Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 225
  2. Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2016
  3. Parkeerverordening Etten-Leur 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr 118983

ONTW

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening 2016 en artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2016;

besluit:

vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016

 

Artikel 1

De aangegeven weggedeelten en terreinen, met uitzondering van zone 1 (parkeergarage), op de bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende gewaarmerkte kaart, worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen of met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen 2016 mag worden geparkeerd.

Artikel 2

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting of met een vergunning mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

a. Algemeen: maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur koopavond (vast op vrijdag) 18.00 uur - 21.00 uur koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur

b. Locatie De Nobelaer: maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur De mogelijk te betalen parkeertijd staat aangegeven op de parkeerapparatuur. De maximale parkeerduur in zone 2 (zie gewaarmerkte kaart) is twee uur.

Dit is niet van toepassing op de parkeerterreinen Rode Poort/Frederik. van Eedenstraat, Roosendaalseweg incl. langsparkeervakken, Voorvang/Bijvang/Bogaard/Slotlaan en Veemarktstraat/Korte Dreef. Hier geldt geen beperking van de parkeerduur.

Artikel 3

Onder verwijzing naar artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2016 wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

a. Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de daartoe aanwezige parkeerapparatuur op de wijze als aangegeven op de parkeerapparatuur;

b. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven;

c. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

· Het gebruik maken van pinnen;

· Het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider die mobiel parkeren aanbiedt en die is aangesloten bij SHPV, waarmee gemeente Etten-Leur een contract heeft afgesloten voor afhandeling van deze dienst.

d. Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur, welke na het gebruik maken van pinnen of het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde goed zichtbaar op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht;

e. Bij het starten van een parkeeractie bij een provider geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie. Het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd dient bij de provider te zijn geregistreerd.

f. De maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerapparatuur, dient in acht te worden genomen.

Artikel 4

Ter zake van het parkeren met een vergunning gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Parkeerverordening Etten-Leur 2016.

Artikel 5
  • 1

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren zoals vastgesteld d.d. 6 januari 2015.

  • 2

    Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2016’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 november 2015.

 

 

burgemeester en wethouders,

 

 

 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

burgemeester

Mw. B. Silvis-de Heer

gemeentesecretaris