Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014
CiteertitelHandhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2016-36301 schema overtreding - categorie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 44 en 44a van de drank- en horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201604-02-2016.

05-01-2016

huis aan huis d.d. 3 februari 2016

gemeentebladnr. 16 a
12-02-201404-02-2016.

11-02-2014

huis aan huis d.d. 12 februari 2014

gemeentebladnr. 16 a

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 2014

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

11 februari 2014,

De Burgemeester van Enschede,

P.E.J. den Oudsten

 

Bijlage 1 horende bij de handhavingsstrategie Drank- Horecawet

 

 

Overtreding van artikel

Korte omschrijving

Overtredingen-

categorie:

1= Licht

2=Middel

3=Ernstig

Actie

Opmerking

 

Artikel 3

Zonder vergunning het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid, 4 weken om een ontvankelijke aanvraag in te dienen

Dit artikel wordt vaak gebruikt in combinatie met artikel 25 van

de DHW. Een aanschrijving bestuursdwang / dwangsom kan

niet de verplichting hebben een DHW-vergunning aan te

vragen teneinde de dwangsom niet te verbeuren.

Indien een handhavings-verzoek is ingediend

Artikel 3

Zonder vergunning het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen

3

Bestuurlijke boete en toesturen aanvraagformulier en/of Waarschuwing last onder dwangsom

Dit artikel wordt vaak gebruikt in combinatie met artikel 25 van

de DHW. Een aanschrijving bestuursdwang / dwangsom kan

niet de verplichting hebben een DHW-vergunning aan te

vragen teneinde de dwangsom niet te verbeuren.

 

Artikel 3

Het horeca / slijtersbedrijf uitoefenen terwijl vergunning is geweigerd, geschorst, ingetrokken of buiten behandeling gesteld.

3

Bestuurlijke boete en voornemen toepassen bestuursdwang. Na zienswijze:

Definitieve beslissing bestuursdwang

 

 

Artikel 4, eerste lid

Niet voldoen aan regels gesteld in de paracommerciële verordening

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 4, vijfde lid

Afschrift ontheffing is niet aanwezig in de inrichting

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 8

Niet voldoen aan eisen aan leidinggevenden als bedoeld in of krachtens dit artikel

2

Vergunning wordt direct ingetrokken

Bevoegdheid tot intrekken is gelegen in artikel 31, eerste lid, sub b.

 

Artikel 9, derde lid

Aanwezigheid registratie barvrijwilligers

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 9, vierde lid

Aanwezigheid bestuursreglement

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 10

Niet voldoen aan bij AMvB gestelde eisen van sociale hygiëne

2

Vergunning wordt direct ingetrokken

Bevoegdheid tot intrekken is neergelegd in artikel 31, eerste lid, sub b

 

Artikel 12, eerste lid

Verbod verstrekking alcoholhoudende drank voor gebruik

elders dan in de vergunning aangegeven

lokaliteit of terras.

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 12, tweede lid

Verbod verstrekking

sterke drank elders dan in de vergunning

vermelde slijtlokaliteit

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 13, eerste lid

Verbod verstrekken alcoholhoudende

drank in een horecalokaliteit of op een terras voor gebruik elders dan ter plaatse

2

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: Definitieve aanschrijving vergunning schorsen

 

 

Artikel 13, tweede lid

Verbod verstrekken alcoholhoudende

drank voor gebruik ter plaatse in een slijtersbedrijf anders dan proeven

2

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: Definitieve aanschrijving vergunning schorsen voor 2 weken

 

 

Artikel 14, eerste lid

Andere bedrijfsactiviteiten in slijterij

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Zie Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

 

Artikel 14, tweede lid

Verbod bedrijfsactiviteiten in

horecalokaliteit of op terras

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

Zie Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf

 

Artikel 15, eerste lid

Verboden bedrijfsactiviteiten in lokaliteit

behorende bij een inrichting waarbij alleen

toegang mogelijk is via de horecalokaliteit

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 15, tweede lid

Rechtstreeks verbinding tussen slijterij en

andere neringsruimte

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 16

Automatenverkoop alcoholhoudende drank

2

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging vergunning schorsen voor 2 weken. Na zienswijze: Definitieve aanschrijving vergunning schorsen

Intrekking van de DHW-vergunning is alleen van toepassing op

vergunde bedrijven. Indien intrekking niet mogelijk is kan een last onder dwangsom worden opgelegd.

 

Artikel 17

Verstrekken alcoholhoudende drank (voor gebruik elders dan ter plaatse) anders dan in gesloten verpakking

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 18, eerste lid

Verkoopverbod zwak-alcoholhoudende drank

anders dan in de in lid 2 genoemde locaties

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 18, derde lid

Onderscheid tussen alcoholhoudende en niet

alcoholhoudende drank ontbreekt

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 19, eerste lid

Verbod illegale bestelservice sterke drank

2

Bestuurlijke boete

 

 

Artikel 19, tweede lid

Verbod illegale bestelservice zwakalcoholhoudende

drank

2

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 19a

eerste lid

Drie maal in periode van 12 maanden artikel 20 eerste lid overtreden

3

Three strikes out (ontzegging verkoop zwakalcoholhoudende drank te verkopen vanaf locatie waar dit heeft plaatsgevonden

Bevoegdheid burgemeester.

Niet vergunning-plichtig

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

2

Bestuurlijke boete

Een locatie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of artikel 19,

tweede lid, onder a (niet vergunningplichtig) welke

in een periode van 12 maanden 3 maal artikel 12, eerste lid,

heeft overtreden kan de bevoegdheid worden ontzegd zwakalcoholhoudende

drank te verkopen. (artikel 19a)

Vergunning-plichtig

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

2

Bestuurlijke boete

 

Evenementen e.a.

Artikel 20, eerste en tweede lid

Verstrekken zwak alcoholhoudende dranken of sterke drank aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

2

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

 

 

Artikel 20, derde lid

Aanwezigheid personen <16 jaar in een slijtlokaliteit zonder toezicht persoon > 21 jaar

2

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

 

 

Artikel 20, vijfde lid

Geen aanduiding leeftijdsgrenzen bij de

toegang of aanduiding niet goed leesbaar

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid

Intrekking van de DHW-vergunning is alleen van toepassing op vergunde bedrijven

 

Artikel 20, zesde lid

Toelaten personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen

2

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

 

Artikel 20, zevende lid

Verbod dienst te doen onder invloed

2

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

 

Artikel 21

Verstrekken van alcoholhoudende drank, met

het vermoeden van verstoring openbare orde,

veiligheid of zedelijkheid

2

Proces verbaal en/of vooraankondiging vergunning intrekken. Na zienswijze: definitieve aanschrijving vergunning intrekken

Artikel 31, eerste lid onder c (imperatieve intrekkingsgrond van

de DHW-vergunning)

Bestuurlijke boete kan niet worden opgemaakt, enkel een proces verbaal

Indien vergunning niet ingetrokken kan worden, dan een last onder dwangsom

 

Artikel 22, eerste lid

Alcoholverbod bij tankstations,

winkels bij wegrestaurants en andere ruimten langs de autosnelweg die geen horecabedrijf zijn

2

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: Definitieve aanschrijving last onder dwangsom

 

 

Artikel 22, tweede lid

Alcoholverbod in

a) stadions

b) gebouwen gezondheidszorg, onderwijs en

zwembaden

2

Bestuurlijke boete en/of vooraankondiging last onder dwangsom. Na zienswijze: Definitieve aanschrijving last onder dwangsom

Er is (nog) geen algemene maatregel van bestuur maar dit

artikel is al wel opgenomen in Besluit bestuurlijke boete

 

Artikel 24, eerste lid

Leidinggevende op vergunning/aanhangsel

vermeld is niet aanwezig

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 24, tweede lid

Geen leidinggevende die vermeld is op vergunning of aanhangsel of barvrijwilliger aanwezig

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 24, derde lid

Personen <16 jaar slijten of tappen.

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid en arbeidsinspectie in kennis stellen

 

Sterke drank

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van

alcoholhoudende drank

2

Bestuurlijke boete en/of bestuursrechtelijke waarschuwing

 

Zwak alcohol-houdende drank

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van

alcoholhoudende drank

1

Schriftelijke Waarschuwing

 

Artikel 35 ontheffing maar sterke drank aanwezig

Artikel 25, eerste lid

Verbod op illegale aanwezigheid van

alcoholhoudende drank

1

Schriftelijke Waarschuwing

 

 

Artikel 25, tweede lid

Toelaten dat

alcoholhoudende drank in voor publiek

geopende ruimte wordt genuttigd

1

Schriftelijke waarschuwing en bestuursrechtelijke waarschuwing

 

 

Artikel 25a

Verbod/beperking verstrekking

alcoholhoudende drank in verordening

genoemde inrichtingen

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 25b

Verbod toegangsleeftijd bezoekers geregeld

in verordening

-

-

Niet in verordening opgenomen

 

Artikel 25c

Verbod/beperking verstrekken zwakalcoholhoudende

drank uit in verordening

genoemde locaties

-

-

Niet in verordening opgenomen.

