Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Aanwijzingsbesluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01#Verdrag_Verdragtekst_DeelEERSTE_TiteldeelII_Artikel14
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01#Verdrag_Verdragtekst_DeelDERDE_TiteldeelVII_Hoofdstuk1_AfdelingEERSTE_Artikel106
 3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012D0021&from=NL
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-3500

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Het college van B&W van de gemeente Enschede

Overwegende dat,

 

 • Om als gemeente aan het realiseren van het gewenste toekomstperspectief (zie sportnota 2015-2018) te kunnen bijdragen vanuit de visie op sport en haar veranderende rol, is een andere aanpak en stroomlijning van haar activiteiten nodig. Er is een centraal punt nodig, waar sportinitiatieven samenkomen, synergie wordt gezocht en ondersteuning wordt gegeven. Een punt waarmee de versnippering in de sport, met veel sportorganisaties, maar ook binnen de sport bij de gemeente wordt aangepakt. Een maatschappelijk geëngageerd, zakelijk en ambitieus punt.

 • Ter uitvoering van het beleid zoals geformuleerd in de Sportnota Enschede 2015-2018: Sportief werken aan je gezondheid! heeft de gemeente besloten de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodatie te verzelfstandigen en samen te voegen met de exploitatie van NV Enschedese Zwembaden. Daartoe zal NV Enschedese Zwembaden in Sportaal BV worden omgezet.

 • Met inachtneming van de artikelen 14 en 106 lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VwEU”) en het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie (PbEU 2012, L 7/3) wijst het college de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodatie (waaronder de zwembaden) en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid aan als dienst van algemeen economisch belang.

 • Deze dienst van algemeen economisch belang omvat verder de verplichting dat:

  • i.

   de sportaccommodatie op redelijke en non-discriminatoire voorwaarden voor iedere burger toegankelijk is;

  • ii.

   voor toegang tot de sportaccommodatie de door de gemeente vastgestelde tarieven zullen worden gehanteerd;

  • iii.

   bij de exploitatie van de sportaccommodatie voorrang aan bepaalde doelgroepen, zoals sportverenigingen, zal worden gegeven.

 • Het college is (mede) belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan.

 • Zodra de gemeente de omschrijving van deze dienst met nieuwe diensten uitbreidt, dient dit aanwijzingsbesluit c.q. dienovereenkomstig te worden aangepast, binnen de beperking van artikel 106 lid van 2 het VwEU.

 

besluit:

 

 • Sportaal BV in beginsel met ingang van 1 januari 2017 t/m 31 december 2026 te belasten met het beheer van deze dienst van algemeen economisch belang;

 • voor het beheer van de dienst van algemeen economisch belang een jaarlijkse vaste bijdrage aan het exploitatietekort te vergoeden aan Sportaal BV. Basis voor deze bijdrage is een jaarlijks door Sportaal op te stellen en door het college goed te keuren businessplan en begroting. De bijdrage bedraagt niet meer dan de netto-kosten die verband houden met het beheer van de dienst van algemeen economisch belang. Dit betreft het verschil tussen de met het beheer gemaakte kosten en de met het beheer verkregen opbrengsten;

 • de compensatie te bestemmen voor het beheer van de hiervoor gedefinieerde dienst van algemeen economisch belang en de daarmee samenhangende verplichtingen. Voor zover Sportaal naast de dienst van algemeen economisch belang ook andere (economische) activiteiten zal gaan ontplooien, mag Sportaal de compensatie niet ten goede van die activiteiten te laten komen. Voor die andere (economische) activiteiten dient Sportaal een marktconforme prijs in rekening te brengen;

 • regelmatig (ten minste om de drie jaar) controles uit te voeren om te beoordelen of de compensatie in overeenstemming is met het voornoemde besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie. Binnen zes maanden na beëindiging van deze aanwijzing zal het college een slotcontrole uitvoeren.

Aldus vastgesteld

te Enschede, 20 december 2016

Burgemeester gemeentesecretaris