Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017
CiteertitelVerordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2
 3. Winkeltijdenwet, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201701-03-2018Op 1 november 2015 is de Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2015 in werking getreden. In deze verordening blijken bij nadere bestudering enkele onvolkomenheden te zitten. Met de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017 worden deze onvolkomenheden weggenomen.

19-10-2017

Geen.

RA17.0073

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017

 

De raad van Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2017.

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Werkdagen: maandag tot en met zaterdag, voor zover dit geen feestdag is.

Winkel: winkel zoals bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet.

Wet: De Winkeltijdenwet.

Koopzondag: Een zondag waarop winkels open mogen zijn van 06:00 –22:00 uur.

Levensmiddelenwinkels: De volgende winkels in de levensmiddelenbranche volgens de SBI-codering van de Kamer van Koophandel (Standaard Bedrijfsindeling 20):

 

o

4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen;

 

o

4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit;

 

o

4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte;

 

o

4723 Winkels in vis;

 

o

4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk;

 

o

4725 Winkels in dranken;

 

o

4729 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen.

Sterke drank: Sterke drank zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

Raad: De gemeenteraad van Emmen.

Artikel 2 Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen. Per kalenderjaar worden door de erkende overlegpartner De Koepel koopzondagen voorgesteld , die worden aangewezen door het college.

 • 2.

  Het college kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing verklaren indien tijdens een groot evenement door winkelopenstelling de veiligheid in het gedrang komt, van bezoekers en/of van deelnemers. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer winkelstraten deel uitmaken van het parcours. Het college zal zich inspannen om de belemmeringen te beperken tot de strikt noodzakelijke.

Artikel 3 Vrijstelling in bepaalde gebieden en branches

1.

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling

 

a.

voor winkels welke behoren tot de volgende branches of categorieën:

 

 

-

4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en

 

 

-

genotmiddelen;

 

 

-

4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit;

 

 

-

4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte;

 

 

-

4723 Winkels in vis;

 

 

-

4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk;

 

 

-

4725 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen;

 

 

-

47.76.3 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen.

 

b.

voor winkels welke gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

 

 

-

Raadhuisplein (Het gebied voor zondag openstelling van de detailhandel is in arcering aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 422-G.2017);

 

 

-

Veenvaart (Het gebied zijn de winkels die direct gelegen zijn aan de Veenvaart, met de voorzijde van het pand aan het Veenkanaal, en geldt niet voor winkels die in zijstraten bevinden of buiten het gebied vallen. Een overzicht van de Veenvaart is als bijlage toegevoegd);

 

 

 

Vrijstelling b. is alleen geldend voor winkels welke behoren tot de volgende branches of

 

categorieën:

 

 

-

Winkels in tabaksproducten (SBI Code 4726);

 

 

-

Winkels in posters en prentbriefkaarten, souvenirs (SBI Code 47620 en SBI 476203); en

 

 

-

Winkels in fotografische artikelen ((SBI code 47781).

2.

Het college kan besluiten nemen tot een nadere invulling van het gebied voor winkels welke gevestigd zijn in de gebieden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b.

Artikel 4 Individuele ontheffingen

1.

Het college kan op aanvraag maximaal twee keer per jaar ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod.

2.

Onverminderd lid 1 van dit artikel, kan het college op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder b en c vervatte verboden. Wel dient te sprake zijn van één van de volgende omstandigheden:

3.

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder b en c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden. De ontheffing, bedoeld in lid 2, kan enkel worden verleend voor:

 

a.

bijzondere jubilea of opening, namelijk:

 

 

I.

25 jarig bestaan van een winkel;

 

 

II.

50 jarig bestaan van een winkel;

 

 

III.

iedere 25 opvolgende jubileum, 75 jarig bestaan, 100 jarig bestaan enz.;

 

 

IV.

opening winkel;

 

b.

Veiling;

 

c.

Beurzen;

 

d.

Lancering van een bijzonder product buiten de winkeltijden (tussen 22:00 uur en

 

e.

06:00 uur) en niet op zondagen of feestdagen;

 

f.

bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 

g.

het uitstallen van goederen.

4.

De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare

Artikel 5 Avond- en Nachtwinkels

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid van de Wet.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste 2 avond/ nachtwinkels in het centrum van Emmen en 1 avond/nachtwinkel in een dorp van de gemeente Emmen ontheffing verlenen.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon-, leefsituatie, de openbare orde in de omgeving van het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van dat bedrijf.

 • 4.

  Weigeringsgronden met betrekking tot woonsituatie, veiligheid en openbare orde zijn onder andere (maar niet uitsluitend):

  • a.

   De omgeving van de winkel kan getypeerd worden als een probleemlocatie, door criminaliteit, drugsgebruik en drukhandel en openbare ordeverstoringen, of

  • b.

   De nachtelijke openstelling van de winkel waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, zal een aanzuigende werking hebben op overlast veroorzakende groepen, of

  • c.

   De verkeersaantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor bewoners en/of gebruikers van nabij gelegen panden, of

  • d.

   Het gebruik van parkeerplaatsen veroorzaakt in de directe omgeving overlast of parkeerproblematiek voor bewoners, of

  • e.

   De mogelijkheid van het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen voor direct omwonenden wordt beoordeeld als een reëel risico, of

  • f.

   De winkel valt binnen een door het college aangegeven gebied van gebiedsgerichte aanpak.

 • 5.

  De ontheffing wordt geweigerd als een winkel een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m2 heeft.

 • 6.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   er mag geen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet worden verkocht.

  • b.

   de avond-nachtwinkel is gevestigd in een aanloopstraat.

 • 7.

  In afwijking van het derde lid kan het college een tijdelijke ontheffing verlenen voor ten hoogste drie dagen bij bijzondere gelegenheden.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen drie weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan deze termijn voor ten hoogste twee weken verlengen.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar haar oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; en

 • 4.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

Artikel 8 Vervallen van de ontheffing

De ontheffing kan vervallen indien:

 • 1.

  gedurende 6 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de ontheffing vervalt de ontheffing;

 • 2.

  het college kan de termijn genoemd onder ad 1. verlengen.

Artikel 9 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 10 Intrekking oude verordening, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2015 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan de in dit lid genoemde ontheffing of vrijstelling ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017 en treedt in werking de dag na publicatie en bekendmaking.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 oktober 2017,

de griffier

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Kaart Raadhuisplein

Bijlage 2 Kaart Veenvaart