 

Artikel 25d

Verbod prijsacties genoemd in verordening

-

-

Niet in verordening opgenomen

 

Artikel 29, derde lid

Niet aanwezig hebben van de vergunning in de inrichting

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 30

Geen (tijdige) melding van verandering van de inrichting indien deze niet meer voldoet aan omschrijving in vergunning

2

Vergunning direct intrekken

Bij tijdige melding kan een gewijzigde vergunning worden verleend, indien aan de inrichtingseisen wordt voldaan.

Grondslag ligt in artikel 31, eerste lid, sub d.

 

Artikel 30a, eerste lid

Geen melding van een nieuwe leidinggevende of geen melding dat de aantekening dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of exploitatie doorgehaald moet worden

2

Vergunning direct intrekken

Grondslag ligt in artikel 31, eerste lid, sub d

Melding geweigerd

Artikel 30a, vijfde lid

Het bijschrijven van een nieuwe leidinggevende is binnen twee jaar drie keer geweigerd op basis van artikel 8 DHW of artikel 3 Wet Bibob

1

Waarschuwing, bij een volgende keer (dus de vierde weigering binnen 2 jaar) wordt de vergunning ingetrokken

De burgemeester kan de vergunning intrekken op basis van artikel 31, derde lid sub b

 

Artikel 31, eerste lid, sub c

De vergunning levert gevaar op voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

3

Vergunning direct intrekken

De imperatieve bevoegdheid tot intrekken is gelegen in artikel 31, eerste lid, sub c

 

Artikel 31, derde lid, sub a

Er is sprake van het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur

3

Vergunning direct intrekken

De bevoegdheid om de vergunning in te trekken is gelegen in artikel 31, derde lid, sub a.

Alvorens de vergunning daadwerkelijk in te trekken kan om een Bibob advies gevraagd worden.

 

Artikel 35, tweede lid

Overtreding van voorschriften gesteld aan ontheffing

1

Schriftelijke Waarschuwing/ herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 35, vierde lid

Ontheffing/afschrift dient aanwezig te zijn

1

Schriftelijke Waarschuwing / herstelmogelijkheid

 

 

Artikel 38

Onjuiste gegevens verstrekken bij aanvraag

3

Vergunning direct intrekken

Artikel 31, eerste lid onder a imperatieve intrekkingsgrond

Tenzij anders vermeld kan zowel een bestuurlijke boete als een proces verbaal worden opgemaakt. Dit dient in overleg met de OvJ te gebeuren.

Sanctie

Grondslag

Toepassen mogelijk bij overtreding van artikel

Intrekken vergunning/ ontheffing en/of schorsing

Artikel 31 geeft imperatieve en facultatieve intrekkingsgronden. Artikel 32 schorsing.

Alles behalve 3, 9 vijfde lid,17, 18, 19, 22, 25 en 45

Bestuurlijke boete

O.b.v. artikel 44a, eerste lid Drank- en Horecawet.

De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding binnen zijn gemeente van het bij of krachtens de artikelen 3, 4, 9, derde, vierde en vijfde lid, 12 tot en met 19, 20, eerste tot en met vijfde lid, 22, eerste en tweede lid, 24, 25, behoudens het derde lid, 25a tot en met 25d, 29, derde lid, 35, tweede en vierde lid, of 38 gestelde. (artikel 44a lid 1)

Dwangsom/bestuursdwang

O.b.v. artikel 125, derde lid Gemeentewet. Artikel 5:32 Awb. Artikel 19a, 36 en 44 Drank- en Horecawet.

Alles behalve 9 vijfde lid, 20 zesde en zevende lid, 21, 22 tweede lid en 45

Strafrecht

Wet economische delicten en Richtlijn strafvordering. Voor art 45 commune strafrecht.

Alles behalve 9 vijfde lid en 29 [Klik hier om het document te downloaden]

Three strikes out

O.b.v. artikel 19a Drank- en Horecawet.

artikel 20 eerste en tweede lid