Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Verordening reclamebelasting centrum Enschede 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reclamebelasting centrum Enschede 2010
CiteertitelVerordening reclamebelasting centrum Enschede 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFiscaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingangsdatum: 01-01-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 227
 2. Gemeenteblad Nr. 332
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2010Onbekend

24-11-2009

Huis aan Huis d.d. 16 december 2009

Gemeenteblad Nr. 332

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reclamebelasting centrum Enschede 2010

Gemeenteblad van Enschede

Nr. 332

De raad van de gemeente Enschede;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2009,

dienst Consernstaf, stuknr. 14240.

Gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2010 in het centrum van Enschede

(Verordening reclamebelasting centrum Enschede 2010)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, voorwerpen of kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • c.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

 • d.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • e.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • f.

  reclamevoorwerp: een aankondigingsvoorwerp, waarmee beoogd wordt reclame te maken dan wel aandacht te trekken voor een product, een dienst of een bedrijf. Hieronder wordt in elk geval verstaan de gaper en de namaakversies van de ijsco, de patatzak en het gebak;

 • g.

  jaar of maand: een kalenderjaar of –maand of een gedeelte van een van die kalenderperioden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage 1, een directe belasting geheven terzake van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie,

  al dan niet met vergunning, de reclameobjecten worden aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van

  reclameobjecten, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon zijn gedaan in

  verband met de huur of de verkoop van roerende of onroerende zaken, geheven van die

  tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting ter

  zake van reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht,

  geheven van die exploitant.

Artikel 4 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • a.

  waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • b.

  die zijn aangebracht op of boven een terras of uitstalling of op verplaatsbare borden, waarvoor precariobelasting wordt geheven, met uitzondering van reclamevoorwerpen;

 • c.

  die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • d.

  die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • e.

  die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen of verenigingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • f.

  die zijn aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;

 • g.

  die uitsluitend landen-, provincie-, gemeente- of streekvlag inhouden;

 • h.

  die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;

 • i.

  die zijn aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die betrekking hebben op de functie van het gebouw;

 • j.

  die zijn aangebracht op terreinen en gebouwen van amateursportverenigingen;

 • k.

  die nostalgische uitingen aan de gevel zijn ouder dan 50 jaar en die geen relatie hebben met de uitoefening van het bedrijf;

 • l.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn;

 • m.

  die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in een etalage of in de winkel;

 • n.

  die zijn aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • o.

  die zijn aangebracht door een tussenpersoon in verband met de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of de te verhuren zaak.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven naar de oppervlakte van een reclameobject, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

 • 2.

  De oppervlakten van reclameobjecten, die bij één vestiging behoren, worden bij elkaar opgeteld. Indien een vestiging tezamen met een bouwwerk of deel daarvan wordt gebruikt door één belastingplichtige, worden de oppervlakten van alle reclameobjecten die bij de vestiging en deze bouwwerken of delen daarvan behoren bij elkaar opgeteld.

 • 3.

  Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk en daarmee tot een vestiging indien zij daarmee fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt.

 • 4.

  Onder een vestiging wordt tevens verstaan een bouwwerk dat uitsluitend dient voor het hebben van een of meer openbare aankondigingen.

Artikel 6 Belastingtarief

1.Het tarief bedraagt voor het hebben van reclameobjecten, per vestiging,

 

 

Per

jaar

a.

indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is dan 0,1 m²:

Nihil

b.

indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 0,1 m² of meer, maar minder dan 10,0 m²

280

c.

indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 10,0 m² of meer, maar minder dan 25,0 m²

625

d.

indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 25,0 m2 of meer, maar minder dan 50,0 m²

950

e.

Indien de oppervlakte van de reclameobjecten bedraagt 50,0 m² of meer

1250

2.Het maandtarief bedraagt 1/12e deel van het jaartarief, naar beneden afgerond op een gehele euro.

Artikel 7 Berekening van de reclamebelasting

 • 1.

  De oppervlakte van een reclameobject wordt vastgesteld als volgt:

  • a.

   indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, poster of soortelijk aankondigingsvoorwerp, wordt de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van de zijde van het voorwerp waarop de aankondiging wordt gedaan. Indien het voorwerp niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp bepaald door de lengte, de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp omsluit;

  • b.

   indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een vlag, banier, (span)doek of soortgelijk voorwerp, wordt de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van één zijde van het voorwerp waarop de aankondiging wordt gedaan;

  • c.

   indien de openbare aankondiging bestaat uit het reclamevoorwerp zelf, wordt de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van het voorwerp. Indien het voorwerp niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte bepaald door de lengte, de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp aan 2 zijden omsluit;

  • d.

   indien de openbare aankondiging wordt gedaan door middel van een combinatie van verschillende losse voorwerpen of een opschrift met losse letters of symbolen, wordt de oppervlakte van het reclameobject bepaald door de lengte, de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die de voorwerpen of het opschrift omsluit.

 • 2.

  Indien het reclameobject slechts voor een deel zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt de oppervlakte van het reclameobject bepaald op het van de openbare weg zichtbare gedeelte van het reclameobject.

Artikel 8 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd naar het maandtarief voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien een toename van de oppervlakte van de openbare aankondigingen gedurende de rest van het belastingtijdvak leidt tot indeling in een hogere tariefklasse, leidt tot een nieuw belastbaar feit en wordt een aanslag opgelegd voor het verschil tussen de respectievelijke maandtarieven gedurende het resterende aantal volle kalendermaanden in het belastingtijdvak.

 • 5.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met het resterende aantal volle kalendermaanden in het kalenderjaar vermenigvuldigd met het maandtarief.

 • 6.

  Indien vermindering van de oppervlakte van de openbare aankondigingen gedurende de rest van het belastingtijdvak leidt tot indeling in een andere tariefklasse, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met het verschil tussen de respectievelijke maandtarieven gedurende het resterende aantal volle kalendermaanden in het belastingtijdvak.

Artikel 10 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 11 Betalingstermijn

 • 1.

  De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan op verzoek van de belastingplichtige de aanslag in tien gelijke termijnen worden betaald, indien aan het navolgende wordt voldaan:

a het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen reclamebelasting of andere belastingen moet meer zijn dan € 100,-- doch minder dan € 4.000,--;

b de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de

betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de reclamebelasting.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening reclamebelasting centrum Enschede 2010’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2009

De griffier, De voorzitter,

Bekend gemaakt op: 16 december 2009 in Huis aan Huis.

Bijlage 1 bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2010

Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 2 van van de Verordening reclamebelasting 2010, geldt het op onderstaande kaart gearceerde gedeelte.