Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting emmen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reclamebelasting emmen 2014
CiteertitelVerordening Reclamebelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 227

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 31-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting emmen 2014

Raadsbesluit

 

De raad der gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van .. november 2013 nr. 13/

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN

RECLAMEBELASTING EMMEN 2014

 

Begripsbepalingen

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • c.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

 • d.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • e.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • f.

  jaar: een kalenderjaar.

   

  Gebiedsomschrijving

Artikel 2  

Deze verordening is van toepassing op de volgende gebieden van de gemeente Emmen:

 • 1.

  het centrumgebied A van Emmen;

 • 2.

  het centrumgebied B van Emmen;

 • 3.

  het centrumgebied van Klazienaveen;

 • 4.

  het centrumgebied A van Nieuw-Amsterdam/Veenoord,

 • 5.

  het centrumgebied B van Nieuw-Amsterdam/Veenoord,

   

  zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende tekeningen.

   

  Aard van de belasting

Artikel 3  

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van een aan of op een bouwwerk aangebrachte openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

 

Belastbaar feit en belastingplicht

Artikel 4  

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn gedaan in verband met de huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die exploitant.

   

  Maatstaf van heffing

Artikel 5  

1.

De heffing als bedoeld in artikel 2 wordt geheven per vestiging, naar de maatstaf die is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

4.

Voor de toepassing van dit artikel wordt als één vestiging aangemerkt meerdere bouwwerken of delen daarvan, die direct naast elkaar gelegen zijn en tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige

 

Vrijstellingen

Artikel 6  

De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven terzake van:

 • 1.

  Openbare aankondigingen door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • 2.

  Openbare aankondigingen die uitsluitend het openbaar belang dienen;

 • 3.

  Openbare aankondigingen die uitsluitend dienen ten behoeve van de regulering van het verkeer over openbare land- en waterwegen;

 • 4.

  Openbare aankondigingen van politieke partijen;

 • 5.

  Openbare aankondigingen die zonder commercieel oogmerk aanwezig zijn in het kader van en voor de duur van activiteiten van culturele, sociale, kerkelijke of soortgelijke aard of voor braderieën;

 • 6.

  Openbare aankondigingen op bouwterreinen voor zover deze betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde werkzaamheden;

 • 7.

  Openbare aankondigingen die met vermelding van een tussenpersoon zijn gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van bedrijfs- of woonruimten, indien deze aanwezig zijn aan of op de te verkopen of te verhuren ruimte of zaak.

   

  Belastingtijdvak

Artikel 7  

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Wijze van heffing

Artikel 8  

De heffingen worden bij wege van aanslag geheven.

 

Ontstaan van de belastingschuld en ontheffing naar tijdsgelang

Artikel 9  

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt dan wel vermindert, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

   

  Termijnen en wijze van betaling

Artikel 10  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

  Kwijtschelding

Artikel 11  

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 12  

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

 

 

 

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 13  

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2013" van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Reclamebelasting 2014"

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 19 december 2013,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl