Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Onderhoud Monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Onderhoud Monumenten
CiteertitelSubsidieregeling Onderhoud Monumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48426

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Onderhoud Monumenten

Het college van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Onderhoud Monumenten

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: object ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet vastgestelde registers;

 • b.

  onderhoud: werkzaamheden die met enige regelmaat moeten worden uitgevoerd voor instandhouding van het monument: bijvoorbeeld schilderwerk, herstel en schoonmaken van goten en hemelwaterafvoeren, plaatselijk herstel van metsel- en voegwerk, opstoppen en verdekken van rieten daken, herstel van beschadigde dakpannen en dergelijke;

 • c.

  subsidiabele onderhoudskosten: kosten van onderhoudswerkzaamheden die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn met het oog op instandhouding van de monumentale waarde. Indien een eigenaar zelf werkzaamheden verricht, zijn diens loonkosten niet subsidiabel;

 • d.

  monumentale waarde: de waarde die wordt bepaald door de dragende onderdelen, de vloeren en het omhulsel, alsook door die onderdelen of objecten die volgens het monumentenregister, dan wel naar het oordeel van het college specifiek van belang zijn door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische of architectonische waarde. Als een monument volgens het monumentenregister beschermd is vanwege één of meer objecten of onderdelen, dan wordt de monumentale waarde uitsluitend door die onderdelen of objecten bepaald;

 • e.

  eigenaar: de (toekomstig) houder van een eigendomsrecht, de (toekomstig) houder van een recht van erfpacht, de (toekomstig) houder van een recht van opstal, en de (toekomstig) houder van een appartementsrecht;

 • f.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling is eigenaren van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, subsidie verlenen ten aanzien van de kosten die gemoeid zijn met het onderhoud van het monument.

Artikel 2b Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan eenmalige subsidie worden aangevraagd.

Artikel 3 Doelgroep

Op de subsidie ten behoeve van onderhoud van monumenten kan een beroep gedaan worden door:

 • a.

  natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling;

 • b.

  rechtspersonen die eigenaar zijn van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling.

Artikel 4 Te subsidiëren monumenten

Het college kan een subsidie toekennen in de onderhoudskosten van:

 • 1.

  Monumentale gebouwen van méér dan plaatselijke betekenis, te weten:

  • a.

   de kerk en toren van H. Lambertus, Markt 62;

  • b.

   de kerk en torens van de H. Petrus, Lange Brugstraat 30;

  • c.

   het Paulushofje, Markt 43-73;

  • d.

   andere door het college aan te wijzen historische belangrijke monumenten, die van méér dan plaatselijke betekenis zijn;

 • 2.

  rieten daken van boerderijen, die voorkomen in de ingevolge de Monumentenwet ingestelde registers;

 • 3.

  Bisschopsmolen, Bisschopsmolenstraat 235;

 • 4.

  Zwartenbergse molen, Zevenbergseweg 23.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1 en lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 wordt de aanvraag schriftelijke ingediend bij het college, onder vermelding van de volgende gegevens:

  • a.

   naam aanvrager;

  • b.

   straat, postcode en woonplaats aanvrager;

  • c.

   straat, postcode en plaats van het object.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 2 en lid 3, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 worden de volgende bijlagen bij de aanvraag gevoegd:

  • a.

   Facturen en betaalbewijzen;

  • b.

   Een overzicht van de aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • c.

   Voor de eigenaren van de panden genoemd in artikel 4, lid 1, 3 en 4 geldt tevens dat er een meest recent rapport van de monumentenwacht overgelegd dient te worden.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 wordt het verzoek om subsidie schriftelijk ingediend bij het college, uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de onderhoudswerkzaamheden;

Artikel 6 Weigeringsgronden

De subsidie wordt niet verleend indien:

 • a.

  de gemaakte onderhoudskosten naar oordeel van het college niet nuttig en noodzakelijk zijn voor behoud van het monument;

 • b.

  de gemaakte onderhoudskosten niet in redelijke verhouding staan tot het verkregen resultaat;

 • c.

  de gemaakte onderhoudskosten voor de panden genoemd in artikel 4 lid 1 en 2 minder dan € 340,-- per pand per jaar hebben bedragen;

 • d.

  de gemaakte onderhoudskosten voor de panden genoemd in artikel 4 lid 3 en 4 minder dan € 136,-- per pand per jaar hebben bedragen.

Artikel 7 Nadere criteria

 • 1.

  Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • a.

   de eigenaar van de gebouwen, bedoeld in artikel 4 lid 1, 3 en 4, dient aangesloten te zijn bij de monumentenwacht Noord-Brabant, waardoor een jaarlijkse inspectie wordt gewaarborgd;

  • b.

   kerkgebouwen dienen voorzien te zijn van een deugdelijke bliksemafleider;

 • 2.

  Indien ook van andere overheidsinstanties subsidie kan worden verkregen en het totaal der subsidies voor de gebouwen, bedoeld in artikel 4 méér dan 50% van de subsidiabele onderhoudskosten zou bedragen, wordt de gemeentelijke subsidie automatisch verlaagd, zodat die overschrijding niet plaatsvindt;

Artikel 8 Subsidiebedrag gebouwen van meer dan plaatselijke betekenis

 • 1.

  De subsidie in de onderhoudskosten van gebouwen van méér dan plaatselijke betekenis, als bedoeld onder artikel 4, lid 1, bedraagt 50% van de subsidiabele onderhoudskosten, welke maximaal € 5.672,- per pand per jaar bedragen.

 • 2.

  De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

Artikel 9 Subsidiebedrag rieten daken

 • 1.

  De subsidie in de onderhoudskosten van rieten daken van boerderijen als bedoeld in artikel 4, lid 2, bedraagt 50 % van de jaarlijkse onderhoudskosten, welke maximaal € 5.672,- per pand per jaar bedragen.

 • 2.

  De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

Artikel 10 Subsidiebedrag Bisschopsmolen en Zwartenbergse molen

 • 1.

  De subsidie in de onderhoudskosten van de Bisschopsmolen of Zwartenbergse molen als bedoeld in artikel 4, lid 3 en 4, bedraagt 50% van de jaarlijkse onderhoudskosten, welke maximaal € 3.404,- per molen per jaar bedragen.

 • 2.

  De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 12 Bijzondere gevallen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan, de monumentencommissie gehoord, de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Onderhoud Monumenten 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Onderhoud Monumenten 2011 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Onderhoud Monumenten.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,