Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Noodverordening 31 oktober 2015 betoging AZC

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening 31 oktober 2015 betoging AZC
CiteertitelNoodverordening 31 oktober 2015 AZC
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening
Externe bijlagekaart gebied rondom de betoging van AZC Alert

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op vrijdag 30 oktober 2015 om 18:00 uur en geldt tot zaterdag 31 oktober 2015 23:00 uur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201501-11-2015Nieuwe regeling

29-10-2015

www.enschede.nl

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

NOODVERORDENING

De burgemeester van Enschede,

 

Overwegende :

 

Dat de besluitvorming betreffende het aanwijzen van de locatie Esmarkerveld voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in Enschede gepaard is gegaan met het ontstaan van een gespannen situatie, doordat na de bekendmaking van de voorgenomen locatie van het AZC en de daaropvolgende besluitvorming emoties in en tussen verschillende bevolkingsgroepen naar boven zijn gekomen;

 

Dat op 14 september 2015 ’s avonds in het stadhuis te Enschede in de vergadering van de Stedelijke Commissie het voorstel voor het aanwijzen van de locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum is behandeld;

 

Dat in de daaraan voorafgaande week op internet via sociale media is opgeroepen tot het houden van een demonstratie op maandagmiddag/-avond, gericht tegen de vestiging van dit asielzoekerscentrum; dat eveneens wordt opgeroepen zich vanaf het Van Heekplein naar het stadhuis te begeven, om daar de vergadering van de Stedelijke Commissie bij te wonen;

 

Dat op maandag 14 september 2015 2 betogingen (van vóór- en tegenstanders van het AZC) zijn gehouden, beiden uitkomend op het plein voor het stadhuis, waarbij sprake was van een gespannen situatie tussen beide groepen betogers en de politie heeft moeten ingrijpen om beide groepen uit elkaar te houden en te voorkomen dat het tot een confrontatie zou komen;

 

Dat de Stichting AZC Alert schriftelijk kennis heeft gegeven tot het houden van een betoging op zaterdag 31 oktober 2015 van 11:00 uur tot 14:00 uur (voorbereidingen starten 08:00 uur) op het Esmarkerveld te Enschede; dat het doel is het geven van een tegengeluid tegen de komst van het AZC;

 

Dat uit informatie van de politie en uit publicaties op internet in Nederland en Duitsland blijkt dat door diverse groepen (waaronder Antifa en AFA) is aangekondigd dat tegen de demonstratie van de Stichting AZC Alert zal worden geprotesteerd op deze dag en locatie; dat daarbij wordt opgeroepen de demonstratie van AZC Alert te verhinderen of te verstoren en dat uit de berichten op internet is af te leiden dat daarbij geweld kan of zal worden gebruikt;

 

Dat voorgaande demonstraties van Antifa en de AFA in Nederland en Duitsland veelvuldig een zeer gewelddadig karakter hebben gehad, waarbij geweld tegen andere demonstranten, de politie en goederen wordt gebruikt;

Dat de groep Pegida eveneens heeft aangekondigd op zaterdag 31 oktober 2015 te gaan protesteren;

 

Dat uit informatie van de politie blijkt dat er eveneens signalen zijn dat supporters van Duitse en Nederlandse voetbalclubs in de genoemde betoging een aanleiding vinden om op 31 oktober 2015 in Enschede de confrontatie met elkaar aan te gaan;

 

Dat naast de demonstratie van de Stichting AZC Alert andere demonstraties voor zaterdag 31 oktober 2015 niet of niet tijdig zijn gemeld bij de gemeente;

 

Dat er ernstige vrees bestaat dat tegenbetogers met betogers dan wel met de politie in conflict raken, dan wel dat tegenbetogers vernielingen zullen aanrichten of het openbare leven in de gemeente Enschede in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken; dat hetzelfde geldt voor de genoemde voetbalsupporters;

 

Dat er gezien het voorgaande sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van oproerige beweging of van andere ernstige wanordelijkheden op of rondom het Esmarkerveld en op andere plaatsen in Enschede;

 

Dat de beschikbare reguliere juridische instrumenten ontoereikend zijn om bedoelde wanordelijkheden te voorkomen of tegen te gaan;

 

Dat het daarom noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming dan wel beëindiging van bedoelde ernstige wanordelijkheden;

 

Dat overleg heeft plaatsgevonden in het lokale driehoeksoverleg, alvorens tot de vaststelling van deze regeling is overgegaan;

 

Gelet op:

 

Artikel 176 van de Gemeentewet

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en/of ter beperking van gevaar:

 

Artikel 1

In deze verordening wordt onder het gebied rondom de betoging van AZC Alert verstaan: het gebied, omsloten door de Noord Esmarkerrondweg, Hoge Boekelerweg, Klein Boekelerveldweg, Euregioweg, Kerkstraat, Bultserve (dit betreft een park met een vijver en voetbalvelden) tot aan de Glanerbeek (grens met Duitsland), Glanerbeek (grens met Duitsland), doorgang naar Amtsvennweg over de Glanerbeek gelegen naast de busbaan tussen Symfoniestraat / Melodiestraat, busbaan, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Keppelerdijk, Zuid Esmarkerrondweg, Celciusstraat, Wooldrikshoekweg, Hofstedeweg, Lorentzlaan, Tegelerweg, Heutinkstraat, Hogelandsingel, Oliemolensingel, Oosterstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel, welk gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2

Het is een ieder ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de betoging op het Esmarkerveld verhindert, verstoort, tegen genoemde betoging een tegendemonstratie houdt of daaraan deelneemt of anderszins de openbare orde verstoort, of ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de intentie heeft om de betoging op het Esmarkerveld te verhinderen, te verstoren, een tegendemonstratie te houden of daaraan deel te nemen of anderszins de openbare orde te verstoren, al hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit uitingen of andere gedragingen, kleding, uitrusting en meegevoerde voorwerpen, verboden zich in het gebied rondom de betoging van AZC Alert te begeven of daarin aanwezig te zijn.

Artikel 3

In het gebied rondom de betoging van AZC Alert is een ieder ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de betoging op het Esmarkerveld verhindert, verstoort, tegen genoemde betoging een tegendemonstratie houdt of daaraan deelneemt of anderszins de openbare orde verstoort, of ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de intentie heeft om de betoging op het Esmarkerveld te verhinderen, te verstoren, een tegendemonstratie te houden of daaraan deel te nemen of anderszins de openbare orde te verstoren, al hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit uitingen of andere gedragingen, kleding, uitrusting en meegevoerde voorwerpen, verplicht op om op eerste aanzegging van de politie stil te staan, zijn weg te vervolgen, zich in de door de politie aangegeven richting te verwijderen of zich te verwijderen uit het genoemde gebied of een door de politie aangegeven gebied.

Artikel 4

In het gebied rondom de betoging van AZC Alert is het een ieder verboden vermommingen zoals helmen, maskers, shawls, bivakmutsen of andere middelen van vermomming te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te voorkomen of te bemoeilijken.

Artikel 5

In het gebied rondom de betoging van AZC Alert dienen alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen en goederen, stipt te worden nagekomen.

Artikel 6

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op vrijdag 30 oktober 2015 om 18:00 uur en geldt tot zaterdag 31 oktober 2015 23:00 uur.

Afschriften van de verordening zijn kosteloos verkrijgbaar op het stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. De verordening is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Enschede (www.enschede.nl).

Enschede, 29 oktober 2015 De burgemeester van Enschede,

Dr. G.O. van Veldhuizen