Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Beleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen
CiteertitelBeleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Emmen/CVDR471218/CVDR471218_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2018Nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-38989

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen

 

De burgemeester van de gemeente Emmen;

 

acht het met het oog op een transparante procedure voor de behandeling van aanvragen voor een schaarse vergunning, als de vergunning voor een speelautomatenhal en voor een seksbedrijf, wenselijk dat er beleidsregels worden vastgesteld die duidelijkheid bieden over de wijze van behandeling en de toetsing van de aanvragen aan de bepalingen van de APV

 

gelet op de bepalingen in hoofdstuk 3 van de APV Emmen en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

“Beleidsregels schaarse vergunningen gemeente Emmen”

Paragraaf 1: Algemene procedure vergunningaanvraag

Artikel 1:1 Kennisgeving

De burgemeester maakt via een kennisgeving (gemeentelijke website, persbericht “In Emmen en eventueel via een brancheorganisatie) bekend dat er een schaarse vergunning is te vergeven. De burgemeester kan hierbij tevens het gebied vaststellen, waarbinnen de vergunning te vergeven is. De aanvragers hebben gedurende vier weken de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Artikel 1:2 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen dienen digitaal of per post in enkelvoud te worden ingediend, gericht aan de burgemeester van Emmen.

 • 2.

  Een aanvraag dient uiterlijk vier weken na de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 1:1 in het bezit van de burgemeester te zijn. Alleen aanvragen, die tijdig zijn worden in behandeling genomen.

Artikel 1:3 Algemene indieningsvereisten

Bij een aanvraag om vergunning dient voldaan te worden aan de indieningsvereisten, zoals beschreven in de artikelen 3:3 van de APV gemeente Emmen 2017.

Een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, als de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de te overleggen statuten vertegenwoordigt(en) en besturen en van de beheerder(s).

Een ingevuld Bibob vragenformulier

Tevens dient voldaan te worden aan de indieningsvereisten, zoals in de van toepassing zijnde paragraaf is aangegeven

Artikel 1:4 Algemene toetsingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de aanwezigheid van de vereiste stukken, zoals in artikel 1:3 en in de hieronder van toepassing zijnde paragraaf zijn aangegeven. De aanvragers van onvolledige aanvragen worden hierover schriftelijk geïnformeerd en vervolgens in de gelegenheid gesteld hun aanvragen alsnog compleet te maken. Daartoe krijgen zij acht weken de tijd. Een termijn van acht weken wordt redelijk geacht om een volledige aanvraag in te dienen. Indien een aanvraag niet tijdig compleet is ingediend, dan wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling gelaten. Vervolgens worden de aanvragen getoetst aan de beoordelingscriteria zoals beschreven in de hieronder van toepassing zijnde paragraaf.

Artikel 1:5 Beslistermijn

 • 1.

  Het besluit van het bevoegd bestuursorgaan wordt aangehouden tot het moment dat een besluit wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2 lid 3 van de APV.

 • 2.

  De “Bibob-toets” zal zo snel mogelijk starten nadat er een volledige aanvraag is ingediend.

Paragraaf 2: Speelautomatenhal

Artikel 2:1 Algemene vereisten

Er dient te worden voldaan aan de regelgeving opgenomen in afdeling 5 van de APV.

Artikel 2:2 Beleidsuitgangspunten

Bij het verlenen van een speelautomatenvergunning gelden de volgende uitgangspunten.

Het aantal speelautomatenhallen is vastgesteld op een maximum van drie;

Alleen locaties met een belangrijke Leisure functie of – potentie die voldoen aan de in deze beleidsregel gestelde criteria komen voor vergunningverlening in aanmerking. De ondernemer dient middels een bedrijfsplan inzichtelijk te maken dat hij zijn onderneming inpast in een meeromvattend Leisure concept en dat in het kader van de productdifferentiatie op basis van artikel 30n van de Wet op de Kansspelen juncto artikel 13 van het Speelautomatenbesluit 2000 een ideale mix van speelautomaten wordt opgesteld.

De indeling van de ruimte en de opstelling van de speelautomaten dienen te voldoen aan de volgende normen voor de "ideale mix":

Speelhallen < 100 m2

kansspelautomaten die voldoen aan het Speelautomatenbesluit 2000;

gekoppelde jackpot begrensd tot ca € 2500;

opstellen minimaal één meerspeler.

Speelhallen 100- 200 m2

vereisten kansspelautomaten en jackpot als hiervoor;

opstellen minimaal twee meerspelers.

Speelhallen > 200 m2

vereisten kansspelautomaten en jackpot als hiervoor;

opstellen minimaal vier meerspelers.

 • 1.

  De speelautomatenhal dient uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk te zijn.

 • 2.

  In afwijking van artikel 3:11 van de APV dien(t)(en) de beheerder(s) te voldoen aan het leeftijdscriterium van 25 jaar of ouder.

 • 3.

  Op de exploitant en/of de beheerder(s) zijn de criteria, als genoemd in artikel 4 van het Speelautomatenbesluit 2000, van toepassing.

Artikel 2:3 Indieningsvereisten aanvraag

In aanvulling op het bepaald in artikel 1:3 van deze beleidsregel gelden voor de aanvraag van om een vergunning speelautomatenhal de volgende indieningsvereisten.

Bij een aanvraag om vergunning dient voldaan te worden aan het bepaalde in artikel 3:19 van de APV.

Een bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer voornemens is in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een KEMA-keur-certificaat te verkrijgen.

Artikel 2:4 Toetsing aanvraag

Aanvragen worden beoordeeld op de aanwezigheid van de vereiste stukken en getoetst aan de beoordelingscriteria, vermeld in de artikelen 2:5 en 2:6. De aanvragers van onvolledige aanvragen worden hierover schriftelijk geïnformeerd en vervolgens in de gelegenheid gesteld hun aanvragen alsnog compleet te maken, zoals beschreven in artikel 1:4.

Artikel 2:5 Beoordelingscriteria aanvraag

 • 1.

  Gedegenheid van het ondernemingsplan. Dit is de mate waarin het ondernemingsplan het vertrouwen uitstraalt dat de ondernemer in staat zal zijn een rendabele onderneming op te bouwen.

 • 2.

  Passend binnen een meeromvattende Leisure concept. Een duidelijke argumentatie inzake de gekozen locatie en een beschrijving en deugdelijke onderbouwing van het meeromvattende Leisure concept, waarin de speelautomatenhal zal worden ingebed, ook in relatie tot de directe omgeving. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de exploitant met het kwalitatief beste product binnen een meerwaardig concept de grootste kans op de vergunning maakt.

Uitstraling en hoogwaardige kwaliteit inrichting. Emmen wenst niets minder dan een hoogwaardige kwaliteit en inrichting van de speelautomatenhal. Uitgangspunt is dat de exploitant met het kwalitatief beste product en uitstraling de grootste kans op de vergunning maakt.

Welbevinden van bezoekers. Dit is de mate waarin de ondernemer aandacht schenkt aan maatregelen ter bevordering van een goede atmosfeer en een hoogwaardig serviceniveau in de speelautomatenhal.

Vermakelijkheidsaspecten. Het verblijf moet gericht zijn op een “avondje uit”. Bezoekers moeten de keuze hebben of ze wel of niet willen spelen op een kansspelautomaat. Ook de inrichting is voor het vermakelijksheidsaspect van belang.

Aandacht voor gokverslaving. De ondernemer besteed aandacht aan het voorkomen en beperken van gokverslaving.

Beperking overlast omgeving. De ondernemer dient zo nodig maatregelen te treffen om overlast voor de omgeving te voorkomen. De woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelautomatenhal, of het karakter van de winkelstraat/ -buurt, of de openbare orde mag niet op een ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed.

Artikel 2:6 De weegfactoren

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de exploitant met het kwalitatief beste product de grootste kans op de vergunning maakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de weging van de volgende zeven criteria:

CriteriaWeegfactor

Gedegenheid ondernemingsplan 10

 • 1.

  Passend binnen een meeromvattend Leisure concept 25

 • 2.

  Uitstraling en hoogwaardige kwaliteit inrichting 20

 • 3.

  Welbevinden van bezoekers 10

 • 4.

  Vermakelijksheidsaspecten 10

 • 5.

  Aandacht voor gokverslaving 10

Beperking overlast omgeving 15

Artikel 2:7 Presentatie vergunningaanvraag/ondernemingsplan

De aanvragers die na de beoordeling van de aanvraag op volledigheid overblijven, worden in de gelegenheid gesteld hun aanvragen te presenteren. Daartoe zullen deze aanvragers schriftelijk worden uitgenodigd. Bij de presentatie zijn aanwezig: de burgemeester en ambtenaren die vanuit verschillende disciplines belast zijn met de beoordeling van de aanvraag en die hierover advies uitbrengen aan de burgemeester.

Paragraaf 3: Seksbedrijven

Artikel 3:1 Algemene vereisten

Er dient te worden voldaan aan de regelgeving opgenomen in afdeling 5 van de APV.

Artikel 3:2 Beleidsuitgangspunten

Bij het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf gelden de volgende uitgangspunten.

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning een seksbedrijf uit te oefenen.

 • 2.

  Er kan voor in totaal ten hoogste vier seksinrichtingen van prostitutiebedrijven, niet zijnde raamprostitutiebedrijven, vergunning worden verleend.

 • 3.

  Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf en een bedrijfsmatig thuisprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

Artikel 3:3 Indieningsvereisten vergunningaanvraag seksbedrijf

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1:3 van deze beleidsregel geldt dat bij de aanvraag van een vergunning voor een seksbedrijf wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de gegevens en bescheiden ingediend, zoals beschreven in artikel 3:32 van de APV.

Artikel 3:4 Beoordelingscriteria

 • 1.

  Gedegenheid van het ondernemingsplan. Dit is de mate waarin het ondernemingsplan het vertrouwen uitstraalt dat de exploitant in staat zal zijn een rendabele onderneming op te bouwen, welk plan moet voldoen aan de eisen van de artikelen 3:41 en 3:42 APV.

Uitstraling en kwaliteit inrichting. Als uitgangspunt geldt dat de inrichting moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, de Arboregels prostitutiebrache in het Arbobesluit en de Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven.

Veiligheid. Wat doet de exploitant om onveilige situaties te voorkomen, zoals met betrekking tot de prostituees als de klanten en op het gebied van het voorkomen van strafbare feiten.

Beperking overlast omgeving. De exploitant dient te omschrijven welke maatregelen getroffen worden om overlast vanuit de inrichting te voorkomen. Het gaat hierbij om verstoring van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de seksinrichting en dat de openbare orde niet op een ontoelaatbare wijze nadelig mag worden beïnvloed.

Artikel 3:5 Weegfactoren

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de exploitant met het kwalitatief beste product de grootste kans op de vergunning maakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de weging van de volgende vier criteria:

Criteria Weegfactor

Gedegenheid ondernemingsplan 25

 • 1.

  Uitstraling en hoogwaardige kwaliteit inrichting 20

 • 2.

  Veiligheid 35

 • 3.

  Beperking overlast omgeving 20

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 23 januari 2018,

De burgemeester van Emmen,

H.F. van Oosterhout