Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Etten-Leur 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding heffingen gemeente Etten-Leur 2013
CiteertitelVerordening kwijtschelding heffingen gemeente Etten-Leur 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp10 Maatschappelijke Zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen 1996

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201301-01-201301-01-2016Nieuwe regeling

19-03-2013

Etten-Leurse Bode, 03-04-2013

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Etten-Leur 2013

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 februari 2013;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

gelet op de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen van 1996 ;

B E S L U I T :

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Etten-Leur 2013.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen van 1996.

Artikel 2 Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

 • 1.

  Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

  • a.

   Afvalstoffenheffing, waarbij de raad via de verordening afvalstoffenheffing de maximale hoogte bepaalt van het bedrag van de kwijtschelding;

  • b.

   Rioolheffing, waarbij de raad via de verordening rioolheffing de maximale hoogte bepaalt van het bedrag van de kwijtschelding.

 • 2.

  Voor andere heffingen dan genoemd in het eerste lid wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Beoordeling verzoek om kwijtschelding

Bij het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 vindt het bepaalde in hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande dat:

 • 1.

  Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de toepasselijke bijstandnorm voor personen jonger dan 65 jaar;

 • 2.

  Voor personen van 65 jaar of ouder wordt de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 een percentage gehanteerd van 100% van de de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van 100% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 3.

  De regels voor het verlenen van kwijtschelding aan natuurlijke personen zijn eveneens van toepassing op natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, dit voor wat betreft hun privé-belastingen. Kwijtschelding van belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk;

 • 4.

  Bij de bepaling van het netto besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto kosten van kinderopvang, conform het bepaalde in artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd.

 • 2.

  Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Verzoeken die buiten de in dat lid vermelde termijn worden ontvangen worden niet-ontvankelijk verklaard, behalve indien de verzoeker aantoont dat het de verzoeker niet kan worden verweten dat het verzoek om kwijtschelding niet binnen de bedoelde termijn is ingediend.

Artikel 5 Nadere regels

Met inachtneming van de Invorderingswet 1990 en deze verordening kan het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant nadere regels stellen omtrent de wijze waarop het verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend en omtrent de wijze van afhandeling.

Artikel 6 Uitvoering

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant is belast met de uitvoering van deze verordening. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013.

 • 2.

  De verordening is van toepassing op belastbare feiten die zich vanaf 1 januari 2013 voordoen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding heffingen

gemeente Etten-Leur 2013”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot.