00 per jaar.

B.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners): € 75,00 per jaar.

C.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners), indien de bewoner niet beschikt of kan beschikken over een niet-openbare parkeergelegenheid: € 40,00 per jaar.

D.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3 lid onder c. van de Parkeerverordening (bezoekerspas): € 10,00 per jaar.

 

€ 20,00.

Artikel 3 Kosten

 

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel

a, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Emmen 2014, bedragen: € 58,00.

Artikel 4 Tekening

 

De tarief- en schilgebieden zijn aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk bij deze

tarieventabel behorende tekening.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De “tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013” van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking, welke tevens de datum van ingang van de heffing is.

 • 3.

  Deze tarieventabel kan worden aangehaald als “ De Tarieventabel 2014 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014”.

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 19 december 2013,

de griffier,

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl