Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Beleidsregel Damoclesbeleid 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Damoclesbeleid 2013
CiteertitelBeleidsregel Damoclesbeleid 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpDrugs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, art. 13b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201701-01-2019wijz. toelichting art 3 en 4

30-01-2017

gmb-2017-16979

Onbekend.
25-03-201603-02-2017art. 1, lid 3; art. 3, lid 2; art. 5; Toelicht. art. 3 en 4

21-03-2016

Digitaal Gemeenteblad 2016, 36285

Onbekend.
18-07-201325-03-2016.

02-07-2013

Huis aan huis d.d. 17 juli 2013

Gemeentebladnr. 254

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Damoclesbeleid 2013

De Burgemeester van Enschede

gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet,

 

in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken ten aanzien van het coffeeshopbeleid en de aanpak van drugshandel in woningen en lokalen en de daarbij behorende erven,

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

 

DAMOCLESBELEID

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij de Opiumwet, met uitzondering van softdrugs;

 • 2.

  softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst II behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff;

 • 3.

  Handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het daartoe aanwezig zijn daarvan, met uitzondering van het kweken van hennep als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel Handhaving illegale hennepteelt gemeente Enschede; onder verkoop wordt tevens verstaan het sluiten van een mondelinge overeenkomst tot koop en verkoop van drugs, waarbij de aflevering van de drugs elders plaatsvindt;

 • 4.

  horecabedrijf: een inrichting als bedoeld in artikel 2:27 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 5.

  horecavergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 12a van de Drank- en Horecaverordening;

 • 6.

  gedogen van de handel in softdrugs: geen gebruik maken van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet;

 • 7.

  lokaal: een pand al dan niet toegankelijk voor het publiek, zoals een winkel, café, coffeeshop, loods of bedrijfsruimte.

 • 8.

  woning: een woning is een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen. Zowel koop- als huurwoningen vallen onder deze definitie.

 • 9.

  coffeeshop: een voor het publiek toegankelijk lokaal ten aanzien waarvan de burgemeester de handel in softdrugs gedoogt;

 • 10.

  coffeeshoplijst: de door de burgemeester vastgestelde en bijgehouden lijst waarop elke coffeeshop en de vergunninghouder daarvan staan vermeld;

 • 11.

  niet-ingezetenen: onder niet-ingezetenen wordt verstaan personen die niet in Nederland woonachtig zijn;

 • 12.

  sluiting: een sluiting met toepassing van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.

Artikel 2 uitgangspunten

 • 1.

  Handel in drugs is een strafbaar feit op grond van de Opiumwet.

 • 2.

  Indien in een woning, een lokaal of een daarbij behorend erf handel in drugs plaatsvindt, dan maakt de burgemeester gebruik van de bevoegdheid genoemd in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, tenzij die handel – met inachtneming van de in deze beleidsregels aangegeven voorschriften en beperkingen (hierna: gedoogregels) – plaatsvindt in een coffeeshop.

 • 3.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/lokaal/coffeeshop voor één ieder ontoegankelijk worden gemaakt.

 • 4.

  Met betrekking tot de omschrijving van het “verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben” van harddrugs en softdrugs, wordt aansluiting gezocht bij het gestelde daartoe in de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat er sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een aangetroffen hoeveelheid zoals die in de Aanwijzing Opiumwet is vastgelegd. De aanwijzing Opiumwet is als bijlage bij dit beleid gevoegd.

Hoofdstuk 2 WONINGEN

Artikel 3 reacties op drugshandel in woningen

De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in drugs in woningen:

 

 • 1.

  Handel in harddrugs:

  • a.

   Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden.

  • b.

   Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen 5 jaar na de eerste overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 12 maanden.

 • 2.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de woning gesloten voor een periode van 3 maanden, tenzij de eigenaar/ verhuurder niet zelf als overtreder kan worden aangemerkt én hij op korte termijn maatregelen neemt die vergelijkbaar leiden tot herstel van de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat.

  • b.

   Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen 5 jaar na de eerste overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden.

  • c.

   Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen 5 jaar na de tweede overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 12 maanden.

  • d.

   Bij een vierde overtreding van de Opiumwet binnen 5 jaar na de derde overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 24 maanden.

Hoofdstuk 3 LOKALEN NIET ZIJNDE COFFEESHOPS

Artikel 4 reacties op drugshandel in lokalen niet zijnde coffeeshops

De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in drugs in lokalen die geen coffeeshop zijn:

 • 1.

  Bij handel in harddrugs wordt het lokaal voor een periode van 12 maanden gesloten.

 • 2.

  Handel in softdrugs:

  • a.

   Indien dat geschiedt in combinatie met een feit dat voor coffeeshops géén overtreding van een of meer gedoogregels betekent: sluiting van het lokaal voor een periode van 4 weken;

  • b.

   Indien dat geschiedt in combinatie met een feit dat voor coffeeshops een overtreding van een of meer gedoogregels betekent, indien het feit betreft:

   • 1.

    affichering voor softdrugs: sluiting van het lokaal voor een periode van 8 weken;

   • 2.

    overlast veroorzaken: sluiting van het lokaal voor een periode van 26 weken;

   • 3.

    verkoop van softdrugs aan jeugdigen: sluiting van het lokaal voor een periode van 1 jaar;

   • 4.

    toegang tot het lokaal voor jeugdigen: sluiting van het lokaal voor een periode van 26 weken;

   • 5.

    verkoop van meer dan vijf gram softdrugs per transactie: sluiting van het lokaal voor een periode van 26 weken;

   • 6.

    handelsvoorraad van meer dan 500 gram: sluiting van het lokaal voor een periode van 26 weken;

   • 7.

    handel tussen 00.00 en 12.00 uur: sluiting van het lokaal voor een periode van 8 weken.

   De betekenis van genoemde feiten komt overeen met hetgeen in artikel 7, vierde lid is vermeld.De betekenis van genoemde feiten komt overeen met hetgeen in artikel 7, vierde lid is vermeld.

 • 3.

  Indien binnen 5 jaar na de eerste overtreding waarvoor een sanctie als genoemd in lid 1 of lid 2 is opgelegd, in hetzelfde lokaal wederom een overtreding plaatsvindt, heeft dat tot gevolg dat de toepasselijke sluitingsperiode wordt verdubbeld.

 • 4.

  Met nadruk wordt erop gewezen dat een sluiting voor een periode van ten minste een maand, op grond van artikel 5, eerste lid van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999, leidt tot intrekking van de horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet dan wel van de gemeentelijke Drank- en Horecaverordening. Leidinggevenden (ondernemers, bedrijfsleiders, beheerders) van het betreffende horecabedrijf zijn dan gedurende de eerstvolgende 5 jaar niet meer gerechtigd op te treden als leidinggevende in een horecabedrijf.

Hoofdstuk 4 COFFEESHOPS

Artikel 5 coffeeshoplijst

 • 1.

  Er is een coffeeshoplijst, waarop per coffeeshop staan vermeld de naam waaronder de coffeeshop wordt geëxploiteerd, het adres waar de coffeeshop is gevestigd, alsmede de naam, de voorletters, de geboortedatum en de geboorteplaats van de houder van de vergunning.

 • 2.

  Op de dag waarop deze beleidsregels worden bekendgemaakt, staan op de coffeeshoplijst vermeld het aantal coffeeshops en de daarbij behorende vergunninghouders. De lijst maakt onderdeel uit van deze beleidsregels.

 • 3.

  In overeenstemming met regionale afspraken, wordt het aantal coffeeshops op de coffeeshoplijst, gezien het aantal inwoners van Enschede ten tijde van de vaststelling van deze beleidsregels, vastgesteld op 9.

 • 4.

  Op de coffeeshoplijst wordt een nieuwe combinatie van coffeeshop en vergunninghouder vermeld:

  • a.

   indien de coffeeshop voldoet aan de vestigingscriteria zoals omschreven onder artikel 6 én

  • b.

   wanneer voor de exploitatie van het horecabedrijf een vergunning van kracht is geworden, én

  • c.

   indien de houder van de vergunning de burgemeester schriftelijk heeft verzocht zijn coffeeshop op de coffeeshoplijst te vermelden

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, wordt op de coffeeshoplijst geen nieuwe combinatie van coffeeshop en vergunninghouder vermeld indien op deze lijst 9 of meer coffeeshops zijn vermeld.

 • 6.

  De vermelding van een coffeeshop op de coffeeshoplijst wordt doorgehaald wanneer:

  • a.

   een besluit van de burgemeester om de vergunning voor de exploitatie van het horecabedrijf in te trekken, onherroepelijk is geworden;

  • b.

   de exploitatie niet meer plaatsvindt voor rekening en risico van de op de coffeeshoplijst vermelde vergunninghouder;

  • c.

   de vergunninghouder aan de burgemeester een schriftelijke verklaring heeft verstrekt dat hij de exploitatie van de coffeeshop onvoorwaardelijk en onherroepelijk staakt;

  • d.

   redelijkerwijs moet worden aangenomen dat in de coffeeshop geen handel in softdrugs meer plaatsvindt;

  • e.

   vier weken zijn verlopen sinds de dag dat de vergunninghouder is overleden.

Artikel 6 vestigingscriteria voor coffeeshops

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5, vierde tot en met zesde lid, wordt een andere combinatie van coffeeshop en vergunninghouder dan bedoeld in het tweede lid van artikel 5 slechts op de coffeeshoplijst vermeld:

  • a.

   indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

   • 1.

    ter plaatse is een bestemmingsplan van kracht dat tot stand is gekomen onder de vigeur van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (dus niet waar het Uitbreidingsplan 1949 nog van kracht is), en dat ter plaatse “horecabedrijven” categorie 2 of hoger, als basisbestemming of medebestemming aangeeft;

   • 2.

    Buiten de binnenstad alleen langs doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (maximum-snelheid 50 km/uur), en in de binnenstad aan de randen van “Het Ei” en de directe omgeving, maar niet in het deel waar op grond van de nota Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015 expliciet nachthoreca wordt beoogd; loopafstand tussen coffeeshops onderling;

   • 3.

    buiten de binnenstad een loopafstand tussen coffeeshops onderling van ten minste 250 meter, in de binnenstad een loopafstand tussen coffeeshops onderling van ten minste 100 meter;

   • 4.

    een afstand van ten minste 200 meter hemelsbreed en een loopafstand van ten minste 250 meter tot percelen waarop een school voor van overheidswege bekostigd basis-, middelbaar en of voortgezet dagonderwijs aanwezig of gepland is;

   • 5.

    niet op prominente plekken, zoals op de hoeken van belangrijke kruispunten en in bovengemiddeld karakteristieke panden;

   • 6.

    niet conflicteren met (ander) sectoraal of generiek gemeentebeleid, en verenigbaar met in voorbereiding of in uitvoering zijnde gemeentelijke projecten;

   • 7.

    de oppervlakte van de voor bezoekers beschikbare verblijfsruimte is niet groter dan ±100 m²;

   • 8.

    geen combinatie met andere (horeca-)activiteiten binnen hetzelfde horecabedrijf;

   • 9.

    niet in een deel van een pand dat is afgezonderd van een bestaand horecabedrijf,

   én

  • b.

   indien de vergunning is verleend aan een natuurlijke persoon,

   én

  • c.

   indien de houder van de vergunning geen exploitant is of is geweest van een Enschedese coffeeshop,

   én

  • d.

   indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de houder van de vergunning geen zakelijke banden heeft met een persoon die exploitant is of is geweest van een Enschedese coffeeshop.

 • 2.

  Wanneer op de coffeeshoplijst onherroepelijk minder dan 9 coffeeshops zijn vermeld, dan wordt dit openbaar bekend gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Vervolgens kan een ieder die meent aan alle criteria te voldoen, de burgemeester binnen drie maanden schriftelijk verzoeken te gedogen dat softdrugshandel plaatsvindt in de inrichting waarvoor hem een (alcoholvrije) horeca­vergunning is verleend, met inachtneming van de voor die handel in softdrugs geldende criteria. Er wordt géén wachtlijst aangehouden van gegadigden voor vestiging van een coffeeshop.

 • 3.

  Niet eerder dan drie maanden na de bekendmaking beoordeelt de burgemeester de binnengekomen verzoeken. Indien blijkt dat bij twee of meer verzoeken aan alle criteria wordt voldaan, beslist het lot. In dat geval worden de verzoekers in de gelegenheid gesteld bij de loting aanwezig te zijn.

Artikel 7 gedoogregels voor coffeeshops

De burgemeester gedoogt de handel in softdrugs:

 • 1.

  uitsluitend in een coffeeshop vermeld op de coffeeshoplijst,

 • 2.

  zolang hij niet heeft aangegeven de handel in softdrugs in die coffeeshop niet meer te gedogen,

 • 3.

  zolang hij de horecavergunning niet heeft ingetrokken,

 • 4.

  voor zover de volgende gedoogregels in acht worden genomen:

  • a.

   geen affichering voor softdrugs; dit betekent geen reclame voor softdrugs, op welke wijze dan ook, met uitzondering van een summiere aanduiding (hennepblad) op de betreffende coffeeshop;

  • b.

   geen harddrugs; dit betekent dat in de coffeeshop geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht mogen worden;

  • c.

   geen overlast veroorzaken; onder overlast wordt verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidhinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;

