Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Klachtenregeling gemeente Enschede 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenregeling gemeente Enschede 2006
CiteertitelKlachtenregeling gemeente Enschede 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Klachtenbehandeling gemeente Enschede

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

08-12-2014

Digitaal Gemeenteblad, 17 september 2015

Onbekend.
14-09-200601-01-2015Onbekend

05-09-2006

Huis-aan-Huis d.d. 13 september 2006

Gemeenteblad nr. 120

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling gemeente Enschede 2006

Het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht,

besluiten

voor de behandeling van klachten de volgende procedureregeling vast te stellen

Klachtenregeling gemeente Enschede 2006

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Klachten worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Klachten kunnen schriftelijk, langs elektronische weg of mondeling worden ingediend;

 • 3.

  Klachten worden geregistreerd in het Klachten Registratie Systeem

 • 4.

  De Burgemeester rapporteert in het burgerjaarverslag over de geregistreerde klachten.

Artikel 2 Klachten over het College van Burgemeester en Wethouders, individuele collegeleden en de gemeentesecretaris

 • 1.

  Met de behandeling van en de advisering over een klacht over het college als geheel zijn belast de voorzitter van het college en een ander collegelid, door het college aan te wijzen;

 • 2.

  Met de behandeling van en de advisering over een klacht over een lid of leden van het college of de gemeentesecretaris zijn belast de voorzitter van het college en een ander collegelid, door het college aan te wijzen, niet zijnde het lid of de leden, over wie de klacht gaat;

 • 3.

  Met de behandeling van en de advisering over een klacht over hetzij de voorzitter van het college, hetzij mede van de voorzitter van het college zijn belast de waarnemend voorzitter en een ander lid van het college, door het college aan te wijzen, niet zijnde het lid of een van de leden over wie de klacht gaat.

Artikel 3 Klachten over de Burgemeester

Met de behandeling van en de advisering over een klacht over de burgemeester zijn belast de loco-burgemeester en een ander lid van het college door de loco-burgemeester aan te wijzen.

Artikel 4 Klachten over gemeentelijke medewerkers

 • 1.

  De behandeling en afdoening van een klacht over een directeur van een dienst is gemandateerd aan de gemeentesecretaris;

 • 2.

  De behandeling en afdoening van een klacht over overige medewerkers is gemandateerd aan de directeur van de dienst waarbij de medewerker te werk is gesteld.

 • 3.

  De bepalingen van het geldende Mandaatbesluit zijn van toepassing met dien verstande dat bij de onder lid 1 en 2 gemandateerde bevoegdheden submandaat niet is toegestaan.

Artikel 5 Externe klachtbehandeling, Nationale ombudsman

 • 1.

  Indien klager niet tevreden is met de interne afhandeling van zijn klacht kan hij zich wenden tot de Nationale ombudsman.

 • 2.

  Bij de kennisgeving aan klager van de interne afhandeling van zijn klacht wordt deze mogelijkheid vermeld.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking. De “Klachtenregeling gemeente Enschede 1999” vervalt tezelfdertijd;

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling gemeente Enschede 2006”

Aldus vastgesteld op 5 september 2006

Het College van Burgemeester en Wethouders

De Secretaris De Burgemeester

M.J.M. Meijs P.E.J. Den Oudsten

De Burgemeester

P.E.J. Den Oudsten