Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Samenlevingsopbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Samenlevingsopbouw
CiteertitelSubsidieregeling Samenlevingsopbouw
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201430-07-2016Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48312

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Samenlevingsopbouw

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Samenlevingsopbouw

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter;

 • c.

  wijkvereniging: elke vereniging met rechtspersoonlijkheid als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die werkzaamheden verricht in het kader van wijkgericht werken en door het gemeentebestuur als zodanig is erkend.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is:

 • 1.

  Door middel van het geven van informatie en advies aan organisaties en individuen hen te activeren en ondersteunen en daar waar nodig coördinatie bieden;

 • 2.

  Bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden verleend:

 • a.

  Het ondersteunen en begeleiden van besturen en werkgroepen van wijkverenigingen;

 • b.

  Het ontwikkelen van visie en beleid op het terrein van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de wijken;

 • c.

  Het mede-uitvoeren van projecten gericht op het verbeteren van de sociale cohesie in de wijken;

 • d.

  Wijkbewoners ondersteunen bij het tot stand komen en invullen van wijkplannen;

 • e.

  Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van specifieke aandachtsgroepen;

 • f.

  Het begeleiden van vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten die gericht zijn op sociale cohesie in de wijken en op inwoners van de wijken;

 • g.

  Het beheren en exploiteren van wijkgebouwen, c.q. het begeleiden van wijkverenigingen bij het beheren en exploiteren van wijkgebouwen.

Artikel 5 Nadere criteria

Bij het verlenen van een subsidie kunnen de resultaten van de activiteiten zoveel als mogelijk in prestatieafspraken worden neergelegd.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2.

  Een aanvraag voor een structurele subsidie en voor een eenmalige subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Samenlevingsopbouw 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor 1 september 2014 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Samenlevingsopbouw 2011 van toepassing.

 • 4.

  Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Samenlevingsopbouw 2011 van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Samenlevingsopbouw.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,