  • d.

   geen verkoop van softdrugs aan jeugdigen; onder jeugdigen wordt verstaan personen jonger dan 18 jaar (minderjarigen);

  • e.

   geen toegang tot de coffeeshop voor jeugdigen; onder jeugdigen wordt verstaan personen jonger dan 18 jaar (minderjarigen);

  • f.

   geen verkoop van een grote hoeveelheid softdrugs per transactie; van een grote hoeveelheid is sprake als deze meer bedraagt dan 5 gram; onder transactie wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper;

  • g.

   geen verkoop van softdrugs aan niet-ingezetenen;

  • h.

   geen toegang voor niet-ingezetenen;

  • i.

   geen handelsvoorraad van meer dan 500 gram; dat houdt in dat in de coffeeshop of een daarbij behorende ruimte in totaal nooit meer dan 500 gram softdrugs aanwezig mag zijn;

  • j.

   gedurende de openingsuren van de coffeeshop is te allen tijde een leidinggevende aanwezig die op de horecavergunning staat vermeld;

  • k.

   de coffeeshop dient gesloten te zijn tussen 00.00 en 12.00 uur.

Artikel 8 reacties op overtreding van de gedoogregels voor coffeeshops

 • 1.

  De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op overtreding van een gedoogregel zoals genoemd in artikel 7, vierde lid:

  • a.

   affichering voor softdrugs: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 4 weken;

  • b.

   harddrugs: sluiting voor een periode van 12 maanden;

  • c.

   overlast veroorzaken: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 13 weken;

  • d.

   verkoop van softdrugs aan jeugdigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 26 weken;

  • e.

   toegang verlenen tot de coffeeshop voor jeugdigen: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 13 weken;

  • f.

   verkoop van meer dan vijf gram softdrugs per transactie: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 13 weken;

  • g.

   verkoop van softdrugs aan niet-ingezetenen: in beginsel volgt geen sanctie. Bij geconstateerde overlast in relatie tot de verkoop van softdrugs aan niet-ingezetenen zullen in de lokale driehoek nieuwe afspraken worden gemaakt over de handhaving.

  • h.

   toegang verlenen tot de coffeeshop voor niet-ingezetenen: in beginsel volgt geen sanctie. Bij geconstateerde overlast in relatie tot het toegang verlenen aan niet-ingezetenen zullen in de lokale

   driehoek nieuwe afspraken worden gemaakt over de handhaving.

  • i.

   een handelsvoorraad van meer dan 500 gram: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 13 weken;

  • j.

   geen leidinggevende aanwezig: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 4 weken;

  • k.

   open zijn tussen 00.00 en 12.00 uur: sluiting van de coffeeshop voor een periode van 4 weken.

 • 2.

  Indien binnen 5 jaar na de eerste overtreding van de in artikel 7 genoemde gedoogregels, met uitzondering van de onder g en h genoemde ingezetenencriteria, in dezelfde coffeeshop wederom een

  overtreding van deze gedoogregels plaatsvindt, heeft dat tot gevolg dat de verkoop van softdrugs in de coffeeshop niet meer wordt gedoogd en de horecavergunning wordt ingetrokken. De vermelding van de betreffende coffeeshop zal op de coffeeshoplijst worden doorgehaald.

Artikel 9 afwijkingsbevoegdheid en hardheidsclausule

De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van zijn Damoclesbeleid.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Damoclesbeleid 2013”

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  De ‘Beleidsregel Damoclesbeleid’, vastgesteld op 30 juni 2009, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Bevelen tot sluiting die zijn opgelegd met toepassing van de hiervoor genoemde beleidsregel Damoclesbeleid worden geacht te zijn opgelegd met toepassing van de thans vastgestelde beleidsregel Damoclesbeleid 2013.

INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Huis aan Huis.

Aldus op 2 juli 2013 vastgesteld door de burgemeester van Enschede.

P.E.J. den Oudsten

Toelichting Damoclesbeleid

 

Inleiding

Op 1 november 2007 is het gewijzigde artikel 13b Opiumwet in werking getreden waarbij de burgemeester bevoegd is bestuursrechtelijk op te treden indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Het toepassingbereik van dit artikel is daarmee uitgebreid tot ook de niet voor het publiek toegankelijke lokalen en woningen (voorheen slechts op voor publiek toegankelijke lokalen). Op welke wijze en wanneer de burgemeester zijn discretionaire bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet zal inzetten is vastgelegd in het Damoclesbeleid. Voor coffeeshops gelden specifieke gedoogregels die tevens integraal zijn opgenomen in het Damoclesbeleid.

 

Artikel 1 definities

Bij de definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wettekst van artikel 13b Opiumwet.

 

Artikel 2 Uitgangspunten

Bij de beoordeling of sprake is van een overtreding van de Opiumwet wordt aansluitging gezocht bij hetgeen uit jurisprudentie blijkt en de gedoogcriteria die in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie zijn vastgelegd.

In de bijlage is een specificatie opgenomen wat er bedoeld wordt met handelshoeveelheid drugs (alles onder deze hoeveelheden wordt aangemerkt als zijnde een gebruikershoeveelheid). Die hoeveelheden zijn overgenomen uit de Aanwijzing Opiumwet daaronder wordt het volgende verstaan:

- harddrugs: meer dan 0,5 gram. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • 0,5 gram harddrugs (bijv. cocaïne/amfetamine)

 • 1 pil/ tablet (bijv. XTC)

 • 5 ml (bijv. 1 ampul/buisje/consumptie-eenheid GHB).

- softdrugs: meer dan 5 gram

- hennepplanten: meer dan 5 planten

Artikel 4 reacties op drugshandel in lokalen

In dit artikel wordt verwezen naar de AHOJG-gedoogcriteria voor coffeeshops. Indien een overtreding in een lokaal tevens een overtreding betekent van de genoemde gedoogcriteria voor een coffeeshop, dan zal de burgemeester hiertegen optreden zoals onder artikel 4 lid 2 onder b is aangeven. Dit betekent een langere sluitingsperiode.

De gedoogcriteria betreffen:

 • A: geen affichering

  H: geen harddrugs (is al opgenomen in artikel 4 lid 1)

  O: geen overlast

  J: geen toegang en verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar

  G: geen grote transacties (meer dan 5 gram)

 

Artikel 5 afwijkingsbevoegdheid

De bevoegdheid van de burgemeester om bij geconstateerde drugshandel in woningen en lokalen en of de daarbij behorende erven bestuursrechtelijk op te treden betreft een discretionaire bevoegdheid. De burgemeester moet niet, maar kan optreden. Op welke wijze en wanneer de burgemeester zijn bevoegdheid zal inzetten is vastgelegd in het Damoclesbeleid waarbij inherent aan deze bevoegdheid is verbonden de mogelijkheid om in een concreet geval te kunnen afwijken van het vastgestelde beleid.

 

Slotopmerking

Het overgaan tot feitelijke sluiting betekent dat een woning of lokaal voor één ieder ontoegankelijk wordt gemaakt.

 

HANDHAVING GEDOOGCRITERIA COFFEESHOPS

 

 Overtreding

Gemeente

Politie / OM

Ingezetenen

In beginsel geen bestuurlijke handhaving. Bij geconstateerde overlast in relatie tot het ingezetenen-schap zullen in de lokale driehoek nieuwe afspraken worden gemaakt over de handhaving bij overtreding van het ingezetenencriterium.

Het OM zal in beginsel niet strafrechtelijk handhaven. Echter indien een coffeeshop aan niet-ingezetenen verkoopt en de problematiek in of rondom de shop daartoe aanleiding geeft, dan zal het OM altijd de afweging maken of het toch eigenstandig zal optreden, maar pas nadat het standpunt van het OM in de driehoek kenbaar gemaakt is.

Affichering

1e overtreding:

tijdelijke sluiting van 4 weken.

 

2e overtreding binnen 5 jaar:

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3b OW ivm art. 10, lid 1 OW.

Art. 3b OW ivm art. 10, lid 2 OW.

 

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

Harddrugs

1e overtreding:

tijdelijke sluiting van 52 weken.

 

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 2 OW ivm art. 10, lid 1 OW.

Art. 2 OW ivm art. 10, lid 3 OW.

Art. 2 OW ivm art. 10, lid 4 OW.

 

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

Overlast

1e overtreding:

tijdelijke sluiting van 13 weken.

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW.

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

Verkoop jeugdigen

Toegang jeugdigen

1e overtreding:

Tijdelijke sluiting van 26 weken.

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

Tijdelijke sluiting van 26 weken.

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW.

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW.

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

te Grote hoeveelheid

1e overtreding:

tijdelijke sluiting van 13 weken.

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW.

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW.

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

te Grote handelsvoorraad

1e overtreding:

tijdelijke sluiting van 13 weken.

2e overtreding binnen 5 jaar :

permanente sluiting coffeeshop.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

2e overtreding binnen 5 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).