Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Emmen 2018
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Emmen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201801-03-2018Wijziging van een regeling

22-02-2018

gmb-2018-87788

RA18.0015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2018

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018, nummer: 18/138 ;

 

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

 

besluit in te trekken de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017;

 

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur;

 • Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • Winkel: winkel, zoals bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • Koopzondag: een zondag waarop aangewezen winkels open mogen zijn van 06:00 – 22:00 uur;

 • Sterke drank: sterke drank, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

 • College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.

 

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor aangewezen zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door het college aangewezen zon- en/of feestdagen, niet zijnde 4 mei na 19.00 uur, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Per kalenderjaar worden door de erkende overlegpartner De Koepel de koopzondagen voorgedragen, waarna de koopzondagen door het college worden vastgesteld.

 • 2.

  Het college kan artikel 2, eerste lid, buiten toepassing verklaren indien tijdens een groot evenement door winkelopenstelling de veiligheid in het gedrang komt van bezoekers en /of deelnemers. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer winkelstraten deel uitmaken van het parcours. Het college heeft een inspanningsverplichting om de belemmeringen te beperken tot de strikt noodzakelijke.

 • 3.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling, met uitzondering van 4 mei na 19.00 uur, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, voor de hierna genoemde winkels. Winkels welke behoren tot de branches of categorieën volgens de SBI-codering van de Kamer van Koophandel:

  • 4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedingsmiddelen en genotsmiddelen;

  • 4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit;

  • 4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte;

  • 4723 Winkels in vis;

  • 4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk;

  • 4725 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen;

  • 47.76.3 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen.

    

 • 4.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling, met uitzondering van 4 mei na 19.00 uur, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, voor hierna genoemde winkels die zijn gevestigd in de gearceerde gedeelten van het “Raadhuisplein” en de “Veenvaart”, zoals aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage 1 (Kaart Raadhuisplein) en bijlage 2 (Kaart Veenvaart).

   

  Raadhuisplein: winkels welke behoren tot de volgende branches of categorieën volgens de SBI codering van de Kamer van Koophandel:

  • 4726 Winkels in tabaksproducten;

  • 47620 en 476203 Winkels in posters en prentbriefkaarten, souvenirs;

  • 47781 Winkels in fotografische artikelen.

 

Veenvaart: uitsluitend winkels die direct gelegen zijn aan de Veenvaart, met de voorzijde van het pand aan de Veenvaart, en welke behoren tot de volgende branches of categorieën volgens de SBI codering van de Kamer van Koophandel:

 • 4726 Winkels in tabaksproducten;

 • 47620 en 476203 Winkels in posters en prentbriefkaarten, souvenirs;

 • 47781 Winkels in fotografische artikelen.

   

  • 5.

   Het college kan besluiten om een nadere invulling te geven van branches en/of categorieën en de gebieden, zoals bedoeld in het vierde lid van dit artikel.

 

Artikel 3. Individuele ontheffingen voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan maximaal twee maal per kalenderjaar worden verleend. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing wordt enkel verleend in de volgende gevallen:

  • a.

   bijzondere jubilea of opening, namelijk:

   • i.

    25 jarig bestaan van een winkel;

   • ii.

    50 jarig bestaan van een winkel;

   • iii.

    iedere 25 opvolgende jubileum, 75 jarig bestaan, 100 jarig bestaan enz.;

   • iv.

    opening winkel;

  • b.

   veiling;

  • c.

   beurzen;

  • d.

   lancering van een bijzonder product;

  • e.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • f.

   het uitstallen van goederen.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de openbare orde of de veiligheid in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze wordt geschaad.

 

Artikel 4. Individuele ontheffingen voor avond- en nachtwinkels

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste twee avond-/nachtwinkels in het centrum van Emmen en voor één avond-/nachtwinkel in een dorp van de gemeente Emmen, de in het eerste lid bedoelde ontheffing verlenen.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de openbare orde of veiligheid in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Weigeringsgronden met betrekking tot woon- en leefsituatie, de openbare orde of de veiligheid, zijn onder andere (maar niet uitsluitend):

  • a.

   de omgeving van de winkel kan getypeerd worden als een probleemlocatie door criminaliteit, drugsgebruik en/of drugshandel en openbare ordeverstoringen;

  • b.

   de nachtelijke openstelling van de winkel waarvoor ontheffing wordt aangevraagd een aanzuigende werking heeft op overlast veroorzakende groepen;

  • c.

   de verkeersaantrekkende werking van de winkel naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengt en/of overlast veroorzaakt voor bewoners en/of gebruikers van nabij gelegen panden;

  • d.

   het gebruik van parkeerplaatsen in de directe omgeving overlast of parkeerproblematiek voor bewoners veroorzaakt;

  • e.

   de mogelijkheid van het ontstaan van overlast voor direct omwonenden door groepen van personen als een reëel risico wordt ingeschat;

  • f.

   de winkel ligt binnen een door het college aangegeven gebied van gebiedsgerichte aanpak.

 • 5.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing wordt geweigerd als een winkel een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m2 heeft.

 • 6.

  Aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   er mag geen sterke drank worden verkocht;

  • b.

   de avond-/nachtwinkel is gevestigd in een aanloopstraat.

 • 7.

  In afwijking van het derde lid kan het college een tijdelijke ontheffing verlenen voor ten hoogste drie dagen bij bijzondere gelegenheden.

 

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om een ontheffing op grond van deze verordening, binnen drie weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan deze termijn voor ten hoogste twee weken verlengen.

 

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing op grond van deze verordening intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een termijn van zes maanden; of

 • f.

  de houder van de ontheffing dit verzoekt.

 

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2018. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2017, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig de verordening Winkeltijden gemeente Emmen 2018.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Emmen 2018.

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 februari 2018,

de griffier de voorzitter

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout

Bijlage 1 Kaart Raadhuisplein

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Kaart Veenvaart