Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Nadere regeling met betrekking tot artikel 2 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling met betrekking tot artikel 2 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen
CiteertitelParkeerverordening Etten-Leur 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Etten-Leur 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2016, Nr. Nr. 5016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling met betrekking tot artikel 2 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen

 

 

 

Nadere regeling met betrekking tot artikel 2 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen

Artikel 2  

1. Het college kan bij openbaar te maken besluit:

a.  wegen, weggedeelten en terreinen aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door  vergunninghouders. Het college kan hierbij onderscheid maken in de categorieën als  bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid;

b.  de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is  toegestaan.

2. Het college kan daarbij het maximum aantal te verlenen vergunningen per gebied en per categorie aangeven, alsmede het gebied/de gebieden omschrijven waarin de vergunning geldig is.

 

Gebieden

Het centrumgebied en het gebied Etten-Leur Noord zijn onderverdeeld in een aantal kleinere gebieden, geheel of gedeeltelijk voorzien van parkeerregulering (betaald parkeren, vergunninghoudersparkeren, parkeerschijfzones). Bij deze nadere regeling behoren overzichtstekeningen en het Overzicht vergunninghouders-gebieden (bijgevoegd)

.

Specifieke gebieden

Een aantal gebieden is aangewezen als specifiek gebied. Hiermee worden gebieden bedoeld waar:

-  betaald parkeren is ingevoerd,

-  andere functies dan wonen sterk vertegenwoordigd zijn,

-  de parkeerdruk hoog is, en

-  het gewenst is een hoge omloopsnelheid van het gebruik van de parkeerplaatsen te stimuleren.

 

De specifieke gebieden zijn straten waar de functie winkelen prevaleert boven de functie wonen. De aanwezige parkeervakken zijn tijdens de winkeltijden met name bedoeld voor winkelend publiek. De parkeertijd is daarom gemaximeerd op 2 uur. Voor de bewoners, woonachtig binnen een dergelijk gebied betekent dit dat een passende –op redelijke loopafstand van de woning gelegen- parkeeroplossing buiten het gebied wordt aangeboden. Ook bedrijven aan deze weggedeelten kunnen voor een parkeervergunning in aanmerking komen. Ook dan geldt de vergunning voor een buiten het specifieke gebied gelegen gebied.

Als specifieke gebieden zijn aangewezen:

- de Markt, tussen de Dreef/Stationsstraat en de Oude Bredaseweg (winkel- en horeca- functie sterk vertegenwoordigd).

-  de Oude Bredaseweg, tussen de Markt en de Anna van Berchemlaan (winkel-, horeca- en andere functies)

-  de Bisschopsmolenstraat, tussen de Roosendaalseweg en de Voorvang (winkelfunctie).

Ook is de Stationsstraat, tussen de Markt en de A. van Berchemlaan aangewezen. Deze straat is gedeeltelijk aangewezen als parkeerschijfzone. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen, met name in dit deel, is onvoldoende om in de parkeerbehoefte te voorzien.

 

Betaald parkeren gebieden.

Deze zijn aangewezen als vergunninghoudersgebied, met uitzondering van de specifieke gebieden. De bewoners van deze weggedeelten en de bedrijven aan deze weggedeelten kunnen de auto parkeren:

- Gebied Markt en gebied Oude Bredaseweg: Parkeren achter Van Kuijckflat of op parkeerterrein Oderkerkpark, ten westen van de Anna van Berchemlaan

- Gebied Bisschopsmolenstraat: Parkeren in Voorvang

 

Centrum

De bewoners van de appartementencomplexen in het centrumgebied zijn voor het parkeren aangewezen op ofwel de parkeergarage Centrum ofwel de bij het appartementencomplex aanwezige eigen parkeergelegenheid. Op grond van artikel 5 van de Parkeerverordening wordt een parkeervergunning geweigerd.

De appartementencomplexen waarvoor dit van toepassing is, zijn:

- Lumenstaete

- Hof van Etten

- Rontomme

- Ethatia

- Burchtplein

- Vincent

- Valpoort

- De Wachter

- BonApart

- Waldhoornlaan

 

De woningen die in het kader van het Centrumplan zijn gebouwd (aan de Bogaard, alsmede Bijvang 20 t/m 30) worden geacht op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid te hebben. Ook hier wordt een bewonersparkeervergunning geweigerd op grond van artikel 5 van de Parkeerverordening.

De bewoners van bovengenoemde complexen en woningen kunnen wel in aanmerking komen voor een bezoekersparkeervergunning. De volgende regeling geldt:

a.   Voor de complexen Lumenstaete, Hof van Etten en Rontomme: parkeren met de schijf  op parkeerterrein Roosendaalseweg en/of een bezoekerskraskaart B; (Uitzondering hierop zijn de atelierwoningen aan de Bazuinlaan 2 t/m 8 en Schoolstraat 32 en 34: parkeren met de schijf in gebied Grauwe Polder en/of een bezoekerskraskaart V)

b.  Voor de complexen Ethatia, Burchtplein,Vincent, Valpoort en De Wachter: parkeren met de schijf op parkeerterrein Rode Poort/Frederik van Eedenstraat en/of een bezoekers- kraskaart B.

c. Voor het complex BonApart: parkeren met de schijf op parkeerterrein Oderkerkpark, ten westen van de Anna van Berchemlaan en/of een bezoekerskraskaart B.

d. Voor het complex Waldhoornlaan: parkeren met de schijf in gebied Grauwe Polder en/of een bezoekerskraskaart V.

 

Noord

In Etten-Leur Noord zijn speciale regelingen voor diverse gebieden. Dit betreft:

- Noord Havenkwartier (i.c. Havenkwartier)

- Noord Havenzicht (i.c. zuidzijde Spinaker)

- Noord West (i.c. Geerkade)

- Noord Oost (i.c. Dominesegang)

Voor deze gebieden komen de bewoners, gelet op het beperkte aantal plaatsen, alleen in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning, voor zover zij niet woonachtig zijn in een appartementencomplex waarbij een eigen parkeergelegenheid behoort. In dat geval wordt de vergunning geweigerd op grond van artikel 5 van de Parkeerverordening. Ook worden in deze gebieden geen bezoekersparkeervergunningen verleend.

 

Vergunninghoudersgebieden, aangeduid met bord E9 De zone rond het betaald parkerengebied, aangewezen als vergunninghoudersgebied.

 

Parkeerschijfzones, aangeduid met bord E10 Deze zijn geen van allen aangewezen als vergunninghoudersgebied. Parkeerschijfzones worden juist ingesteld om het kortparkeren te bevorderen en het langparkeren te weren. De bewoners van het specifieke gebied Stationsstraat (gedeeltelijk parkeerschijfzone) kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning en parkeren achter Van Kuijckflat of op parkeerterrein Oderkerkpark, westelijk van de Anna van Berchemlaan.

 

Tijden

In principe is aansluiting gezocht bij de winkeltijden. Dit zijn ook de tijden dat het betaald parkeren van kracht is. De tijden zijn:

Maandag t/m zaterdag: 9.00 uur-18.00 uur

Koopavond: 18.00-21.00 uur. Vaste koopavond: vrijdag

Koopzondag: 11.00-18.00 uur

 

In Etten-Leur Noord gelden in sommige gebieden afwijkende tijden. Vergunninghoudersparkeren is 24/7 van kracht in de volgende gebieden:

- Noord Havenkwartier (i.c. Havenkwartier)

- Noord Havenzicht (i.c. zuidzijde Spinaker)

- Noord West (i.c. Geerkade)

- Noord Oost (i.c. Dominesegang)

 

Categorieën

- Bewonersparkeervergunningen en bezoekersparkeervergunningen worden verleend voor het gebied waarin de bewoner woonachtig is.

- Zakelijke parkeervergunningen worden verleend voor alle gereguleerde gebieden in Etten-Leur danwel voor het gebied waarin het bedrijf gevestigd

is.

- Zakelijke parkeervergunningen, verleend aan marktkooplieden gelden op de hiertoe  aangewezen terreinen (zie overzichtskaart).

- Werknemersparkeervergunningen gelden op de hiertoe aangewezen terreinen (zie overzichtkaart)

- Zorgparkeervergunningen worden verleend voor alle gereguleerde gebieden in Etten-Leur (ambulante zorg) danwel voor het gebied waarin de zorg verleend wordt.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder op 15 december 2015

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur, de secretaris, de burgemeester,

 

B.W. Silvis-de Heer mw. H. van Rijnbach-de Groot

 

Bijlage Overzichtskaart aangewezen gebieden werknemersparkeervergunningen

Bijlage Overzichtskaart aangewezen gebieden parkeerregulering Noord

Bijlage Overzichtskaart aangewezen gebieden zakelijke parkeervergunningen marktkooplieden

Bijlage Overzichtskaart aangewezen gebieden parkeerregulering Centrum