Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKwijtschelding gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Intrekking

14-12-2015

Digitaal Gemeenteblad 2015, 123531

Onbekend.
01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2014

Digitaal Gemeenteblad, 24 december 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

De Raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 november 2014,

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende, dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor belastingaanslagen:

 • a

  begraafplaatsrechten;

 • b

  marktgelden;

 • c

  leges met uitzondering voor de leges voor huwelijken en geregistreerd partnerschap;

 • d

  haven-kade- en opslaggeld;

 • e

  hondenbelasting;

 • f.

  parkeerbelastingen;

 • g.

  precariobelasting;

 • h.

  reclamebelasting;

 • i.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Bij de de invordering van de afvalstoffenheffing, wordt geen kwijtschelding verleend voor de extra container of containers buiten de standaardset.

 • 2.

  Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in artikel 6, lid 1, van die verordening, voor het aantal kubieke meters water tot en met 500 m³.

 • 3.

  Bij de invordering van leges wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in hoofdstuk 1, onder 1.1.1 onder a, voor de genoemde huwelijks- of geregistreerd partnerschapsleges;

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de in artikel 2, lid 2, genoemde leges, vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstanduitkering.

 • 2.

  Bij de kwijtschelding van van de in het eerste lid genoemde belastingen wordt voor echtgenoten, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% percent van de toepasselijke netto AOW-bedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

 • 3.

  Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling als uitgaven mede in aanmerking genomen de netto kosten van kinderopvang.

 • 4.

  Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toets plaats aan de hand van hetgeen bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet.

 • 5.

  Aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt alleen kwijtschelding verleend voor de privébelastingen, d.w.z. voor die belastingen die worden geheven voor de woning.

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Termijnen

 • 1.

  1.Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.

 • 2.

  Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

Artikel 6 Overgangsrecht

De bestaande kwijtscheldingsverordening, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2014.

griffier,      voorzitter,