Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Subsidieregeling Wijkbudgetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Wijkbudgetten
CiteertitelSubsidieregeling Wijkbudgetten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201430-07-2016Nieuwe regeling

26-08-2014

Gemeenteblad 1 september 2014, nr. 48335

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Wijkbudgetten

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2014;

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Wijkbudgetten

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wijkvereniging: elke vereniging met rechtspersoonlijkheid als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die werkzaamheden verricht in het kader van wijkgericht werken en door het gemeentebestuur als zodanig is erkend;

 • b.

  wijkbudget: de jaarlijkse structurele subsidie die in het kader van wijkgericht werken aan een wijkvereniging wordt verstrekt om het mogelijk te maken activiteiten en projecten te organiseren voor de inwoners van de betreffende wijk.

 • c.

  structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of terugkerend karakter heeft;

 • d.

  eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze subsidieregeling is de wijkverenigingen in staat te stellen om invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid, door naar eigen inzicht middelen in te zetten en activiteiten uit te voeren ter bevordering van de leefbaarheid van de wijk.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de volgende subsidievormen worden aangevraagd:

 • 1.

  Structurele subsidie;

 • 2.

  Eenmalige Subsidie.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De activiteiten die worden gesubsidieerd dienen de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.

Artikel 5 Nadere criteria

Bij de beoordeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 • 1.

  De hoogte van het wijkbudget is opgebouwd volgens een normering die is opgebouwd uit een mix van elementen die aansluit bij de eigen identiteit, opbouw en samenstelling van de wijk;

 • 2.

  De mix van elementen bestaat uit de volgende elementen en de daarbij behorende normbedragen:

  • a.

   een basisbedrag van € 2.000,-- (tweeduizend euro) per wijkvereniging;

  • b.

   het aantal woningen per wijk met een normbedrag van € 0,25 (vijfentwintig cent) per woning;

  • c.

   het aantal inwoners in de wijk met een normbedrag van € 0,50 (vijftig cent) per inwoner;

  • d.

   voor het ontbreken van een daartoe bestemde vergaderruimte in de wijk met een normbedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro);

  • e.

   voor het ontbreken van een wijkaccommodatie om activiteiten te organiseren met een normbedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro);

 • 3.

  De aantallen worden herleid van de wijkindeling zoals deze is samengesteld op basis van de samenvoeging van de vastgestelde CBS-buurtindeling per 1 januari 2006;

 • 4.

  De hoogte van het wijkbudget wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de berekening van de aantallen woningen en inwoners in de wijk per 1 januari van dat betreffende jaar;

 • 5.

  Het is toegestaan om de helft van het jaarlijks toegekend wijkbudget te sparen, met dien verstande dat de 50% van dit restant in het jaar daaropvolgend wordt ingezet op de lopende begroting en de andere 50% wordt bestemd voor een reservering van een grootschalige activiteit;

 • 6.

  De reservering voor een grootschalige activiteit zoals bedoeld in lid 5 mag maximaal 5 kalenderjaren bedragen;

 • 7.

  Indien de wijkvereniging op basis van een andere regeling in aanmerking komt voor subsidiëring door de gemeente Etten-Leur of een andere overheidsinstelling, kan het college deze subsidiebedragen geheel of gedeeltelijk in mindering brengen op het wijkbudget;

 • 8.

  De berekeningssystematiek van het wijkbudget wordt eens in de 5 kalenderjaren geëvalueerd;

 • 9.

  Voor de viering van een 10-jarig bestaan van een wijkvereniging bedraagt de hoogte van een eenmalige subsidie maximaal € 1.250,-- (twaalfhonderd vijftig euro);

 • 10.

  Voor de viering van een 25-jarig bestaan van een wijkvereniging bedraagt de hoogte van een eenmalige subsidie maximaal € 2.000,-- (tweeduizend euro).

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het totaalbedrag aan structurele subsidie voor elke wijkvereniging naar evenredigheid verlaagd.

 • 3.

  De aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, indien volledig, behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel Subsidieverstrekking Buurtbeheer (Wijkbudgetten) 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2014.

 • 3.

  Op aanvragen om eenmalige subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Buurtbeheer (Wijkbudgetten) 2011 van toepassing.

 • 4.

  Op aanvragen om structurele subsidie tot het subsidiejaar 2015 zijn de bepalingen van de Beleidsregel Subsidieverstrekking Buurtbeheer (Wijkbudgetten) 2011 van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Wijkbudgetten.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op 26 augustus 2014,

De secretaris, De burgemeester,