Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2016 gemeente Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAcceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2016 gemeente Etten-Leur
CiteertitelAcceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2016 gemeente Etten-Leur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het reglement “Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2012 van de gemeente Etten-Leur”, vastgesteld op 20 december 2011, vervalt per 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Etten-Leur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2020Nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr 116156

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2016 gemeente Etten-Leur

 

 

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op de milieustraat gelegen aan de Verschuurweg 5, 4878 AB te Etten-Leur.

DEFINITIES

 

Artikel 2

In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:

A.Milieustraat

Plaats waar afvalstoffen afkomstig van huishoudens uit de gemeente Etten-Leur gebracht kunnen worden.

B.Ontdoener

Particulieren, die afvalstoffen voor verdere verwijdering aanbieden op de milieustraat.

C.Beheerder

Degene, die de acceptatie en het beheer van de locatie aan de Verschuurweg 5, 4878 AB te Etten-Leur uitvoert en de door de burgemeester aangestelde medewerker(s) word(t)(en) belast met het beheer van de milieustraat.

OPENSTELLING MILIEUSTRAAT

 

Artikel 3
 • 1.

  De milieustraat is een voor het achterlaten van (grove) huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking gestelde respectievelijk aangewezen plaats in de zin van artikel 10.22, lid 1b van de Wet milieubeheer.

   

 • 2.

  De milieustraat staat alleen open voor de inwoners van de gemeente Etten-Leur.

  Om toegang op de milieustraat te krijgen dient men in het bezit te zijn van een geldige milieupas welke door de gemeente Etten-Leur wordt verstrekt. Daarnaast kan een beheerder om een aanvullend legitimatiebewijs vragen. Kan een aanbieder dit niet tonen dan kan de beheerder de toegang ontzeggen.

  Onder een legitimatie bewijs wordt verstaan:

  - Paspoort;

  - Rijbewijs;

  - Geldig Nederlands/europees identiteitskaart;

  - Geldig vreemdelingen-document.

 • 3.

  Bedrijven hebben geen toegang tot de milieustraat.

Artikel 4
 • 1.

  De openingstijden worden vermeld op de website van de gemeente Etten-Leur en tevens aan de ingang van de milieustraat gelegen aan de Verschuurweg. Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten.

 • 2.

  Afgifte van afvalstoffen kan alleen geschieden tijdens de openingstijden.

Artikel 5
 • 1.

  Het is verboden voor onbevoegden om zich buiten de vastgestelde openingstijden op de milieustraat te bevinden.

 • 2.

  Het vorige lid geldt niet voor degenen die toestemming hebben van de beheerder.

AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

 

Artikel 6

Het vervoeren en aanbieden van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van toegangswegen, de milieustraat en/of de omgeving ontstaat.

Artikel 7
 • 1.

  De beheerder beoordeelt eventueel bij de ontdoeners achtereenvolgens:

  a. of de ontdoener in het bezit is van een geldige milieupas van de gemeente Etten-Leur;

  b. de aard en samenstelling van de aangeboden afvalstoffen, vodloet aan de categorieën zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  De beheerder verzekert zich er vervolgens van dat de ontdoener op de hoogte is van:

  a. de verplichting tot scheiding van afvalstoffen;

  b. de (eventueel) daaraan verbonden tarieven;

  c. de te volgen route op de milieustraat.

Artikel 8
 • 1.

  Alle ontdoeners van afvalstoffen op de milieustraat zijn verplicht het aangeboden afval zo optimaal mogelijk te scheiden in herbruikbare fracties en in de daarvoor bestemde bakken of containers te deponeren.

 • 2.

  Het is nadrukkelijk verboden om huishoudelijk afval dat tweewekelijks via de afvalcontainer huis aan huis wordt opgehaald (in zakken) aan te bieden op de milieustraat.

Artikel 9

De aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar de gemeente Etten-Leur dan wel een door de gemeente aangestelde organisatie die belast is met het beheer van de milieustraat op het moment dat de afvalstoffen zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken of containers.

Artikel 10
 • 1.

  Nadat de afvalstoffen in de daarvoor bestemde containers zijn gedeponeerd, moet de ontdoener met zijn vervoermiddel onmiddellijk de milieustraat verlaten.

 • 2.

  Andere personen dan de ontdoeners van afvalstoffen mogen zich zonder toestemming van de beheerder niet op de milieustraat ophouden.

 • 3.

  Op de milieustraat moeten aanwijzingen van de beheerder stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 4.

  Het is ontdoener verboden, zich uit de afvalstoffen die zich op de milieustraat bevinden, bepaalde stoffen of producten toe te eigenen.

Artikel 11

Door een apotheek ingenomen – eerder verkochte - medicijnen kunnen onder de volgende voorwaarden aangeleverd worden op de milieustraat:

1. Er mogen alleen van inwoners van Etten-Leur teruggenomen medicijnen worden gebracht.

2. Medicijnen van inwoners van andere gemeenten, grondstoffen, overige materialen als ook oude voorraad van de apotheek, mogen niet worden gebracht.

3. De medicijnen moeten ontdaan zijn van de eventuele omverpakking. Dit om de privacy van de ontdoener zoveel mogelijk te waarborgen en een goede afvalscheiding. Papier/karton/kunststof kan immers goed apart gehouden worden. Naalden mogen hier geen bestanddeel van uitmaken.

4. Niet chemische medicijnen, zoals vezels, dienen door de apotheek regulier te worden afgevoerd.

5. De medicijnen worden aangeleverd in 60 liter dekseldrum vaten. Deze vaten worden door de gemeente beschikbaar gesteld.

6. Naalden (zowel gebruikte als ongebruikte) uitsluitend in naaldcontainers. De naaldcontainers ( 4 liter) worden door de gemeente verstrekt. Hiervoor geldt het principe, 2 volle inleveren = 2 lege mee terug.

7. Er wordt niets overgezet in verband met de veiligheid, bij zowel de dekseldrums als naaldcontainers.

8. Er worden geen kosten in rekening gebracht aan de apothekers voor deze service. De gemeente zal ook de apotheken niet betalen voor de service die zij aan de inwoners leveren.

9. Apotheken zijn niet verplicht hier aan mee te werken en mogen dit ook zelf regelen.

10. Het komt voor dat centrale apotheken medicijnen van meerdere locaties buiten Etten-Leur verzamelen en in 1 keer aan willen bieden. Dit is niet toegestaan. Als dit bij de inzameling meerdere malen geconstateerd wordt, wordt de service stopgezet.

11. De beheerder van de milieustraat controleert de aanlevering. Is deze niet conform de afspraken, dan kan hij deze aanlevering niet accepteren. De apotheek dient dan die aanlevering mee terug te nemen.

12. De beheerder van de milieustraat bepaalt in overleg met de apotheek het moment van aanlevering. U dient dit vooraf af te spreken. De voorkeur gaat uit naar de dinsdag of woensdagochtend (voorkeur voor dinsdag).

VERBODEN STOFFEN

 

Artikel 12
 • 1.

  Het is verboden op de milieustraat (afval)stoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, samenstelling, afmeting of hoeveelheid moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport en/of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden ingezameld.

 • 2.

  Het is verboden op de milieustraat de volgende stoffen aan te bieden:

  a. ontplofbare stoffen;

  b. radioactief afval;

  c. bacterieel besmet afval (met uitzondering van injectienaalden);

  d. blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen en oplossingen met waterstoffluoride van > 85%;

  e. oplossingen in water van waterstofperoxide > 35%;

  f. kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regels van de Destructiewet vallende stoffen;

  g. dierlijke mest, met uitzondering mest afkomstig van kleine huisdieren;

  h. gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers en ander verpakkingsmateriaal, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en/of de samenstelling van de inhoud niet bekend is;

  i. autowrakken, conform artikel 1.1 Wet milieubeheer juncto Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken.

  Bovenstaande opsomming is niet limitatief, Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor de milieustraat een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd; ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming.

AANLEVERREGELS

 

Artikel 13
 • 1.

  Er mag geen bedrijfsafval worden aangeleverd. Aangeboden afvalstoffen worden geweigerd, indien er naar het oordeel van de beheerder van de milieustraat gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat.

  Onder bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Bedrijfsafvalstoffen zijn onder andere afvalstoffen afkomstig van bedrijven, kantoren, winkels, diensten en andere organisaties en instellingen, en afvalstoffen die zijn ontstaan door het uitoefenen van een beroep of een bedrijfsmatige activiteit. In geval van twijfel kan de beheerder de afvalstoffen accepteren, mits de aanbieder zich legitimeert en de beheerder de legitimatiegegevens en gegevens over de aangeboden afvalstoffen noteren. Indien bij controle achteraf blijkt dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat, worden de daadwerkelijke verwerkingskosten en eventuele inningskosten alsnog bij aanbieder in rekening gebracht.

 • 2.

  Voor loswerkzaamheden alsmede opruim- en tilwerkzaamheden kan men geen beroep doen op medewerkers van de milieustraat.

ONTZEGGING VAN DE TOEGANG

 

Artikel 14

Indien het gedrag van een ontdoener van afvalstoffen op de milieustraat in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan de ontdoener door de beheerder worden gelast met zijn vervoermiddel onmiddellijk de milieustraat te verlaten.

AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 15
 • 1.

  Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico. Schadeclaims voortvloeiend uit bijvoorbeeld de gesteldheid van het stortterrein of gladheid van de verharding worden niet door de gemeente Etten-Leur geaccepteerd, tenzij de gemeente Etten-Leur aantoonbaar onzorgvuldig of onrechtmatig gedrag verweten kan worden.

 • 2.

  Op de milieustraat dient men de verkeersregels en –tekens op te volgen en zich te houden aan de aangegeven maximum snelheid.

 • 3.

  Kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren dienen om veiligheidsredenen in de auto te blijven.

 • 4.

  De ontdoener is hoofdelijk aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade toegebracht aan derden, het personeel en/of de eigendommen van de gemeente.

 • 5.

  De ontdoener vrijwaart de beheerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen door de ontdoener aan de in dit reglement gestelde bepalingen.

 • 6.

  Voor het afvoeren van afval worden alleen personenwagens met eventueel aanhanger toegelaten, vrachtwagens en tractoren worden niet toegelaten. Als personenauto worden aangemerkt motorvoertuigen waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met de het laadvermogen, maximaal 3.500 kg bedraagt.

TARIEVEN

 

Artikel 16
 • 1.

  De tarieven voor het aanbieden van afvalstoffen worden jaarlijks door het gemeentebestuur vastgesteld.

 • 2.

  De vastgestelde tarieven worden vermeld op de website van de gemeente Etten-Leur en aan de ingang van de (betaalroute van de) milieustraat gelegen aan de Verschuurweg.

BETALING

 

Artikel 17
 • 1.

  Het op grond van artikel 15 lid 1 verschuldigd tarief dient door burgers, via de milieupas, te worden voldaan. De milieupas dient via de aanwezige paslezer geregistreerd te worden, zodat de heffing van het tarief achteraf juist kan plaatsvinden. Het tarief wordt via een belastingaanslag in rekening gebracht.

 • 2.

  Via de milieupas heeft de bezoeker van de betaalroute, jaarlijks recht op 2 gratis stortingen van 1/2m3 afval.

SLOTBEPALING

 

Artikel 18
 • 1.

  In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het afdelingshoofd Beheer en Realisatie.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  Het reglement “Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2012 van de gemeente Etten-Leur”, vastgesteld op 20 december 2011, vervalt per 1 januari 2016.

 • 4.

  Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener.

 • 5.

  Dit reglement dient te worden aangehaald als “Acceptatiereglement milieustraat Vosdonk 2016 gemeente Etten-Leur”.

Bijlage 1, conform artikel 7 lid 3:

De volgende afvalstoffen mogen op de milieustraat worden aangeboden.

Op de route waarvoor niet betaald hoeft te worden, kunt u brengen:

1.Afgedankte elektronische en elektrische apparaten

2. Autobanden zonder velg – maximaal 4 per bezoek

3. Asbest – het afgeven is gratis

4. EPS (piepschuim)

5. Frituurvet/olie

6. Glas – verpakkingsglas en vlakglas

7. Harde kunststoffen

8. Klein Chemisch Afval (KCA)

9. Luiers

10. Metaal

11. Conservenblik

12. Papier en karton

13. Plastic verpakkingsmateriaal

14. Drankenkartons

15. Textiel

16. Tuinafval. Hieronder wordt verstaan alle materialen van organische herkomst zoals: takken, stobben, snoeihout, tuinafval en bladafval. Tuinafval dient bewerkbaar en niet verontreinigd te zijn.

17. Zwartegrond

 

Op de route waarvoor betaald hoeft te worden, kunt u brengen:

1. Dakleer (met aangehecht grind)

2. Gips

3. Grofrestafval

4. Hout B-kwaliteit (beschilderd)

5. Hout C-kwaliteit (geïmpregneerd)

6. Puin

7. Tapijt

8. Matrassen