Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden Etten-leur 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden Etten-leur 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

07-11-2011

Etten-Leurse Bode, 04-12-2011

MID

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden

De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor:

 • a.

  het innemen van een standplaats op marktterreinen of op andere, voor de openbare dienst bestemde, openbare en in de openlucht gelegen plaatsen, voor het ten verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig hebben en voor het verkopen of afleveren van goederen, eetwaren en andere artikelen dan wel aanbieden van diensten en het genot van diensten;

 • b.

  gebruik maken van diensten, verleend door de gemeentelijke marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats, als bedoeld in artikel 1, aanvraagt of inneemt.

Artikel 3 belastingtarief

Het recht bedraagt:

 • 1.

  voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt per dag of een gedeelte daarvan, per strekkende meter in gebruik genomen grond, met een minimum van vier strekkende meter, gemeten langs de zijde waarvan als regel wordt verkocht € 2,65

 • 2.

  voor het hebben van een standplaats, buiten de onder 1 bedoelde markt, per dag of gedeelte daarvan, per standplaats € 25,55

Artikel 4 Abonnement

In geval het recht, bedoeld in artikel 3, onder lid 1, voor drie maanden ineens wordt voldaan, wordt korting verleend overeenkomstig het volgende artikel.

Artikel 5 Tarief abonnement

 • 1.

  Ingeval van abonnement, bedoeld in artikel 4, is per kalenderkwartaal verschuldigd voor het innemen van een marktplaats per strekkende meter in gebruik genomen grond, met een minimum van vier strekkende meter, gemeten langs de zijde waarvan als regel

  wordt verkocht € 25,85

 • 2.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

Artikel 6 Tarief reclamegeld

Het recht bedraagt voor gebruikmaking van diensten, verleend door de gemeentelijke marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten bij het hebben van een standplaats op de

wekelijkse warenmarkt:

 • a.

  voor een kalenderkwartaal, per standplaats € 41,95

 • b.

  indien het marktgeld per marktdag wordt betaald, per dag, per standplaats € 3,25

Artikel 7 Vrijstelling

Het marktgeld bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt niet geheven terzake van standplaatsen op openbare straten en pleinen krachtens verpachting, verhuring, een ander privaatrecht of krachtens concessie aan de gemeente verschuldigd.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht betaald worden op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgeld 2011' van 8 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening marktgeld Etten-Leur 2012.'

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2011.

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot.