Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten
CiteertitelSubsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201410-01-2017Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48406

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten

Het college van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: beschermd object dat geregistreerd is op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in de “Erfgoedverordening Etten-Leur”;

 • b.

  monumentale waarde: de waarde die wordt bepaald door de dragende onderdelen, de vloeren en het omhulsel, alsook door die onderdelen of objecten die volgens de gemeentelijke monumentenlijst, dan wel naar het oordeel van het college specifiek van belang zijn door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische of architectonische waarde. Als een monument volgens de gemeentelijke monumentenlijst beschermd is vanwege één of meer objecten of onderdelen, dan wordt de monumentale waarde uitsluitend door die onderdelen of objecten bepaald;

 • c.

  restauratiewerkzaamheden: werkzaamheden aan een monument die voor het herstel of conservering van de monumentale waarde van het geheel of onderdelen daarvan noodzakelijk zijn en het normale onderhoud te boven gaan;

 • d.

  eigenaar: de (toekomstige) houder van een eigendomsrecht, de (toekomstige) houder van een recht van erfpacht, de (toekomstige) houder van een recht van opstal en de (toekomstige) houder van een appartementsrecht;

 • e.

  subsidiabele kosten: kosten van restauratiewerkzaamheden die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om een monument of onderdelen daarvan met specifieke monumentale waarde te herstellen of te conserveren;

 • f.

  monumentencommissie: de op basis van artikel 15, lid 1 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening Etten-Leur;

 • g.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling is eigenaren van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, subsidie te verlenen ten aanzien van de kosten die gemoeid zijn met het herstel of conservering van de monumentale waarde van het geheel of onderdelen van het monument.

Artikel 2b Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan eenmalige subsidie worden aangevraagd.

Artikel 3 Doelgroep

Op de subsidie ten behoeve van restauratiewerkzaamheden aan monumenten kan een beroep gedaan worden door:

 • 1.

  natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling;

 • 2.

  rechtspersonen die eigenaar zijn van een monument, zoals bedoeld in deze subsidieregeling.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1 en lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 wordt de aanvraag schriftelijk ingediend bij het college, onder vermelding van de volgende gegevens:

  • a.

   naam aanvrager;

  • b.

   straat, postcode en woonplaats aanvrager;

  • c.

   straat, postcode en plaats van het monument.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 2 en lid 3, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014 worden de volgende bijlagen bij de aanvraag gevoegd:

  • a.

   een technische omschrijving van de te verrichten restauratiewerkzaamheden, met een daaraan gerelateerde gespecificeerde begroting van de kosten;

  • b.

   indien de restauratie een wijziging omvat tekeningen die de bestaande en de te realiseren toestand van het monument aangeven, gedetailleerd al naar gelang de aard van de noodzakelijke werkzaamheden;

  • c.

   Een overzicht van de aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van de restauratiewerkzaamheden, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 3.

  Aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan wanneer ze volledig ingediend zijn overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en lid 2.

Artikel 5 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag over verlening van subsidie, tenzij een omgevingsvergunning vereist is voor de restauratiewerkzaamheden dan volgt een besluit binnen 8 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning;

 • 2.

  Het toekennen van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst van de ontvankelijke subsidieaanvragen, voor zover het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond toereikend is;

 • 3.

  Bij hun beslissing houdt het college in elk geval rekening met:

  • a.

   het subsidieplafond;

  • b.

   de monumentale waarde van het object;

  • c.

   de bouwkundige en uiterlijke staat van het monument en het gebruik ervan, ook in relatie tot de omgeving;

 • 4.

  Aanvragen die, gelet op het subsidieplafond, niet kunnen worden gehonoreerd, worden aangehouden mits er geen weigeringsgrond is;

 • 5.

  Op die aanvragen wordt met ingang van 1 januari van het daarop volgend jaar op volgorde van binnenkomst een besluit genomen;

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan het college, de monumentencommissie gehoord, afwijken van het bepaalde in lid 4.

Artikel 6 Subsidiepercentage

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van het totaal van de door het college subsidiabel geachte kosten, tot een bedrag van maximaal € 22.689,- per pand per jaar;

 • 2.

  De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Onder de subsidiabele kosten worden in elk geval begrepen de geraamde en de door of

namens het college goedgekeurde bedragen van:

 • a.

  de aanneemsom inclusief B.T.W., of bij zelfwerkzaamheid de materieel- materiaalkosten;

 • b.

  de risicoverrekening van loon- en materiaalkostenstijgingen;

 • c.

  het honorarium van een architect en/of een constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is;

 • d.

  eventueel noodzakelijk meerwerk, voor zover vooraf schriftelijk goedgekeurd door het college;

 • e.

  de verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze niet kan worden verrekend;

 • f.

  de kosten van het bouwtechnisch of bouwhistorisch onderzoek, gericht op de restauratiewerkzaamheden;

 • g.

  de kosten van de CAR-verzekering.

Artikel 8 Nadere criteria

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  De door het college met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:

  • a.

   toegang wordt verleend tot het pand;

  • b.

   inzage wordt verleend in de, op de werkzaamheden betrekking hebbende, bescheiden en tekeningen;

  • c.

   de op de te treffen voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

  • d.

   gelegenheid wordt geboden tot het controleren van de gegevens betrekking hebbende op de getroffen voorzieningen;

 • 2.

  Alle aanwezige monumentale waarden na restauratie in stand zijn gebleven;

 • 3.

  Bij restauratiewerkzaamheden, indien van een ingrijpende verbetering sprake is, na het treffen van de voorzieningen, het gemeentelijke monument in zijn geheel beschouwd, voldoet aan de eisen die volgens de wettelijke voorschriften hieraan worden gesteld;

 • 4.

  Binnen een bij de verlening te bepalen termijn met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;

 • 5.

  De werkzaamheden binnen twee jaar na de onder 4. bepaalde termijn zijn voltooid en gereed gemeld;

 • 6.

  Van de voorwaarden mag niet worden afgeweken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.

Artikel 9 Subsidieplafond

Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Er wordt geen subsidie verleend indien:

 • 1.

  Met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie door het college is beslist;

 • 2.

  Voor de te treffen voorzieningen een omgevingsvergunning vereist is en deze niet is verleend;

 • 3.

  Op voorhand aannemelijk is dat de werkzaamheden de monumentale waarde aantasten;

 • 4.

  Op voorhand aannemelijk is dat het monument na het treffen van de restauratiewerkzaamheden uit een oogpunt van monumentenzorg niet aan redelijke eisen voldoet;

 • 5.

  De kosten van de voorzieningen niet geacht kunnen worden te staan in redelijke verhouding tot het verkregen resultaat;

 • 6.

  De kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt of op derden verhaald kunnen worden.

Artikel 11 Voorschot

 • 1.

  Indien subsidie wordt verleend, kan aan de aanvrager op zijn verzoek een voorschot worden verstrekt tot een maximum van 80% van het bij de subsidieverlening vastgestelde bedrag, nadat de reeds getroffen restauratiewerkzaamheden en betalingsbewijzen door college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 13, lid 3, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014, geldt lid 1 ook voor subsidies tot en met € 10.000.

Artikel 12 Gereedmelding en vaststelling subsidie

 • 1.

  Na voltooiing van de werkzaamheden meldt de subsidieaanvrager schriftelijk aan het college dat de bedoelde werkzaamheden gereed zijn onder indiening van:

  • a.

   een volledig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten inclusief een overzicht van het eventueel uitgevoerd meer- en minderwerk;

  • b.

   alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden;

 • 2.

  De gereedmelding is tevens de aanvraag om vaststelling van de subsidie;

 • 3.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat de getroffen voorzieningen door het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • 4.

  De hoogte van de uit te keren subsidie wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten;

 • 5.

  De subsidie wordt uitbetaald binnen 4 weken na vaststelling en geschiedt door overschrijving op de door de eigenaar opgegeven giro- of bankrekening.

Artikel 13 Intrekken van subsidie

Als blijkt dat de subsidie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave van gegevens is verleend dan wel een voorwaarde als bedoeld in deze subsidieregeling niet is nageleefd kan het college:

 • a.

  een besluit tot verlening of vaststelling van subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken en deze slechts ten dele uitbetalen;

 • b.

  reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 14 Bijzondere gevallen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan, de monumentencommissie gehoord, de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2011 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,