Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

NOODVERORDENING Demonstranten tegen Gemeente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNOODVERORDENING Demonstranten tegen Gemeente
CiteertitelNOODVERORDENING Demonstranten tegen Gemeente
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening
Externe bijlageKaart gebied van en rondom betogingvan DTG

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art.176
  2. Wetboek van Strafrecht, art. 443

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201614-02-2016NIeuwe regeling

11-02-2016

www.enschede.nl, 11 februari 2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

NOODVERORDENING Demonstranten Tegen Gemeente

De burgemeester van Enschede,

Overwegende :

 

Dat DTG (Demonstranten tegen Gemeente) schriftelijk kennis heeft gegeven tot het houden van een betoging op zaterdag 13 februari 2016, tussen 12:00 uur en 14:00 uur;

 

dat de betoging het startpunt heeft bij Villa de Bank aan de Espoortstraat 182, een mars kent vanaf dit startpunt rond 12:15 uur / 12:30 uur, en een eindpunt heeft aan het Polaroid-terrein aan de Hoge Bothofstraat, met als route: Espoortstraat – Lipperkerkstraat – Hoog en Droog – Hoge Bothofstraat – Polaroidterrein;

 

dat het doel van de demonstratie is de gemeente te laten zien het oneens te zijn met het asielbeleid;

 

Dat de besluitvorming in Enschede betreffende het aanwijzen van de locatie Esmarkerveld voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in Enschede gepaard is gegaan met het ontstaan van een gespannen situatie, doordat na de bekendmaking van de voorgenomen locatie van het AZC en de daaropvolgende besluitvorming emoties in en tussen verschillende bevolkingsgroepen en voor- en tegenstanders naar boven zijn gekomen, en het onderwerp heftige reacties oproept;

 

Dat op maandag 14 september 2015, voorafgaand aan een vergadering van de Stedelijke Commissie, 2 betogingen (van vóór- en tegenstanders van het AZC) zijn gehouden;

 

Dat de politie daarbij heeft moeten ingrijpen om beide groepen uit elkaar te houden en te voorkomen dat het tot een confrontatie zou komen;

 

Dat tijdens een betoging tegen de komst van het AZC op 31 oktober 2015 een onrustige sfeer is ontstaan en diverse personen zijn aangehouden, onder meer voor het brengen van de Hitlergroet, belediging en mishandeling;

 

Dat tijdens een informatiebijeenkomst op 24 november 2015 over het AZC in het Servicecentrum Oost door personen, die voor deze besloten bijeenkomst niet waren uitgenodigd, buiten zwaar vuurwerk is afgestoken;

 

Dat op 25 november 2015 varkenskoppen op de beoogde AZC-locatie zijn neergelegd en op 30 december 2015 en 12 januari 2016 een tekst “AZC, in de fik ermee” op de straat is aangebracht en een op een hakenkruis lijkende afbeelding;

 

Dat daarnaast de voorgenomen vestiging van een Turks Cultureel Centrum en met name de mogelijke oproep tot gebed eveneens tot onrust hebben geleid, alsook de aankondiging dat de gemeente Enschede een noodopvanglocatie voor asielzoekers zal gaan inrichten in het zogenaamde Wegener-pand;

 

Dat ook landelijk gezien het onderwerp beladen is, waarbij in diverse gemeenten demonstraties hebben plaatsgevonden en bijeenkomsten van gemeenten over dit onderwerp zijn verstoord;

 

Dat zich daarbij in een aantal gevallen ernstige wanordelijkheden hebben voorgedaan;

 

Dat het nog recentelijk, op zaterdag 6 februari 2016, tot wanordelijkheden is gekomen bij demonstraties van Pegida en Antifa in Amsterdam waarbij de politie in heeft moeten grijpen, terwijl voor beide demonstraties door de gemeente op voorhand verschillende locaties waren aangewezen;

 

Dat de DTG een algemene oproep op social media gedaan heeft tot het deelnemen aan de demonstratie;

 

Dat de organisatie Pegida bij monde van de heer Ed Wagensveld op maandag 8 februari 2016 in de media uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Pegida zich bij de demonstratie van DTG in Enschede zal aansluiten;

 

Dat de politie aangeeft dat een aanzienlijk aantal deelnemers te verwachten is, van tenminste 50 tot enkele honderden;

 

Dat de aanwezigheid van Pegida traditioneel een grote aantrekkingskracht heeft op linkse bewegingen in Nederland;

 

dat op links-activistische sites met afbeeldingen van Antifa, een antifascistische beweging, wordt opgeroepen om naar Enschede te komen;

 

Dat Antifa regelmatig tegendemonstraties organiseert of demonstraties saboteert door routes te blokkeren en er spandoeken op te hangen;

 

Dat geweld daarbij niet wordt geschuwd;

 

Dat er ernstige vrees bestaat dat de demonstatie van DTG een tegendemonstratie of een verstoring van de demonstratie aan zal trekken, gepaard gaande met wanordelijkheden;

 

Dat er derhalve ernstige vrees bestaat dat tegenbetogers met betogers dan wel met de politie in conflict raken, dan wel dat tegenbetogers vernielingen zullen aanrichten of het openbare leven in de gemeente Enschede in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

 

Dat er gezien het voorgaande sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van oproerige beweging of van andere ernstige wanordelijkheden in het gebied van en rondom de route en locaties van de demonstratie van DTG;

 

Dat mede naar aanleiding van het voorgaande aan de demonstatie van DTG, in overleg en afspraak met de organisatoren, voorschriften en beperkingen zijn gesteld;

 

Dat de beschikbare reguliere juridische instrumenten ontoereikend zijn om bedoelde wanordelijkheden te voorkomen of tegen te gaan;

 

Dat het daarom noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming dan wel beëindiging van bedoelde ernstige wanordelijkheden;

 

Dat overleg heeft plaatsgevonden in het lokale driehoeksoverleg, alvorens tot de vaststelling van deze regeling is overgegaan;

 

Gelet op:

Artikel 176 van de Gemeentewet

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en/of ter beperking van gevaar:

Artikel 1

In deze verordening wordt onder het gebied van en rondom de betoging van DTG verstaan: het gebied, omsloten door de Lasondersingel, Laaressingel, Oliemolensingel, Hogelandsingel, Varviksingel, Getfertsingel, Pathmossingel, Volksparksingel, Parkweg, Tubantiasingel en Boddenkampsingel, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel, welk gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2

Het is een ieder ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de betoging van DTG verhindert, verstoort, tegen genoemde betoging een tegendemonstratie houdt of daaraan deelneemt of anderszins de openbare orde verstoort, of ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de intentie heeft om de betoging te verhinderen, te verstoren, een tegendemonstratie te houden of daaraan deel te nemen of anderszins de openbare orde te verstoren, al hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit uitingen of andere gedragingen, kleding, uitrusting en meegevoerde voorwerpen, verboden zich in het gebied van en rondom de betoging van DTG te begeven of daarin aanwezig te zijn.

Artikel 3

In het gebied van en rondom de betoging van DTG is een ieder ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij deze betoging verhindert, verstoort, tegen genoemde betoging een tegendemonstratie houdt of daaraan deelneemt of anderszins de openbare orde verstoort, of ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij de intentie heeft om de betoging te verhinderen, te verstoren, een tegendemonstratie te houden of daaraan deel te nemen of anderszins de openbare orde te verstoren, al hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit uitingen of andere gedragingen, kleding, uitrusting en meegevoerde voorwerpen, verplicht op om op eerste aanzegging van de politie stil te staan, zijn weg te vervolgen, zich in de door de politie aangegeven richting te verwijderen of zich te verwijderen uit het genoemde gebied of een door de politie aangegeven gebied.

Artikel 4

In het gebied van en rondom de betoging van DTG is het een ieder verboden slag- of steekwapens of iets dat evident bedoeld is als slag- of steekwapen, en van andere middelen die tijdens een confrontatie met derden of de politie kunnen worden ingezet (zoals spandoeken met een hoogte van meer dan 1 meter, versterkte spandoeken, dikke stokken en/of duidelijk zichtbare beschermende kleding zoals arm- en scheenbeschermers), bij zich te hebben.

Artikel 5

In het gebied van en rondom de betoging van DTG is het een ieder verboden gezichtsbedekking zoals helmen, maskers, shawls, bivakmutsen of andere middelen van vermomming te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te voorkomen of te bemoeilijken.

Artikel 6

In het gebied van en rondom de betoging van DTG dienen alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen en goederen, stipt te worden nagekomen.

Artikel 7

Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op vrijdag 12 februari 2016 om 18:00 uur en geldt tot zaterdag 13 februari 2016 23:00 uur.

 

Afschriften van de verordening zijn kosteloos verkrijgbaar op het stadskantoor, Hengelosestraat 51 te Enschede. De verordening is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Enschede (www.enschede.nl)

Enschede, 11 februari 2016

 

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage Kaart gebied van en rondom betogingvan DTG

Kaart gebied van en rondom betogingvan DTG