Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Informele Zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Informele Zorg
CiteertitelSubsidieregeling Informele Zorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48260

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Informele Zorg

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Informele Zorg

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  informele zorg: de zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht, waarbij de volgende vormen onderscheiden worden: vrijwilligerszorg, mantelzorg, vrijwillige terminale zorg en Buddyzorg;

 • b.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • c.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is:

 • 1.

  Het ondersteunen, stimuleren en ontlasten van de vrijwilligerszorg;

 • 2.

  Het ondersteunen, faciliteren en ontlasten van mantelzorgers.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

Artikel 5 Verplichtingen

 • 1.

  Bij het verlenen van subsidie kunnen de resultaten van de activiteiten zoveel als mogelijk in prestatieafspraken worden neergelegd. Deze worden SMART geformuleerd.

 • 2.

  Conform het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 dient de subsidieontvanger een inhoudelijk verslag in zoals bepaald in de subsidiebeschikking.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Subsidies worden verleend indien en voor zover in de gemeentebegroting middelen voor dat doel zijn uitgetrokken.

 • 2.

  Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Betaalbaarstelling van de middelen

 • 1.

  Indien een voorschot wordt verleend vindt bevoorschotting plaats tot een percentage van ten hoogste 100% van het totale subsidiebedrag;

 • 2.

  Een eventueel voorschot wordt betaald in 4 gelijke termijnen.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 van toepassing.

 • 4.

  Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Informele Zorg 2011 van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Informele Zorg.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,