Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017
CiteertitelVerordening begraafrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Verordening vervangt de Verordening begraafplaatsrechten 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2016

gmb-2016-176145

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017

De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 8 november 2016,

 

gelet op artikel 229, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

Algemene begraafplaats:

 • a.

  de Oosterbegraafplaats, gelegen aan de Noord Esmarkerrondweg 407;

 • b.

  de Westerbegraafplaats, gelegen aan de Hengelosestraat 487;

 • c.

  de r.k. begraafplaats, gelegen aan de Gronausestraat 405;

 • d.

  de Historische Begraafplaats Espoort (HBE) gelegen aan de Espoortstraat;

 • e.

  aula: een van de aula’s zoals deze aanwezig zijn op de Oosterbegraafplaats en de Westerbegraafplaats;

 • f.

  uitvaartpaviljoen: paviljoen van 6 bij 4 m.

 • 2.

   

 • a.

  particulier graf: een graf, grafkelder en wandgrafnis daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden, dan wel bijzetten en bijgezet houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van lijken

 • c.

  urnengedenkplaats: een urnenopstelplaats, -graf, -nis, -kelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd gelegenheid wordt gegeven tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • -

   het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen;

  • -

   het verstrooien van as;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  as-strooiveld: het terrein behorend bij de Wester- Ooster-, RK- en HBE- begraafplaats voor het verstrooien van as van overledenen;

 • g.

  onderhoud: het voorkomen van algengroei, het onderhouden van door de rechthebbende aangebrachte beplanting en het onkruidvrij houden van de grafoppervlakte door of vanwege de gemeente.

 • h.

  bijzondere begraafplaatsen buitengebied: een begraafplaats die volgens de wettelijke omschrijving valt onder de categorie “bijzondere begraafplaatsen” gelegen in het buitengebied van de gemeente

 • i.

  Herinneringsbos “de Wester”: een locatie waar ter nagedachtenis en/of voor verstrooiing van as van overledenen een boom kan worden geplant.

 

• A graf: een algemeen graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van één lijk en uitgegeven voor 10 jaar;

• AK graf: een algemeen graf van maximaal 1.50 x 0,75 meter, bestemd voor het begraven van één lijk van een kind en uitgegeven voor 10 jaar;

• B graf (grasbedekking): een particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar;

• B graf (vrije grafbedekking): een particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar;

• RK graf: een particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar;

• C graf: een particulier graf van minimaal 3.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar;

• D graf: een particulier graf van minimaal 1.25 x 4.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste vier lijken en uitgegeven voor 20 jaar;

• E graf: een particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk op het oude deel van de Westerbegraafplaats en uitgegeven voor 20 jaar;

• K graf: een particulier graf van maximaal 1.50 x 0.75 meter, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken van kinderen jonger dan 12 jaar en uitgegeven voor 20 jaar;

• KU urnengedenkplaats: een urnengedenkplek in de Kinderhof, bestemd voor het daarin of daarop bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder sierurnen, dan wel doen verstrooien van as van daarin of daarop van ten hoogste 2 overledenen en uitgegeven voor 5 jaar of een veelvoud daarvan tot maximaal 25 jaar;

• LJG graf: een op het aan de Liberaal Joodse Gemeente toegewezen gedeelte van de Westerbegraafplaats gelegen particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begra¬ven van één lijk per graf en uitgegeven voor 40 jaar;

• ISL graf: een op het islamitisch gedeelte van de Westerbegraafplaats gelegen particulier graf van minimaal 2.00 x 1.00 meter, bestemd voor het begraven van één lijk per graf en uitgegeven voor 40 jaar;

• ISL K graf: een op het islamitische gedeelte van de Westerbegraafplaats gelegen particulier graf van maximaal 1.50 x 0.75 meter, bestemd voor het begraven van één lijk van een jong kind en uitgegeven voor 40 jaar;

• V graf: een particulier graf, dat per 2 m2 voor 20 jaar wordt uitgegeven;

• V Oud-graf: een particulier graf, bestemd voor het begraven van maximaal één lijk op het oude deel van de Westerbegraafplaats, dat per 2 m2 voor 20 jaar wordt uitgegeven;

• U5 urnengedenkplaats: een urnengedenkplek, bestemd voor het daarin of daarop bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder sierurnen, dan wel het doen verstrooien van as daarin of daarop van ten hoogste twee overledenen en uitgegeven voor 5 jaar of een veelvoud daarvan tot maximaal 25 jaar;

• Ke-graven: een particuliere grafkelder op de Oosterbegraafplaats bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar.

• Gereserveerd Ke-graven: het gedurende maximaal tien jaar gereserveerd houden van een particuliere grafkelder op de Oosterbegraafplaats bestemd voor het begraven van ten minste twee lijken en uitgegeven voor 20 jaar.

• Vke-graven: V graven die standaard voorzien zijn van een kelderelement, op een vrije locatie op de Oosterbegraafplaats.

• W graf: een particuliere wandgrafnis in de op het achterterrein van de Oosterbegraafplaats gelegen wand bestemd voor het bijzetten van ten hoogste één lijk en uitgegeven voor 20 jaar.

