Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerkgelegenheid & participatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling

15-12-2008

Etten-Leurse Bode, 29-12-2008

SL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2009

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-11-2008

gelet op artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening,

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen, die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht.

B E S L U I T :

vast te stellen: de “Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2009”.

Hoofdstuk 1.Begripsbepalingen
Artikel 1
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van UWV en/of gemeente gefinancieerd traject waarin Wsw-geïndiceerden worden voorbereid op het

   verrichten van arbeid in het kader van de wet:

  • c.

   WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap WestNoord-Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

  • d.

   wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente Etten-Leur die conform

   artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

  • e.

   Wsw geïndiceerde: de ingezetene van de gemeente Etten-Leur met een incidatie-of herindicatiebeschikking overeenkomstig artikel 11 van de wet

Hoofdstuk 2 Plaatsing en prioritaire groepen

Artikel 2
 • 1.

  Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet aangehouden.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene, die het langst op de wachtlijst staat, voorrang.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komen ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang en in de volgorde zoals onderstaand aangegeven, in aanmerking voor een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet indien:

  • a.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering heeft op basis van de Wet werk en bijstand, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en het wachtlijstvoortraject volgt of heeft gevolgd of;

  • b.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ontvangt of;

  • c.

   de Wsw geïndiceerde een stage in het kader van Voortgezet speciaal onderwijs volgt of;

  • d.

   de Wsw geïndiceerde een persoonsgebonden budget als bedoeld in de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening is toegekend.

 • 4.

  Plaatsing met of zonder persoonsgebonden budget in een dienstbetrekking als bedoeld in de wet kan alleen plaatsvinden als daarvoor ruimte binnen de taakstelling van de gemeente aanwezig is.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep kan in overleg met de gemeente in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit artikel, indien toepassing ervan naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 Uitvoering.

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de WVS-groep.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4

De Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening zoals vastgesteld op 26 mei 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

Van 15-12-2008

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.

Toelichting

In artikel 12 lid 2 van de wet is geregeld, dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen voor behandeling van de wachtlijst in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de wachtlijst.

Bij verordening kan de raad de volgorde bepalen, waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de wet, in aanmerking worden gebracht.

De gemeente Etten-Leur maakt gebruik van deze bevoegdheid door middel van het vaststellen van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

In artikel 2 van de verordening worden de groepen aangewezen die bij voorrang in aanmerking komen voor plaatsing op de dienstbetrekking.

Bij de keuze voor de in de verordening bepaalde prioritaire groepen spelen de volgende afwegingen een rol.

 • a.

  Personen met een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wao) of de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) hebben geen middelen van bestaan en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het dienstverband op basis van de sociale werkvoorziening is op de korte termijn de enige mogelijkheid om een zelfstandig inkomen te gaan verwerven. De belanghebbende zijn reeds met inzet van middelen uit de WWB in een voortraject is geplaatst. Bij plaatsing in dit voortraject zijn er verwachtingen gewekt naar een definitieve plaatsing in een volwaardig WSW dienstverband.

 • b.

  Jongeren met een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten( Wajong) staan aan het begin van hun loopbaan. Plaatsing bij voorrang bevordert niet alleen op korte termijn een snelle mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Plaatsing bij voorrang biedt deze groep snel duidelijkheid over hun levensperspectief.

 • c.

  Voor de VSO-stagiaire gelden dezelfde argumenten als bij de Wajong. Daarnaast wordt voor deze kwetsbare groep een snelle aansluiting van onderwijs naar werk bereikt.

 • d.

  Prioriteit toekennen aan personen aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend past volledig in de visie op de modernisering van de Wsw en doet recht aan het streven om mensen buiten de reguliere Wsw organisaties te plaatsen

Het wachtlijstbeheer van de Wsw wordt uitgevoerd door het Dagelijks bestuur van de WVS, zoals aangegeven in artikel 3.

In afwijking van de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening zoals die gold in 2008 is voor deze verordening geen einddatum bepaald en geldt deze tot het moment dat besloten wordt een nieuwe verordening vast te stellen.