Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

De Tarieventabel 2015, zoals die geldt per 1 oktober 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe Tarieventabel 2015, zoals die geldt per 1 oktober 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015.
CiteertitelDe Tarieventabel 2015, zoals die geldt per 1 oktober 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage met tekeningen.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201501-01-2016Als uitvloeisel van de besluitvorming rond de notitie “Verder met Parkeren” in de raadsvergadering 30 april 2015, dient een nieuwe Tarieventabel Parkeerbelasting 2015 te worden vastgesteld. Een aantal van de destijds besloten wijzigingen gaat in per 1 oktober 2015. De Tarieventabel en de daarbijbehorende kaarten zijn daarvan de uitwerking.

24-09-2015

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 29-09-2015

RA15.0058

Tekst van de regeling

Intitulé

De Tarieventabel 2015, zoals die geldt per 1 oktober 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015.

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d …..september 2015, nummer 15/

 

gelet op artikel 225, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en artikel 2 van de Parkeerverordening;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende TARIEVENTABEL

 

Artikel 1  

 

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Parkeerverordening bedraagt:

 

I. In de zones A en B, voor bewoners- en bedrijvenvergunning:

 

bij parkeerapparatuur, geplaatst bij:

Gesloten terreinen

€ 1,70 per 58 minuten

Open terreinen

€ 2,00 per uur

 

 

Het maximale dagtarief bedraagt:

op zondag

overige dagen

 

 

 

€ 5,00

€ 10,00

 

 

 

n.v.t.

n.v.t.

 

Gesloten terreinen zijn de volgende, op de in artikel 4 genoemde tekeningen, aangegeven met een beweegbare slagboom uitgeruste, terreinen of parkeergarages:

• P- Noord

• Parkeergarage Westerstraat

• Parkeergarage Willinkplein

 

Open terreinen zijn alle, op de in artikel 4 genoemde tekeningen aangegeven, en hiervoor niet genoemde terreinen.

Artikel 2  

 

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Parkeerverordening bedraagt:

 

Voor een vergunning voor het

gebruik van:

 

tariefgebied A

tariefgebied B, met uitzondering van P-Noord en P-Vreding

Tariefgebied B,

P-Noord

Tariefgebied B

P-Vreding

1. een parkeerapparatuurplaats:

-> jaarvergunning

 

€ 140,00 per jaar of

€ 11,67 per maand

 

€ 70,00 per jaar of

€ 5,83 per maand

€ 96,00 per jaar of 8,00 per maand

€ 120,00 per jaar

of € 10,00 per

maand

2. een belanghebbendenplaats

 

A. voor doorlopend gebruik

 

 

B. voor gebruik op:

- maandag t/m zaterdag

van 09.00 tot 18.00 uur

en

- donderdag van 18.00 tot

21.00 uur en

- zondag van 13.00 tot

18.00 uur

 

C. voor het gebruik op andere

uren dan genoemd bij B.

 

 

 

€ 190,00 per jaar of

€ 15,83 per maand

 

 

€ 125,00 per jaar of

€ 10,42 per maand

 

 

 

 

 

 

€ 65,00 per jaar

 

 

 

€ 95,00 per jaar of

€ 7,92 per maand

 

 

€ 65,00 per jaar of

€ 5,42 per maand

 

 

 

 

 

 

€ 35,00 per jaar

 

 

 

€ 95,00 per jaar

of € 7,92 per maand

 

 

€ 65,00 per jaar of € 5,42 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,00 per jaar

 

 

 

€ 95,00 per jaar of € 7,92 per maand

 

 

€ 65,00 per jaar of € 5,42 per maand

 

 

 

 

 

 

€ 35,00 per jaar

 

II. Overige vergunningen

 

A.

Voor een functionele vergunning: € 190,00 per jaar of € 15,83 per maand.

B.

Voor een onderhoudsvergunning: € 4,00 per dag.

C.

Voor een incidentele vergunning voor het in de gehele gemeente gedurende het

desbetreffende tijdvak parkeren op parkeerapparatuurplaatsen:

 

1.

€ 7,00 per dag

 

2.

€ 60,00 per week

 

3.

€ 240,00 per maand.

 

III. Parkeerbelasting vergunninghouders schilgebieden, zoals aangegeven in het

Aanwijsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 8

van de Parkeerbelastingverordening 2015.

 

A.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub b van de Parkeerverordening (bedrijven): € 100,00 per jaar.

B.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners): € 75,00 per jaar.

C.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners), indien de bewoner niet beschikt of kan beschikken over een niet-openbare parkeergelegenheid: € 40,00 per jaar.

D.

Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3 lid onder c. van de Parkeerverordening (bezoekerspas): € 10,00 per jaar.

Artikel 3 Kosten

 

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel

a, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Emmen 2015, bedragen: € 59,00.

Artikel 4 Tekening

 

De indeling in gesloten en open terreinen van artikel 1 en de indeling in de zones A en B van artikel 2 zijn aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk bij deze tarieventabel behorende kaarten.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De “Tarieventabel 2015 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015” van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.

3.

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als “De Tarieventabel 2015 , zoals die geldt per 1 oktober 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015”.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van24 september 2015,

 

de griffier,

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl