Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent kosten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent kosten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2019
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. artikel 234 van de Gemeentewet
  3. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018nieuwe regeling

12-11-2018

gmb-2018-273081

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent kosten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2019

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2019;

BESLUIT:

vast te stellen:

KOSTENBESLUIT NAHEFFINGSAANSLAGPARKEERBELASTINGEN 2019

Artikel 1  

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden voor 2019 begroot als volgt:

 

a)

Vaste informatieverwerkingskosten

9.762,--

b)

Variabele informatieverwerkingskosten

-,--

c)

Kosten van afschrijving en interest

-,--

d)

Personeelskosten

76.733,--

e)

Overheadkosten

61.386,--

Totaal

 

147.881,--

 

Berekening kosten per naheffingsaanslag:

 

  • Aantal naheffingsaanslagen : 650

  • Kosten € 147.881,-- : 650 = € 227,51 per naheffingsaanslag

 

Van overheidswege is echter het maximumtarief voor 2019 voor naheffingsaanslagen vastgesteld op € 62,70,-- vandaar dat dit bedrag is opgenomen in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2019.

Artikel 2  

Dit besluit kan worden aangehaald als “kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2019”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd,

Dhr. W.C.M. Voeten

griffier

Mw. M.W.M. de Vries

voorzitter