Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel precariobelasting gemeente Emmen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel precariobelasting gemeente Emmen 2015
CiteertitelTarieventabel 2015, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

ZuidOosthoeker, 30-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel precariobelasting gemeente Emmen 2015

TARIEVENTABEL PRECARIOBELASTING GEMEENTE EMMEN 2015

Tabel behorende bij de Precariobelastingverordening 2015

Artikel 1  

Voor het hebben van met oliewinning verbandhoudende transportleidingen per strekkende meter

€ 2,40

Artikel2.

2.1

De "Tarieventabel 2014 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 van 19 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.2

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

2.3

In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van precario in die periode plaatsvindt.

2.4.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

2.5.

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als "Tarieventabel 2015, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015”

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 18 december 2014,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl