Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

ACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN DE MILIEUSTRAAT VOSDONK GELEGEN AAN DE VERSCHUURWEG TE ETTEN-LEUR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN DE MILIEUSTRAAT VOSDONK GELEGEN AAN DE VERSCHUURWEG TE ETTEN-LEUR
CiteertitelACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN DE MILIEUSTRAAT VOSDONK GELEGEN AAN DE VERSCHUURWEG TE ETTEN-LEUR
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Etten-Leurse Bode, 28-12-2011

SB

Tekst van de regeling

Intitulé

ACCEPTATIEREGLEMENT VOOR DE AFGIFTE VAN AFVALSTOFFEN AAN DE MILIEUSTRAAT VOSDONK GELEGEN AAN DE VERSCHUURWEG TE ETTEN-LEUR

 

 

DEFINITIES

ARTIKEL 1

Dit reglement is van toepassing op de milieustraat gelegen aan de Verschuurweg 5, 4878 AB te Etten-Leur.

ARTIKEL 2

In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:

 • A.

  MILIEUSTRAAT

Plaats waar afvalstoffen afkomstig van huishoudens uit de gemeente Etten-Leur gebracht kunnen worden.

 • B.

  ONTDOENER

Particulieren, die afvalstoffen voor verdere verwijdering aanbieden op de milieustraat.

 • C.

  BEHEERDER

Degene, die de acceptatie en het beheer van de locatie aan de Verschuurweg 5, 4878 AB te Etten-Leur uitvoert en de door de burgemeester aangestelde medewerker(s) word(t)(en) belast met het beheer van de milieustraat.

OPENSTELLING MILIEUSTRAAT

 

ARTIKEL 3
 • 1.

  De milieustraat is een voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking gestelde respectievelijk aangewezen plaats in de zin van artikel 10.22, lid 1b van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  Om toegang op de milieustraat te krijgen dient men in het bezit te zijn van een geldige milieupas welke door de gemeente Etten-Leur wordt verstrekt. Daarnaast kan een beheerder om een aanvullend legitimatiebewijs vragen. Kan een aanbieder dit niet tonen dan kan de beheerder de toegang ontzeggen.

  Onder een legitimatie bewijs wordt verstaan :

  - paspoort

  - rijbewijs

  - geldig Nederlands/europees identiteitskaart

  - geldig vreemdelingen-document.

 • 3.

  Bedrijven hebben geen toegang tot de milieustraat

ARTIKEL 4
 • 1.

  De openingstijden worden vermeld op de website van de gemeente Etten-Leur en tevens aan de ingang van de milieustraat gelegen aan de Verschuurweg. Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten.

 • 2.

  Afgifte van afvalstoffen kan alleen geschieden tijdens de openingstijden.

ARTIKEL 5
 • 1.

  Het is verboden voor onbevoegden om zich buiten de vastgestelde openingstijden op de milieustraat te bevinden.

 • 2.

  Het vorige lid geldt niet voor degenen die toestemming hebben van de beheerder.

 

AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

ARTIKEL 6
 • Het vervoeren en aanbieden van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van toegangswegen, de milieustraat en/of de omgeving ontstaat.

   

ARTIKEL 7
 • 1.

  De beheerder beoordeelt eventueel bij de ontdoeners achtereenvolgens:

  • a.

   of de ontdoener in het bezit is van een geldige milieupas van de gemeente Etten-Leur.

  • b.

   de aard en samenstelling van de aangeboden afvalstoffen, vodloet aan de categorieën zoals opgenomen in bijlage 1

 • 2.

  De beheerder verzekert zich er vervolgens van dat de ontdoener op de hoogte is van:

  • a.

   de verplichting tot scheiding van afvalstoffen;

  • b.

   de (eventueel) daaraan verbonden tarieven;

  • c.

   de te volgen route op de milieustraat.

ARTIKEL 8
 • 1.

  Alle ontdoeners van afvalstoffen op de milieustraat zijn verplicht het aangeboden afval zo optimaal mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties en in de daarvoor bestemde bakken of containers te deponeren.

 • 2.

  Het is nadrukkelijk verboden om huishoudelijk afval dat wekelijks via de afvalcontainer huis aan huis wordt opgehaald in zakken aan te bieden op de milieustraat.

ARTIKEL 9

De aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar de gemeente Etten-Leur dan wel een door de gemeente aangestelde organisatie die belast is met het beheer van de milieustraat op het moment dat de afvalstoffen zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of containers.

ARTIKEL 10
 • 1.

  Nadat de afvalstoffen in de daarvoor bestemde containers zijn gedeponeerd, moet de ontdoener met zijn vervoermiddel onmiddellijk de milieustraat verlaten.

 • 2.

  Andere personen dan de ontdoeners van afvalstoffen mogen zich zonder toestemming van de beheerder niet op de milieustraat ophouden.

 • 3.

  Op de milieustraat moeten aanwijzingen van de beheerder stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 4.

  Het is ontdoener verboden, zich uit de afvalstoffen die zich op de milieustraat bevinden, bepaalde stoffen of producten toe te eigenen.

VERBODEN STOFFEN

 

ARTIKEL 11
 • 1.

  Het is verboden op de milieustraat (afval)stoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, samenstelling, afmeting of hoeveelheid moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport en/of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden ingezameld.

 • 2.

  Het is verboden op de milieustraat de volgende stoffen aan te bieden:

  • a.

   ontplofbare stoffen;

  • b.

   radioactief afval;

  • c.

   bacterieel besmet afval (met uitzondering van injectienaalden);

  • d.

   blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen en oplossingen met waterstoffluoride van > 85%;

  • e.

   oplossingen in water van waterstofperoxide > 35%;

  • f.

   kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regels van de Destructiewet vallende stoffen;

  • g.

   dierlijke mest, met uitzondering mest afkomstig van kleine huisdieren;

  • h.

   gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers en ander verpakkingsmateriaal, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en/of de samenstelling van de inhoud niet bekend is

  • i.

   autowrakken, conform artikel 1.1 Wet milieubeheer juncto Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken.

   Bovenstaande opsomming is niet limitatief, Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor de milieustraat een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd; ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming.

AANLEVERREGELS

 

ARTIKEL 12
 • 1.

  Er mag geen bedrijfsafval worden aangeleverd. Aangeboden afvalstoffen worden geweigerd, indien er naar het oordeel van de beheerder van de milieustraat gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat.

  Onder bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen zijn onder andere afvalstoffen afkomstig van bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen, en afvalstoffen die zijn ontstaan door het uitoefenen van een beroep of een bedrijfsmatige activiteit. In geval van twijfel kan de beheerder de afvalstoffen accepteren, mits de aanbieder zich legitimeert en de beheerder de legitimatiegegevens en gegevens over de aangeboden afvalstoffen noteren. Indien bij controle achteraf blijkt dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat, worden de daadwerkelijke verwerkingskosten en eventuele inningskosten alsnog bij aanbieder in rekening gebracht.

 • 2.

  Voor loswerkzaamheden alsmede opruim- en tilwerkzaamheden kan men geen beroep doen op medewerkers van de milieustraat.

ONTZEGGING VAN DE TOEGANG

 

ARTIKEL 13

Indien het gedrag van een ontdoener van afvalstoffen op de milieustraat in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan de ontdoener door de beheerder worden gelast met zijn vervoermiddel onmiddellijk de milieustraat te verlaten.

AANSPRAKELIJKHEID

 

ARTIKEL 14
 • 1.

  Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico. Schadeclaims voortvloeiend uit bijvoorbeeld de gesteldheid van het stortterrein of gladheid van de verharding worden niet door de gemeente Etten-Leur geaccepteerd, tenzij de gemeente Etten-Leur aantoonbaar onzorgvuldig of onrechtmatig gedrag verweten kan worden.

 • 2.

  Op de milieustraat dient men de verkeersregels en –tekens op te volgen en zich te houden aan de aangegeven maximum snelheid.

 • 3.

  Kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren dienen om veiligheidsredenen in de auto te blijven.

 • 4.

  De ontdoener is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade toegebracht aan derden, het personeel en/of de eigendommen van de gemeente.

 • 5.

  De ontdoener vrijwaart de beheerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen door de ontdoener aan de in dit reglement gestelde bepalingen.

 • 6.

  Voor het afvoeren van afval worden alleen personenwagens met eventueel aanhanger toegelaten, vrachtwagens en tractoren worden niet toegelaten. Als personenauto worden aangemerkt motorvoertuigen waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met de het laadvermogen, maximaal 3.500 kg bedraagt.

TARIEVEN

 

ARTIKEL 15
 • 1.

  De tarieven voor het aanbieden van afvalstoffen worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld.

 • 2.

  De vastgestelde tarieven worden vermeld op de website van de gemeente Etten-Leur en aan de ingang van de (betaalroute van de) milieustraat gelegen aan de Verschuurweg.

BETALING

 

ARTIKEL 16
 • 1.

  Het op grond van artikel 15 lid 1 verschuldigd tarief dient door burgers, via de milieupas, te worden voldaan. De milieupas dient via de aanwezige paslezer geregistreerd te worden, zodat de heffing van het tarief achteraf juist kan plaatsvinden. Het tarief wordt via een belastingaanslag in rekening gebracht.

 • 2.

  Via de milieupas heeft de bezoeker van de betaalroute, jaarlijks recht op 2 gratis stortingen van 1/2m3 afval.

SLOTBEPALING

 

ARTIKEL 17
 • 1.

  In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3.

  Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener.

 • 4.

  Dit reglement dient te worden aangehaald als 'Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2012 van de gemeente Etten-Leur’.

Bijlage 1, conform artikel 7 lid 3:

De volgende afvalstoffen mogen op de milieustraat worden aangeboden.

Op de route waarvoor niet betaald hoeft te worden, kunt u brengen:

 • 1.

  Afgedankte elektronische en elektrische apparaten

 • 2.

  Autobanden zonder velg – maximaal 4 per bezoek

 • 3.

  Asbest – het afgeven is gratis

 • 4.

  EPS (piepschuim)

 • 5.

  Frituurvet/olie

 • 6.

  Glas – verpakkingsglas en vlakglas

 • 7.

  Harde kunststoffen

 • 8.

  Klein Chemisch Afval (KCA)

 • 9.

  Luiers

 • 10.

  Metaal

 • 11.

  Papier en karton

 • 12.

  Plastic verpakkingsmateriaal

 • 13.

  Textiel

 • 14.

  Tuinafval Hieronder wordt verstaan alle materialen van organische herkomst zoals: takken, stobben, snoeihout, tuinafval en bladafval. Tuinafval dient bewerkbaar en niet verontreinigd te zijn.

 • 15.

  Zwartegrond

Op de route waarvoor betaald hoeft te worden, kunt u brengen:

 • 1.

  Dakleer (met aangehecht grind)

 • 2.

  Gips

 • 3.

  Grofrestafval

 • 4.

  Hout B-kwaliteit (beschilderd)

 • 5.

  Hout C-kwaliteit (geïmpregneerd)

 • 6.

  Puin

 • 7.

  Tapijt