Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Amateurkunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Amateurkunst
CiteertitelSubsidieregeling Amateurkunst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201430-07-2016Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48247

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Amateurkunst

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: kunst die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt beoefend;

 • b.

  Instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van amateurkunst;

 • c.

  Actieve leden: contributiebetalende leden van een instelling, die de activiteiten mede uitvoeren. De artistieke leiders, bestuurders, commissarissen, ereleden en dergelijke worden niet als zodanig aangemerkt;

 • d.

  Kunstcategorieën: categorieën van kunstuitingen, te onderscheiden in instrumentale muziek, vocale muziek, theater en dans, beeldende en audiovisuele kunst en literatuur;

 • e.

  Muziektheater: theatervorm waarbij muziek een grote rol speelt en die naast muziek één of meer van de volgende componenten bevat: dialoog, monoloog, zang, dans of non-verbale, lichamelijke uitdrukking;

 • f.

  Bewegingstheater: theatervorm die uitgaat van de fysieke capaciteiten van de uitvoerenden en waarbij bewegingen, in combinatie met de verbeelding, worden omgezet in een soort fysieke beeldtaal;

 • g.

  Dans: uitvoerende kunstvorm bestaande uit ritmische beweging van het lichaam, die doorgaans wordt begeleid door muziek en die wordt uitgevoerd voor een publiek;

 • h.

  Toneel: theatervorm waarbij personen voor een publiek een verhaal met personages uitbeelden, waarbij doorgaans wordt gesproken door middel van dialogen of een monoloog.

 • i.

  Structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is om door middel van subsidieverstrekking instellingen voor amateuristische kunstbeoefening van verschillende kunstcategorieën te stimuleren en te ondersteunen waardoor de inwoners van Etten-Leur de mogelijkheid hebben om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan de amateurkunstbeoefening.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan structurele subsidie worden aangevraagd.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

Artikel 5 Nadere criteria

 • 1.

  Bij de beoordeling van een structurele subsidie wordt naast regels zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 rekening gehouden met de volgende algemene criteria:

  • a.

   op de subsidie kan uitsluitend een beroep worden gedaan door instellingen die gevestigd zijn in Etten-Leur en die minstens 2 jaar bestaan;

  • b.

   de instelling geeft door middel van publiciteit bekendheid aan de optredens en activiteiten.

 • 2.

  Indien en voor zover de instelling leden heeft, wordt daarnaast rekening gehouden met de volgende criteria:

  • c.

   minimaal 50% van de leden is woonachtig in Etten-Leur;

  • d.

   de instelling vraagt een contributie van de actieve leden en dient ook via andere bronnen inkomsten te genereren;

  • e.

   de instelling dient wekelijks te repeteren.

 • 3.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een structurele subsidie dient de instelling per kunstcategorie een minimaal aantal leden te hebben en een minimum aantal openbare optredens per jaar te verzorgen conform het gestelde in bijlage 1.

 • 4.

  Bij het verlenen van een structurele subsidie kunnen de resultaten van de activiteiten zoveel als mogelijk in prestatieafspraken worden neergelegd. Deze worden SMART geformuleerd.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2.

  Per kunstcategorie worden nadere subsidieplafonds bekend gemaakt. Subsidieplafonds per kunstcategorie zijn afhankelijk van het subsidieplafond genoemd in het eerste lid.

 • 3.

  Een aanvraag voor structurele subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Amateurkunst 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Amateurkunst 2011 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amateurkunst.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage 1: bijbehorende bij artikel 5

Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie als bedoeld in artikel 5 dient de instellingper kunstcategorie een minimaal aantal leden te hebben en een minimum aantal openbare optredens per jaar te verzorgen conform het volgende:

Categorie

Minimaal aantal actieve leden

Minimaal aantal openbare optredens

Instrumentale muziek

Grote gezelschappen (muziek- en majorette korpsen)

Zie specifieke prestatievoorwaarden

Kleine gezelschappen

(ensembles, kamermuziek etc.)

4 leden

4 optredens

Een orgelkring

Zie specifieke prestatievoorwaarden

Vocale muziek

Koren

8 leden

4 optredens

Theater en Dans

Muziek- of bewegingstheatergroepen

10 leden

1 voorstelling

Dansgezelschap

10 leden

1 voorstelling

Toneelgezelschap

4 leden

1 voorstelling

Beeldend- en audiovisueel

10 leden

1 expositie

Literair

10 leden

2 voorstellingen