Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019, B&W nummer: 19.0136; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2019 Tabel behorende bij de legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019, B&W nummer: 19.0136; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2019 Tabel behorende bij de legesverordening 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020BW19.0136

25-04-2019

gmb-2019-116193

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019, B&W nummer: 19.0136; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: 1e WIJZIGING TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2019 Tabel behorende bij de legesverordening 2019

 

 

INDELING

 

Titel 1Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Hoofdstuk 18 Diversen

 

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplan

Hoofdstuk 9 Niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

Hoofdstuk 10 Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

Hoofdstuk 4 Reclameverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

Huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk c.q. registratie van een

partnerschap bedraagt:

van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur

1.1.1.1 in het Trouwpaviljoen te Emmen, 100,--

1.1.1.2 op een andere locatie 150,--*

van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 17.00 uur

1.1.1.3 in het Trouwpaviljoen te Emmen 200,--

1.1.1.4 op een andere locatie 250,--*

op vrijdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur

1.1.1.5 in het Trouwpaviljoen te Emmen 300,--

1.1.1.6 op een andere locatie 350,--*

op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur

1.1.1.7 in het Trouwpaviljoen te Emmen 400,--

1.1.1.8 op een andere locatie 450,--*

in het weekend of voor 09.00 of na 17.00 uur

1.1.1.9 in het Trouwpaviljoen te Emmen 750,--

1.1.1.10 op een andere locatie 800,--*

1.1.1.11 Op maandag om 09.00 uur aan de balie van het gemeentehuis, op dinsdag om

15.00 en 15.15 uur en op donderdag om 10.00 uur in een spreekkamer van het

gemeentehuis is het tarief 0,--

1.1.1.12 voor het eenmalig benoemen en beëdigen van een persoon tot “trouwambtenaar

voor één dag” 200,--

1.1.1.13 voor het benoemen van een reeds beëdigde trouwambtenaar uit een andere gemeente 125,--

1.1.1.14 voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij het voltrekken van een

huwelijk c.q. registratie van een partnerschap 25,--

(*) Deze bedragen zijn exclusief de eventuele kosten voor het gebruik van de locatie

 

Familieboekjes en getuigen

1.1.2.1 voor een exemplaar in luxe uitgaaf, af te geven bij huwelijksvoltrekking cq. 14,50

registratie partnerschap

1.1.2.2 voor een duplicaat in luxe uitgaaf 14,50

1.1.2.3 voor een exemplaar in kalligrafie, af te geven bij huwelijksvoltrekking cq. 27,55

registratie partnerschap

1.1.2.4 voor een duplicaat in kalligrafie 27,55

registratie partnerschap

1.1.2.5 bijschrijven van een kind in kalligrafisch huwelijksboekje 3,75

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort 53,10

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 53,10

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen,

ongeacht hun leeftijd, afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning 53,10

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar heeft bereikt:

1.2.1.3 tot het verstrekken van een nationaal paspoort 66,70

1.2.1.4 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 66,70

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.1.5 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 29,65 van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.1.6 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 52,20

van 18 jaar heeft bereikt

1.2.1.7 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.6 48,60

worden bij een spoedaflevering vermeerderd met een bedrag van

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 39,75

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

1.3.1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen 43,05

of omwisselen van en rijbewijs bedraag na invoering van de Wet digitale overheid

1.3.1.2 Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1.1 en 1.3.1.2 wordt bij een 34,10

spoedaflevering vermeerderd met een bedrag van

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen

1.4.1.3 en 1.4.1.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

1.4.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 12,00 verstrekken van gegevens, per verstrekking:

1.4.1.3 tot het verstrekken van gegevens voor ideële en maatschappelijke doelstellingen 7,05

1.4.1.4 tot het verstrekken van gegevens aan bijzondere derden of aangewezen afnemers 2,55

(na no-hit via berichtenverkeer)

1.4.1.5 van een collectief internationaal gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie 15,10 personen

1.4.1.6 voor het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie 12,00

personen

1.4.1.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 12,00

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

1.4.1.8 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie 12,00 personen voor ieder daaraan besteed kwartier

1.4.1.9 Behoudens het bepaalde in de volgende alinea wordt, wanneer de verlangde

inlichting niet kan worden verstrekt, geen recht geheven.

Verlangt de aanvrager afgifte van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt, dat

de gevraagde gegevens betreffende een of meer personen niet in de hiervoor

bedoelde registers of kaartverzamelingen voorkomen, dan wordt voor de

nasporing een recht geheven, voor de berekening waarvan als een inlichting

geldt de naam van elke in de verklaring vermelde persoon.

1.4.1.10 Het auteursrecht op de in deze rubriek bedoelde inlichtingen wordt aan de

gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of verspreiding

kan door het college van burgemeester en wethouders worden verleend;

alsdan is het viervoud van de tarieven verschuldigd, tenzij de publicatie en/of

verspreiding door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen

belang wordt geacht.

1.4.1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 275,70

verstrekken van gegevens waarvoor de basisregistratie personen geheel of

gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen

1.4.1.12 daarnaast wordt in rekening gebracht per record 0,10

1.4.1.13 per record/per bedrukt etiket 0,15

1.4.1.14 Onder verstrekking wordt verstaan elke op de magneetbanden of magneetschijven

gelezen serie gegevens omtrent een persoon, ook al is het resultaat negatief.

1.4.1.15 Het bepaalde onder artikel 1.1.4.23 is op het verstrekken van de in deze rubriek

bedoelde inlichtingen van overeenkomstige toepassing.

1.4.1.16 Het auteursrecht op de verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie

wordt aan de gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of

verspreiding van de in deze rubriek bedoelde verstrekkingen kan door het college

van burgemeester en wethouders worden verleend; alsdan is het viervoud van

bovenvermelde tarieven verschuldigd, tenzij publicatie en/of verspreiding

door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen belang

wordt geacht.

 

Hoofdstuk 5 verstrekkingen uit het Kiezersregister

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 19,00

aanvraag tot het verstrekken van een begrotingsboek of een jaarrekening per boek

1.7.1.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 108,25

aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening

1.7.1.3 een abonnement op de aanvullingen van de onder 1.7.1.2 bedoelde verordening, per 1,50

bladzijde

1.7.1.4 niet met name genoemde verordeningen per pagina 0,45

een exemplaar van een ontwerp-, vastgesteld of goedgekeurd

bestemmingsplan dan wel een structuurplan, nota, schets of andere

beleidsnota op het terrein van de ruimtelijke ordening, indien het plan bevat:

1.7.1.5. 1 tot en met 25 bladzijden 19,55

1.7.1.6 26 tot en met 50 bladzijden 33,70

51 tot en met 100 bladzijden 50,25

1.7.1.8 101 of meer bladzijden 74,65

een exemplaar van het gemeenteblad, indien het blad bevat:

1.7.1.9 1 tot en met 4 bladzijden 3,15

1.7.1.10 5 of meer bladzijden 8,20

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van andere dan met name in deze verordening genoemde stukken, per

bladzijde geheel of gedeeltelijk bedrukt:

1.7.1.11 op A5 - of kleiner formaat 1,55

1.7.1.12 op A4 - of groter formaat 1,65

Met bedrukte stukken worden gelijkgesteld stukken, op andere wijze

vermenigvuldigd dan door middel van drukpers.

1.7.1.13 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 5,10

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit

stukken die krachtens wet of wettelijk voorschrift voor de ingezetenen

verkrijgbaar zijn, per pagina, geheel of gedeeltelijk beschreven of

bedrukt, op formaat A4, groter of kleiner naar evenredigheid berekend

1.7.1.14 een exemplaar of afschrift van een bestek, een akte van verhuring, 5,10 verpachting of aanbesteding per pagina

1.7.1.15 een fotokopie van gemeentelijke stukken, per bladzijde 0,35

1.7.1.16 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 14,60

aanvraag tot het maken van lichtdrukken en grootformaat kopieën voor

lichtdrukken groter dan A0 (incl. vouwen)

1.7.1.17 printen van bouwtekening A0 5,40

Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement

voor een kalenderjaar:

1.7.1.18 op het verslag van 's raadshandelingen 40,25

1.7.1.19 op het verslag van 's raadshandelingen en de daarbij behorende

bijlagen exclusief begroting en rekening 223,65

1.7.1.20 op de besluitenlijst van het college 111,00

1.7.1.21 ter zake van het verstrekken van een stel raadsstukken per raads- 14,45

vergadering, afgehaald ter secretarie

1.7.1.22 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 6,25 aanvraag voor de vernieuwing van een in het ongerede geraakte

akte van aanstelling het tarief voor het verstrekken van opgaven van verleende bouw-

vergunningen, dan wel opgave van de in het bouwregister bijgeschreven

bouwplannen bedraagt:

1.7.1.23 - per 3 maanden 51,65

1.7.1.24 - per 6 maanden 75,80

1.7.1.25 - per jaar 127,70

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een stuk als onder 1.8.1 genoemd geldt het tarief zoals dat is opgenomen

in de Regeling tarieven kadaster.Dit betreft de in 1.8.1.1 genoemde aanvragen

1.8.1.1 Uittreksel kadastrale kaart per perceel, kadastraal bericht per persoon,

kadastraal uittreksel persoon per object, kadastraal uittreksel object

per object en hypothecair uittreksel per object

1.8.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op een 43,05

daartoe strekkend formulier tot informatieverkrijging over publiekrechtelijke

aspecten per opgevraagd object.

Deze informatieverstrekking betreft planologische ontwikkelingen,

aanschrijvingen ingevolge de Woningwet, gebruik en/of verkoopbelemmerende

bepalingen, het eventueel voorkeursrecht krachtens de Wet Voorkeursrecht

gemeenten, aanwijzing dan wel aanwijzingsbesluit object als beschermd

monument of beschermd dorpsgezicht, gebruiksvergunningen, gegevens

met betrekking tot de Wet Bodembescherming.

1.8.1.3 Specifieke maatwerkproducten op het gebied van digitale milieu-informatie

worden doorberekend op basis van uurtarief. Alle maatwerkproducten worden

geleverd op basis van offerte. Het uurtarief voor milieu-informatie bedraagt € 85,90

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1.1. voor legalisatie van een of meer handtekeningen op een stuk, in het 12,05

persoonlijk belang van de aanvrager.

In afwijking van het hierboven bepaalde worden geen leges geheven voor

legalisatie van een handtekening in verband met afgifte of verlenging van en

bijschrijving in deze gemeente aangevraagde reispapieren

1.9.1.2 voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag 41,35

1.9.1.3. voor het afgeven van een bewijs van in leven zijn 12,05

1.9.1.4. voor het afgeven van enig andere verklaring of duplicaat, tot afgifte 12,05

waarvan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris of de commissaris van politie bevoegd zijn

1.9.1.5. voor het door de politie verstrekken van inlichtingen omtrent verkeers- 19,00

en andere ongevallen, per ongeval

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

(gereserveerd )

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 94,00 tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet (vergunning tijdelijke verhuur) bedraagt

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning bedraagt het tarief zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit van 23 mei 2000, houdende regels ter uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen (het Speelautomatenbesluit 2000), zoals dat in het belastingjaar luidt (ter informatie; dat tarief bedraagt momenteel):

1.14.1.2 voor één speelautomaat: 56,50

1.14.1.3 voor 2 of meer kansspelautomaten een bedrag van € 22,50, vermeerderd met het

product van het aantal kansspelautomaten en een bedrag van € 34,--.

1.14.1.4 De voorgaande artikelen zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in de voorgaande artikelen bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.14.1.5 De voorgaande artikelen zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.14.1.2 in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van onderdeel 1.14.1.3 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34 een bedrag van € 136 geldt.

1.14.1.6 het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 43,40 verloting op basis van de Wet op de kansspelen

 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in het voertuigreglement 39,55 hoofdstuk 5 afd. 1 t/m 18 inzake ontheffing landbouwvoertuigen

1.16.1.2 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 95,50 49 van het Besluit administratieve bepalingen in zake het wegverkeer (Stb. 1990, 460).

1.16.1.3 tot het verkrijgen van de in artikel 1.18.1.2 genoemde parkeerkaart nadat 19,10 deze in een voorafgaand jaar al is verstrekt en de feiten of omstandigheden die tot verstrekking hebben geleid sindsdien niet zijn gewijzigd.

1.16.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, lid 1 en 20,30 19,10 artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

1.16.1.5 tot het nemen van een verkeersbesluit tot reservering van een parkeerplaats 242,40 voor het motorvoertuig van een bepaalde gehandicapte

1.16.1.6 het verlenen van een ontheffing voor het vervoer van personen in een open 22,35 of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in een aanhang wagen achter een motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

1.16.1.7 tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de geldende 32,80 parkeerverordening bedraagt Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

1.16.1.8.1 voor een aanvraag van een eenmalige ontheffing 117,90

1.16.1.8.2 voor een aanvraag van een ontheffing geldig voor de duur van drie jaar 159,15

1.16.1.8.3 voor een aanvraag voor de verlenging van de onder 1.18.1.8.2 bedoelde ontheffing 106,10 met nog eens drie jaar

 

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 

1.17.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 377,10 een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

1.17.1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een 47,25 instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

1.18..1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 42,00 andere, in deze titel niet benoemde vergunning

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.1 Onder aanlegkosten wordt in deze titel verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2 Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting bedoeld in het normblad NEN 2699:2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3 Onder Wabo wordt verstaan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.4 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een schriftelijk principe verzoek 210,10 in de vorm van een plan betreffende de vraag of voor een voorgenomen omgevingsactiviteit een omgevingsvergunning kan worden verkregen bedraagt

2.2.1.2 Het onder 2.2.1.2 genoemde tarief wordt geheven 26 weken nadat een positief standpunt aan de aanvrager is bekend gemaakt.

2.2.1.3 Indien geen positief standpunt is verkregen wordt het tarief direct geheven.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.1.1 In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Bouwen

2.3.1.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

a. Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van 69,90

b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,69 % van de bouwkosten

c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,34 % van de bouwkosten en een vast tarief van: 103,95

d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,06 % van de bouwkosten en een vast tarief van: 1.562,50

e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,69 % van de bouwkosten en een vast tarief van: 5.853,55

2.3.1.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden en indien hierover het advies van de Welstand- en monumentencommissie Emmen moet worden ingewonnen, worden de onder 2.3.1.2 bedragen verhoogd met de hieronder genoemde bedragen:

a. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten nihil en meer bedragen en 56,55 minder dan € 5.000,--.

b. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 5.000,-- en meer bedragen en 56,55 minder dan € 230.000,--, vermeerderd met 2,5 promille van de bouwkosten boven de € 5.000,--.

c. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 230.000,-- en meer bedragen 664,70 en minder dan € 460.000,--, vermeerderd met 1,0 promille van de bouwkosten boven de € 230.000,--.

d. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 460.000,-- en meer bedragen 924,90 en minder dan € 700.000,--, vermeerderd met 0,5 promille van de bouwkosten boven de € 460.000,--.

e. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 700.000,-- en meer bedragen 1.060,70 en minder dan € 1.200.000,--, vermeerderd met 025 promille van de bouwkosten boven de € 700.000,--.

f. Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten € 1.200.000,-- en meer bedragen 1.202,10 vermeerderd met 0,125 promille van de bouwkosten boven de € 1.200.000,--.

 

Voor woningen van hetzelfde type, die binnen één complex worden uitgevoerd geldt de volgende berekeningswijze:

- voor complexen van 1 t/m 4 gelijke woningen de bovenstaande tariefberekening - voor complexen van 5 t/m 10 gelijke woningen de tariefberekening voor 5 woningen - voor complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen de tariefberekening voor 6 woningen - voor complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen de tariefberekening voor 8 woningen - voor complexen van 31t/m 40 gelijke woningen de tariefberekening voor 10 woningen - voor complexen van 41 t/m 50gelijke woningen de tariefberekening voor 12 woningen - voor complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen de tariefberekening voor 14 woningen enzovoort, met dien verstande dat etage- en galerijwoningen als één bouwblok worden beschouwd zodat het tarief daarvan wordt berekend naar de totale kosten van het bouwblok.

Voor woningcomplexen die uit uiterlijk verschillende woningtypen zijn samengesteld, worden de bovengenoemde berekeningen toegepast. Deze geldt per afzonderlijk type, ongeacht de bloksamenstelling.

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: a. indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van 69,90

b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,69 % van de aanlegkosten c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,34 % van de aanlegkosten en een vast tarief van: 103,95 d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,06 % van de aanlegkosten en een vast tarief van: 1.562,50 e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,69 % van de aanlegkosten en een vast tarief van: 5.853,55

2.3.3.1 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 367,05 op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo aangewezen monument, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

2.3.3.2 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 210,10 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 2.3.4. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief zoals genoemd in onderdeel 2.3.1 verhoogd met:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) € 110,85 vermeerderd met 0,2 % van de bouw-, aanleg of sloopkosten, met een maximum van € 2.260,10

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking als bedoeld in de daar genoemde AMvB, de zogenaamde kruimellijst en de daarin aangeven tijdelijke afwijking): € 110,85 vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, aanleg- of sloopkosten, met een maximum van € 3.337,80

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit),

a. € 5.628,15, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; b. € 11.952,90, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en c. € 28.105,50, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

2.3.4.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) € 110,85 vermeerderd met 0,6 % van de bouw- aanleg- of sloopkosten, met een maximum van € 6.568,50.

2.3.4.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) a. € 5.628,15 vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; b. € 11.952,90, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en c. € 28.105,50, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving), a. € 5.628,15, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien

deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; b. € 11.952,90, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en c. € € 28.105,50, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

2.3.4.7 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) a. € 5.491,90, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; b. € 5.628,15, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en c. € 11.952,90, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

2.3.4.8 Indien vanwege de aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de artikelen 2.3.4.1 t.m. 2.3.4.7 onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, wordt het legesbedrag verhoogd met het bedrag van de onderzoekskosten, tenzij de onderzoekskosten anderszins worden verhaald. De geraamde kosten van deze onderzoeken door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verrichten van deze onderzoeken aan de aanvrager medegedeeld door middel van een begroting, welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden.

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw-,sloop of aanlegactiviteit 2.3.5. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw-, sloop- of aanlegactiviteit, wordt het tarief als volgt:

2.3.5.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 1.188,60 (binnenplanse afwijking):

2.3.5.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 1.782,50 (buitenplanse afwijking en tijdelijke afwijking als bedoeld in de daar genoemde AMvB:

2.3.5.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 6.215,95 (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit)

2.3.5.4 2.3.5.6 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 3.566,10 (afwijking van exploitatieplan):

2.3.5.5 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 6.215,95 strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

2.3.5.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 6.215,95 strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

2.3.5.7 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 6.215,95 (afwijking van voorbereidingsbesluit):

2.3.6. Indien artikel 3.3, derde lid, van de Wabo (doorbreking aanhoudingsgrond) wordt toegepast, genoemd in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met € 100,-- en 0,2 % van de bouw-, sloop- of aanlegkostenkosten, met een maximum van € 2.100,--.

2.3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 221,10 beoordeling van een verzoek om in afwijking van het bestemmingsplan te mogen werken aan huis:

2.3.8.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 268,50 activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, (het in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid) bedraagt het tarief:

2.3.8.2 Het tarief in het voorgaande artikel wordt voor de volgende tariefgroepen A en B verhoogd op grond van onderstaande oppervlakte-indeling. Tariefgroep A standaard tarief voor o.a. (Ziekenhuis, Verpleeginrichting, Hotel, Nachtverblijf, Bejaardenoord, Verzorgingstehuis, Dagverblijf):

0 - 100 m2 met 127,50 100 - 200 m2 met 191,80 200 - 300 m2 met 319,20 300 - 500 m2 met 512,15 500 - 1.000m2 met 766,10 1.000 - 2.000 m2 met 1.145,25 2.000 - 3.000 m2 met 1.509,30 3.000 - 4.000 m2 met 1.627,65 4.000 - 5.000 m2 met 1.783,85 5.000 - 10.000 m2 met 2.039,45 10.000 - 20.000 m2 met 2.223,10 20.000 - 30.000 m2 met 2.698,15 30.000 - 40.000 m2 met 3.076,65 40.000 - 50.000 m2 met 3.451,10 50.000 m2 of meer met 3.765,25

2.3.8.3 Tariefgroep B voor o.a. (Kampeerterrein, Jachthaven): 0 - 100 m2 met 63,80 ` 100 - 200 m2 met 96,50 200 - 300 m2 met 159,60 300 - 500 m2 met 256,10 500 - 1.000 m2 met 383,50 1.000 - 2.000 m2 met 573,55 2.000 - 3.000 m2 met 763,05 3.000 - 4.000 m2 met 863,40 4.000 - 5.000 m2 met 959,45 5.000 - 10.000 m2 met 1.095,90 10.000 - 20.000 m2 met 1.311,75 20.000 - 30.000 m2 met 1.531,80 30.000 - 40.000 m2 met 1.782,60 40.000 - 50.000 m2 met 2.033,25 50.000 m2 of meer met 2.253,25

2.3.8.4 Tariefgroep C voor o.a. (Tijdelijke bouwsels, Evenementen): Voor tijdelijke bouwsels en/of voor evenementen: 180,65

 

Bovengenoemde tariefgroepen zijn gebaseerd op de volgende indeling:

Tariefgroep A                        Tariefgroep B                      Tariefgroep C

Theater, Schouwburg              Tentoonstellingsruimte          Tijdelijke bouwsels Bioscoop                                 Kampeerterrein, Jachthaven  Evenementen

Gebedshuis                              Markt Winkel, Warenhuis                  Loods, veem, opslagplaats, fabrieken Kantoor                                    Garage School                                      Dierenverblijf Horeca                                     Sporthallen, zwembaden, sportscholen Ziekenhuis, verpleeginrichting Hotel Nachtverblijf Bejaardenoord, Verzorgingstehuis Dagverblijf

2.3.8.5 Het tarief voor het opsplitsen cq beperkt aanpassen van een verleende 118,80 gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo bedraagt

2.3.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 59,90 het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid , aanhef en onder g. van de Wabo;

2.3.10 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 43,15 maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief.

2.3.11 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in 227,30 behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:1, lid 1 en lid 2 van de reclameverordening (commerciële reclame).

2.3.12 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in 58,30 behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 van de reclameverordening (aankondigingen, verwijzingen, afbeeldingen, objecten en dergelijke ten behoeve van sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden.

2.3.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 10,75 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:1 en 2:2 van de Reclameverordening gemeente Emmen, zoals laatstelijk gewijzigd, voor zover het commerciële reclame als bedoeld in artikel 2:1, lid 7 betreft (driehoeksborden) per locatie/per week, per reclame-uiting of -beeld

2.3.14 Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.14.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 525,30

2.3.14.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 630,35

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een schetsplan/vooroverlegplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de op grond van artikel 2.2.1.1. geheven leges in mindering gebracht op de op grond van hoofdstuk 3 geheven leges.

2.4.2

 

Het onder 2.3.2.1 genoemde tarief wordt niet geheven indien de aanvraag om en omgevingsvergunning het aanleggen van zonnepanelen in een beschermd stads- of dorpsgezicht betreft.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.1.1 De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen daarvan, 75 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2 De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdsstip dan genoemd in het voorgaande artikel, maar voor het verlenen daarvan, 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.1 Indien een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 50,00 niet worden teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1.1 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 50,00 niet worden teruggegeven.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning betrekking heeft op het bouwen, slopen of aanleggen in afwijking van een eerder ingediend plan waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning/aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 50,-- zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw project sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingplan

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 4 .201,95 opstellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan. Indien vanwege de aanvraag om het opstellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan een of meerdere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, wordt het bovengenoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de onderzoekskosten, tenzij de onderzoekskosten anderszins worden verhaald. De geraamde kosten van deze onderzoeken door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verrichten van deze onderzoeken aan de aanvrager medegedeeld door middel van een begroting welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden.

 

Hoofdstuk 9 Niet volledige aanvraag omgevingsvergunning

2.9.1. Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop 220,70 de artikelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 van toepassing zijn, die op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld.

 

Hoofdstuk 10 Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

 

2.10.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 21,60 wijziging van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning;

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 42,00 andere, in deze titel niet benoemde vergunning

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 420,70 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging voor een commerciële inrichting

3.1.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 808,80 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging in combinatie met het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een commerciële inrichting op dezelfde locatie

3.1.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 421,85 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging voor een para-commerciële inrichting

3.1.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 499,75 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging in combinatie met het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een para-commerciële inrichting op dezelfde locatie

3.1.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het 200,90 wijzigen van het aanhangsel leidinggevenden (art.30a Drank- en Horecawet

3.1.1.6 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvragen voor het wijzigen, 200,90 toevoegen of verwijderen van een lokaliteit of terras (art. 30 Drank- en Horecawet)

3.1.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 76,60 van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

 

3.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 715,05 een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of een escortebedrijf op grond van artikel 3.1. van de Algemene plaatselijke verordening.

 

Hoofdstuk 3 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

 

3.3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 604,05 het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening voor een commerciële inrichting

3.3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 310,50 het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van artikel 3.10 van de Algemene plaatselijke verordening voor een para-commerciële inrichting

 

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

 

Het tarief bedraagt voor;

4.1.1 inschrijving op de sollicitantenlijst 20,70 4.1.2 verlenging van inschrijving op de wachtlijst en sollicitantenlijst 20,70 4.1.3 de afgifte van een vaste standplaatsvergunning 40,70 4.1.4 de uitgifte van een vervangende vergunning bij verlies en/of diefstal 20,70 4.1.5 de overschrijving van een vaste standplaatsvergunning op grond van 40,70 artikel 7 van het Marktreglement

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6.4.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 42,00 een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

4.1.1.1 De "Tarieventabel 2019”, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

4.1.1.2 Deze tarieventabel leges treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

4.1.1.3 In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

4.1.1.4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019

4.1.1.5 Deze tarieventabel kan worden aangehaald als "1e Wijziging tarieventabel 2019, behorende bij de Legesverordening 2019.”

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 25 april 2019

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout