Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening Precariobelasting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Precariobelasting 2018
CiteertitelVerordening Precariobelasting 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-234474

RA17.0099

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Precariobelasting 2018

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van 14 november 2017, nr. 17/742;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018

 

Belastbaar feit

 

Artikel 1  

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of -water, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Belastingplicht

 

Artikel 2  

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of –water heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Heffingsgrondslag

 

Artikel 3  

De belasting wordt geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van in artikel 4 genoemde tarieventabel met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6.

 

Maatstaf van heffing en tarief

 

Artikel 4  

De maatstaf van heffing en het tarief zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 

 

 

 

 

Artikel 5  

 • 1.

  Bij het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of –water, wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt overdekt.

 • 2.

  Bij het hebben van voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of –water, voor de openbare dienst bestemd, wordt de oppervlakte bepaald op die, uitgaande van een horizontale projectie van die voorwerpen.

 

Begripsomschrijvingen

 

Artikel 6  

 • 1.

  Voor de toepassing van de tarieven wordt verstaan onder:

  • a.

   jaar: het kalenderjaar;

  • b.

   seizoen: het tijdvak van 1 april tot 1 november.

 • 2.

  Gedeelten van de onder 1 genoemde tijds- en andere eenheden worden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat, indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar of het seizoen en het hebben van de voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, het recht zoveel twaalfden c.q. zoveel zevenden van het over een jaar c.q. seizoen te betalen bedrag beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het tijdstip resteren.

 

Belastingtijdvak

 

Artikel 7  

Indien de belasting wordt geheven naar jaar- c.q. seizoentarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar c.q. seizoen, waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

 

Vrijstellingen

 

Artikel 8  

De belasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van overeenkomst of anderszins moet worden gedoogd.

 

Ontheffing

 

Artikel 9  

Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar c.q. het seizoen en de voorwerpen zijn verwijderd vóór het verstrijken van het belastingtijdvak, wordt op verzoek van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na de verwijdering resterende volle maanden van het belastingtijdvak.

 

Wijze van heffing

 

Artikel 10  

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 

Termijnen van betaling

 

Artikel 11  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of indien het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder of gelijk is aan € 50,--, dat de aanslag in één termijn moet worden betaald. Deze termijn vervalt vóór de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Nadere regels door het college

 

Artikel 12  

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

 

Kwijtschelding

 

Artikel 13  

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Inwerkingtreding en citeerartikel

 

Artikel 14  

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017’ vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Precariobelasting 2018’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2017,

de griffier de voorzitter

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout