Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Besluit aanwijzing toezichthouders afdeling Beheer en realisatie gemeente Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders afdeling Beheer en realisatie gemeente Etten-Leur
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2017Nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 28134

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders afdeling Beheer en realisatie gemeente Etten-Leur

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN

 

 

 • I.

  aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur;

  • -

   Drank en Horecawet;

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • -

   Wet bodembescherming;

  • -

   Wet geluidhinder;

  • -

   Wet inzake de luchtverontreiniging;

  • -

   Wet ruimtelijke ordening;

  • -

   Wet Milieubeheer;

  • -

   Woningwet;

  • -

   Wet milieugevaarlijke stoffen

  • -

   Waterwet

  • -

   Monumentenwet

  • -

   Wet op de kansspelen

  • -

   Zondagswet

  • -

   Winkeltijdenwet

  • -

   Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

  • -

   Luchtvaartwet

  • -

   Wet openbare manifestaties

  • -

   Warenwet

    

    

   de medewerker van de afdeling Beheer en Realisatie die als ambtenaar is aangesteld in de functie van:

  • -

   juridisch medewerker I en 2

  • -

   Toezichthouder / Boa

 

 • II.

  aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de wet- en regelgeving zoals weergegeven onder I de personen die werkzaam zijn op basis van inhuur, of op een andere basis.

 

 • III.

  Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders voor de afdeling Vergunning en Handhaving worden hierbij ingetrokken.

 

 • IV.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017,

Burgemeester en wethouders,

Mw. H. van Rijnbach-de Groot Mw. B.W. Silvis-de Heer

burgemeester gemeentesecretaris

Aldus besloten door de burgemeester op 14 februari 2017,

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

burgemeester