Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel leges gemeente Emmen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges gemeente Emmen 2015
CiteertitelTarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
  2. Wet van 13 oktober 2011 houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440), art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

ZuidOosthoeker,30-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel leges gemeente Emmen 2015

Raadsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014 nr. 14/

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2015

Tabel behorende bij de legesverordening 2015

 

INDELING

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking cq. registratie partnerschap

 

 

Familieboekjes

 

Registers burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen

 

Hoofdstuk 5 verstrekkingen uit het Kiezersregister

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

(gereserveerd)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

(gereserveerd)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

(gereserveerd)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

(gereserveerd)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

(gereserveerd)

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

 

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

Bouwen

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw-,sloop of aanlegactiviteit

 

 

Bovengenoemde tariefgroepen zijn gebaseerd op de volgende indeling:

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 bestemmingplan

Hoofdstuk 9 Niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 10 Wijziging tennaamstelling omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2014,