Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur
CiteertitelVerordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.3.1
 2. Participatiewet, art. 47
 3. Jeugdwet, art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2018Nieuwe Regeling

19-02-2018

Gemeenteblad 2018, 44169

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur

De gemeenteraad van Etten-Leur;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017,

 

Gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet,

 

Besluit:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur: het netwerk van inwoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid in het sociaal domein in Etten-Leur;

 • b.

  Sociaal domein: het geheel van gemeentelijke taken op de terreinen van de wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en minima;

 • c.

  Procesgroep: onderdeel van het Participatienetwerk, bestaande uit een groep van maximaal 7 inwoners die initiatieven neemt tot inwonerparticipatie bij vraagstukken en thema’s in het sociaal domein in Etten-Leur;

 • d.

  Themagroepen: onderdeel van het Participatienetwerk, bestaande uit een brede samenstelling van betrokken inwoners en deskundigen, die een concreet vraagstuk onderzoeken en beantwoorden;

 • e.

  Inwoners: inwoners van de gemeente Etten-Leur;

 • f.

  Gemeente: de gemeente Etten-Leur;

 • g.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Het doel van het Participatienetwerk is om zo veel mogelijk inwoners een actieve rol te geven in de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Dit verhoogt de kwaliteit van dienstverlening en geeft invulling aan de participatie van inwoners en cliënten;

 • 2.

  Ten behoeve van genoemde doelstelling stelt de gemeenteraad het Participatienetwerk in.

Artikel 3 Werkwijze Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur

 • 1.

  Het Participatienetwerk is een netwerk van inwoners uit Etten-Leur die ervaring hebben met en/of kennis hebben van onderwerpen en thema’s in het sociaal domein;

 • 2.

  Door het Participatienetwerk zijn –afhankelijk van het onderwerp- allerlei vormen van ontmoeting, raadpleging en dialoog tussen inwoners en gemeente mogelijk;

 • 3.

  Het Participatienetwerk bestaat uit een procesgroep en vaste en tijdelijke themagroepen;

 • 4.

  De vaste themagroepen zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet

 • 5.

  De huidige adviesraden kunnen het komende jaar als themagroepen binnen het participatienetwerk hun werk voortzetten als zij dat wensen en worden daarvoor door het college gefaciliteerd met vergaderruimte en informatie vanuit het college en de ambtelijke organisatie

 • 6.

  De procesgroep is een vast element binnen het Participatienetwerk en coördineert, organiseert en bewaakt de werking van het Participatienetwerk;

 • 7.

  Themagroepen ontstaan per vraagstuk en zijn van vaste of tijdelijke aard. Een themagroep is verantwoordelijk voor de beantwoording van het vraagstuk en kan via de procesgroep gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college;

 • 8.

  Het Participatienetwerk is niet bedoeld om individuele klachten, bezwaren of andere zaken, die betrekking hebben op individuele personen, te behandelen.

Artikel 4 Samenstelling procesgroep

 • 1.

  De procesgroep bestaat uit maximaal 7 leden;

 • 2.

  Ieder lid van de procesgroep:

  • a.

   is inwoner van de gemeente Etten-Leur;

  • b.

   neemt op persoonlijke titel deel aan het Participatienetwerk;

  • c.

   heeft een grote betrokkenheid en beschikt over een relevant netwerk in de Etten-Leurse samenleving in het sociaal domein;

  • d.

   zorgt ervoor dat kennis en ervaring van zoveel mogelijk inwoners wordt benut voor de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het beleid in het sociaal domein;

  • e.

   kan geen lid zijn van de gemeenteraad en/of andere functies uitvoeren waarbij sprake is van verstrengeling van belangen;

 • 3.

  De leden van de procesgroep vormen een brede vertegenwoordiging van de Etten-Leurse samenleving.

Artikel 5 Taak van de procesgroep

 • 1.

  De procesgroep:

  • a.

   vraagt individuele signalen van inwoners verder uit en werkt toe naar een heldere vraagstelling;

  • b.

   onderhoudt actief contact met inwoners en relevante netwerken;

  • c.

   bewaakt of inwoners voldoende en op passende wijze betrokken worden bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie van beleid;

  • d.

   inspireert de gemeente en themagroepen over de inzet van allerlei vormen om inwoners te betrekken;

  • e.

   agendeert collectieve vraagstukken bij de gemeente;

  • f.

   draagt zorg voor coördinatie en groei van het Participatienetwerk als geheel;

  • g.

   bespreekt jaarlijks de werking van het Participatienetwerk met het college.

Artikel 6 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De leden van de procesgroep worden benoemd door het college;

 • 2.

  Zij worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor dezelfde periode.

 • 3.

  Via een sollicitatieprocedure worden nieuwe leden door de procesgroep voorgedragen aan het college;

 • 4.

  Het college kan op verzoek van de procesgroep, leden van deze groep schorsen of ontslaan, als er sprake is van:

  • a.

   Een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 onder e;

  • b.

   Een situatie waarin een lid van de procesgroep zich naar het oordeel van het college schuldig maakt aan verwaarlozing van zijn taak of wegens andere specifieke redenen.

  • c.

   Het op eigen verzoek beëindigen van de deelname aan de procesgroep.

Artikel 7 Werkwijze en taak van een themagroep

 • 1.

  De procesgroep stelt een themagroep in als de omvang van een vraagstuk of onderwerp daarbij past;

 • 2.

  De procesgroep formuleert een duidelijke opdracht waar de themagroep mee aan de slag gaat;

 • 3.

  Een themagroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Het eindresultaat kan verschillende vormen hebben, zoals een gezamenlijke aanpak, opbrengst uit gesprekken met inwoners of cliënten of een voorstel;

 • 4.

  Inwoners kunnen ook op eigen initiatief een themagroep starten. Zij melden dit altijd bij de procesgroep. De procesgroep heeft geen rol in de opdrachtformulering.

 • 5.

  De themagroepen informeren de procesgroep over de voortgang.

 • 6.

  Als de themagroep haar eindresultaat heeft opgeleverd, dan houdt de themagroep op te bestaan.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt aan het Participatienetwerk zodanige informatie en middelen in de vorm van een subsidie ter beschikking dat zij redelijkerwijze in staat wordt geacht om de in deze regeling beschreven taken uit te voeren;

 • 2.

  Het college benoemt een ambtenaar van de gemeente tot vast contactpersoon in de rol van verbinder tussen gemeente en procesgroep.

Artikel 9 terugkoppeling door het college

Het college laat aan de procesgroep en via de procesgroep aan de themagroepen weten wat zij met een advies doet en geeft een motivering als zij het advies niet of gedeeltelijk overneemt.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen, waarin deze regeling niet voldoet, beslist het college in overleg met de leden van de procesgroep;

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur 2018.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 gemeente Etten-Leur” ingetrokken.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald: “Verordening Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 februari 2018

De raad voornoemd,

 

Dhr. W.C.M. Voeten Mw. M.W.M. de Vries griffier voorzitter