Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Besluit van de werkgeverscommissie van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent mandaat griffiepersoneel Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de werkgeverscommissie van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent mandaat griffiepersoneel Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Deventer/601960/CVDR601960_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2018-273167

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de werkgeverscommissie van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent mandaat griffiepersoneel Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur

De werkgeverscommissie van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op de titel afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 1, derde lid van de Verordening Werkgeverscommissie;

 

besluit:

 

vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur

Artikel 1.  

 • 1.

  De werkgeverscommissie mandateert haar bevoegdheden tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, aan de griffier.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden en het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2.  

 • 1.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

 • 2.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 3.  

Bij afwezigheid van de griffier oefent de werkgeverscommissie haar bevoegdheden uit.

Artikel 4.  

Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

 

De werkgeverscommissie van de gemeente Etten-Leur,

Namens deze,

(handtekening)

Griffier

Artikel 5.  

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur’.

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 10 december 2018

De werkgeverscommissie,

Dhr. R.P.A.F. Buiks

Voorzitter

Toelichting mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Etten-Leur

De invulling van het werkgeverschap is door de raad gedelegeerd aan de Werkgeverscommissie, die is ingesteld op grond van artikel 83 van de Gemeentewet. De Werkgeverscommissie kan ervoor kiezen om de te nemen personele besluiten ten aanzien van het griffiepersoneel te mandateren aan de griffier. De griffier geeft als eindverantwoordelijke functionaris leiding aan de griffie en daarom ligt het voor de hand om de te nemen personele besluiten ten aanzien van het griffiepersoneel te mandateren aan hem.

Om zijn organisatie efficiënt en doelmatig te kunnen aansturen moet de griffier naar bevinden kunnen handelen. Ondanks dat de te nemen personele besluiten ten aanzien van het griffiepersoneel gemandateerd worden aan de griffier, blijft de formele bevoegdheid bij de Werkgeverscommissie. De Werkgeverscommissie kan altijd besluiten om de uitoefening van deze bevoegdheid aan zich te houden.

De griffier is bovendien verantwoording schuldig aan de Werkgeverscommissie over de besluiten die hij namens deze commissie heeft genomen ten aanzien van het griffiepersoneel. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de Werkgeverscommissie in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de griffier, naar voren te brengen. Dit is geregeld in artikel 2, tweede lid, van het Mandaatbesluit.