• Gereserveerd W graf: het gedurende maximaal tien jaar gereserveerd houden van een particuliere wandgrafnis in de op het achterterrein van de Oosterbegraafplaats gelegen wand bestemd voor het bijzetten van ten hoogste één lijk en uitgegeven voor 20 jaar.

• Gereserveerd particulier graf: het gedurende maximaal 5 jaar gereserveerd houden van een graf met uitsluitend recht.

• Herinneringsboom: een boom bestemd voor het doen verstrooien van as, in het plantgat of in de onmiddellijke nabijheid van ten hoogste 4 overledenen en uitgegeven voor 20 jaar.

 • 3.

   

 • a.

  Onder het in het tweede lid genoemde 'het begraven van één lijk’ wordt mede verstaan of 'het plaatsen van twee asbussen met of zonder urn' of 'het verstrooien van as van maximaal twee overledenen’.

 • b.

  Onder het in lid 1 genoemde 'het begraven van ten hoogste twee lijken' wordt mede verstaan of 'het plaatsen van ten hoogste vier asbussen met of zonder urnen' of 'het verstrooien van as van ten hoogste vier overledenen'.

 • c.

  Onder het in lid 1 genoemde 'het begraven van ten hoogste vier lijken' wordt mede verstaan of 'het plaatsen van ten hoogste acht asbussen met of zonder urnen' of 'het verstrooien van as van ten hoogste acht overledenen'.

 • 4.

  Onder 'begraven' wordt in deze verordening mede verstaan 'herbegraven'.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf- en gedenkplaatsen en voor het genot van door of vanwege de gemeente verlenen van diensten op de begraaf- en gedenkplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Niet van toepassing

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.1.1 tot en met 6.1.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 6.1.1 tot en met 6.1.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten als bedoeld in hoofdstuk 6.1.1 tot en met 6.1.3 van de tarieventabel verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 6.1.1 tot en met 6.1.3 van de tarieventabel ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6.1.1 tot en met 6.1.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van begraafrechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening begraafplaatsrechten 2016’ van 14 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begraafrechten 2017’.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016

De Griffier, De Voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de Verordening begraafrechten 2017

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Paragraaf 1 Beschikbaar stellen van graven

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven:

 

Graven zonder "uitsluitend recht" (Algemeen graf)

1.1.1

Algemene graven 1 diep

 

 

 

 

€ 710

1.1.2

Algemene kindergraven

 

 

 

 

€ 355

 

Graven met "uitsluitend recht" voor 20 jaar (Particulier graf)

 

 

Keuzemogelijkheden

 

Per 5 jaar, c.q. verlengen

Per 10 jaar, c.q. verlengen

Per 20 jaar, c.q. verlengen

1.1.3

Familiegraven, 2 diep

B graven

Afm. 2 x 1 m, ligging op een grafveld;

€ 1.830

€ 460

€ 915

€ 1.830

1.1.3a

 

RK graven

Afm. 2 x 1 m, ligging op een grafveld;

€ 1.830

€ 460

€ 915

€ 1.830

1.1.3b

 

B+RK

Afm. 2 x 1 m, ligging langs een zijpad.

€ 1.830

€ 460

€ 915

€ 1.830

1.1.3c

 

C graven

 

€ 3.660

€ 915

€ 1.830

€ 3.660

1.1.3d

 

D graven

 

€ 4.345

€ 1.085

€ 2.170

€ 4.345

1.1.3e

 

V graven

Per 2 m2, op een vrije locatie.

€ 3.815

€ 955

€ 1.905

€ 3.815

1.1.4

Keldergraven

 

 

€ 3.225

€ 805

€ 1.610

€ 3.225

1.1.4a

Gereserveerde keldergraven

Ke-graven

 

€ 2.635

€ 805

€ 1.610

€ 3.225

1.1.5

V-graven met kelderelement (2 diep)

Vke-graven

 

€ 5.775

€ 955

€ 1.905

€ 3.815

1.1.6

Wandgraven

 

 

€ 3.610

€ 905

€ 1.805

€ 3.610

1.1.6a

Gereserveerde wandgraven

W-graven

 

€ 3.025

€ 905

€ 1.805

€ 3.610

1.1.7

Kindergraven

K graven

 

€ 915

€ 230

€ 460

€ 915

1.1.8

Bijzondere graven / 1 diep

E graven

 

€ 1.475

€ 370

€ 735

€ 1.475

 

 

V oud

 

€ 3.175

€ 795

€ 1.585

€ 3.175

 

 

 

 

 

 

 

 

Graven met "uitsluitend recht" voor 40 jaar

1.1.9

Bijzondere graven / 1 diep

ISL & LJG

 

€ 2.625

€ 330

€ 655

€ 1.310

 

 

ISL K

 

€ 1.330

€ 165

€ 335

€ 665

Asbestemmingen voor 5 jaar

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Urnengedenkplaats met urnenkeldertje in urnentuin

€ 370

€ 370

 

 

1.1.11

Urnengedenkplek in de Kinderhof

€ 370

 

 

€ 370

1.1.12

Urnenkeldertje

€ 135

 

 

 

1.1.13

Urnennis in Columbarium

€ 460

 

 

€ 460

1.1.14

Kamer van Stilte

€ 460

 

 

€ 460

1.1.15

Naamplaatje bij strooiveld

€ 95

 

 

€ 45

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2 Reservering wand- en keldergraven op de Oosterbegraafplaats

1.4.1

Voor het gedurende maximaal tien jaar gereserveerd houden van een in onder 1.1.4a en 1.1.6a bedoeld wand- of keldergraf

 

 

 

€ 610

1.4.2.1

Voor het maximaal vijf jaar gereserveerd houden van de overige, niet in 1.4.1 bedoelde graven met uitsluitend recht

 

 

 

€ 255

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

 

 

 

 

De rechten bedragen voor:

 

 

 

 

 

 

2.1

het begraven van een lijk

 

 

 

€ 710

2.1

het begraven van een lijk in een AK graf, een K graf, een K40-graf of een ISL K graf

 

 

 

€ 355

2.3

de onder 2.1 tot en met 2.2 vermelde tarieven voor het begraven, bijzetten, op- en herbegraven gelden op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Buiten deze dagen en tijdstippen worden de tarieven genoemd onder 2.1 tot en met 2.2 met 75% verhoogd behoudens de zondag waarvoor een verhoging van 100% geldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Cremeren

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten asbussen en urnen

 

 

 

 

 

4.1

Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn

 

 

 

€ 180

4.2

het onder 4.1 vermelde tarief geldt op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Buiten deze dagen en tijdstippen wordt het tarief met 75% verhoogd behoudens de zondag waarvoor een verhoging van 100% geldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

 

 

 

 

 

5.1

Voor het doen verstrooien van as wordt per asbus geheven

 

 

 

€ 180

5.2

het onder 5.1 vermelde tarief geldt op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Buiten deze dagen en tijdstippen wordt het tarief met 75% verhoogd behoudens de zondag waarvoor een verhoging van 100% geldt.

 

 

 

 

5.3

het planten en beschikbaar stellen van een boom inclusief herinneringsplaatje in het herinneringsbos voor een periode van 20 jaar.

 

 

 

€ 1.015

5.3.1

voor het verlengen van de onder 5.3 vermelde periode met 10 jaar

 

 

 

€ 320

5.4

het vervoeren van de asbus van het crematorium Usselo naar de Ooster- of Westerbegraafplaats

 

 

 

€ 80

5.5

het onder 5.3 vermelde tarief geldt op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Buiten deze dagen en tijdstippen wordt het tarief met 75% verhoogd behoudens de zondag waarvoor een verhoging van 100% geldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Grafonderhoud en vergunning graftekens

 

 

 

 

6.1

De rechten bedragen voor het onderhoud van een graf per m2 grafoppervlakte

 

 

 

 

6.1.1

indien het recht wordt afgekocht voor 5 jaar

 

 

 

€ 120

6.1.2

indien het recht wordt afgekocht voor 10 jaar

 

 

 

€ 245

6.1.3

indien het recht wordt afgekocht voor 20 jaar

 

 

 

€ 490

6.2

De rechten voor het in behandeling nemen van een vergunning tot het plaatsen en hebben van een grafteken bedragen

 

 

 

€ 55

6.3

Fundatie gebruik

 

 

 

€ 175

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

 

 

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken

 

 

 

 

 

8.1

Het recht bedraagt voor het inschrijven of overboeken van een particulier graf

 

 

 

€ 45

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Opgraven of ruimen

 

 

 

 

 

Het recht bedraagt voor:

 

 

 

 

 

9.1

het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk voor een persoon van 12 jaar en ouder

 

 

 

€ 1.475

9.1.1

het opgraven en het verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk voor een persoon beneden 12 jaar

 

 

 

€ 740

9.2

het verzamelen van overblijfselen van een lijk en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde graf of net buiten de grafruimte

 

 

 

€ 560

9.2.1

het onder 9.1 en 9.2 vermelde tarief geldt op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur. Buiten deze dagen en tijdstippen wordt het tarief met 75% verhoogd behoudens de zondag waarvoor een verhoging van 100% geldt

 

 

 

 

9.3

voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt het recht geheven overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Overige diensten

 

 

 

 

 

10.1

Het recht bedraagt voor het gebruik van de aula’s voor een afscheidsdienst per keer

 

 

 

 

10.1.1

op de Westerbegraafplaats

 

 

 

€ 125

10.1.2

op de Oosterbegraafplaats bovenruimte

 

 

 

€ 125

10.1.3

op de Oosterbegraafplaats benedenruimte

 

 

 

€ 125

10.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de inrichting van een bijzondere begraafplaats in het buitengebied van de gemeente

 

 

 

€ 765

10.1.5

Het recht bedraagt voor het gebruik van een uitvaartpaviljoen per keer

 

 

 

€ 80

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2016

 

De griffier van de gemeente Enschede,