Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Etten-Leur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Etten-Leur
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Etten-leur (Verordening artikel 213a Gemeentewet)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200718-12-2014Nieuwe regeling

18-12-2006

Intranet, 19-12-2006

GRIF

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening artikel 213a Gemeentewet

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2006;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid

en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Etten-Leur.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de aan doelstellingen gerelateerde prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid worden bereikt door realisatie van de prestaties.

 • c.

  Organisatiegericht onderzoek

  Onderzoek op hoofdlijnen naar de sterke en verbeterpunten van een organisatorische eenheid of een onderdeel daarvan met name gericht op de vraag of de voorwaarden aanwezig zijn om doelmatig te kunnen werken.

 • d.

  Themagericht onderzoek

  Onderzoek naar de uitvoering van een gemeentelijke taak of een clustering van gemeentelijke taken met name gericht op de vraag of er doelmatig wordt gewerkt.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 2.1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken en van het functioneren van gemeentelijke organisatie-eenheden.

 • a.

  Iedere gemeentelijke afdeling en stafeenheid wordt minimaal eens in de vijf jaar onderworpen aan een preventief organisatiegericht onderzoek;

 • b.

  Jaarlijks wordt tenminste één themagericht onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken.

 • 2.2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van tenminste één (deel van een) programma en paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksprogramma

 • 3.1.

  Het college stelt jaarlijks op grond van artikel 2 een onderzoeksprogramma op en zendt het uiterlijk voor 15 november en gelijktijdig met de begroting naar de raad en de rekenkamercommissie. In het auditcommittee vindt afstemming plaats over de jaarlijks te verrichten onderzoeken, door of in opdracht van het college, de raad, de rekenkamercomissie en de accountant. De samenstelling van het auditcommittee is bepaald in artikel 4.3 van “De verordening artikel 213 Gemeentewet” (accountantscontrole).

 • 3.2.

  De onderzoeken worden in het onderzoeksprogramma opgenomen op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria.

 • 3.3..

  In het onderzoeksprogramma worden de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid vermeld, die in het erop volgende jaar worden verricht. Hierin wordt per onderzoek globaal aangegeven: het object, de doelstelling en de reikwijdte van het onderzoek.

 • 3.4..

  De onderzoeken in het onderzoeksprogramma worden in de verkenningsfase van het onderzoek nader uitgewerkt in een onderzoeksplan.

 • 3.5..

  Het college kan op grond van belangrijke actuele gebeurtenissen of omstandigheden van bijzondere aard het onderzoeksprogramma aanpassen. De motivering van deze aanpassing wordt, binnen vier weken na het nemen van het besluit, aan de raad en de rekenkamercommissie ter kennisname gezonden.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

 • 4.1..

  Het college rapporteert tussentijds in de bestuursrapportages en het jaarverslag over de voortgang van de uitvoering van het onderzoeksprogramma doelmatigheid en doeltreffendheid en de getroffen verbetermaatregelen.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 5.1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 5.2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 5.3..

  Een samenvatting van de onderzoeksresultaten en de geplande verbeteracties worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 6.1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 • 6.2

  Vanaf het in het eerste lid genoemde tijdstip wordt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Etten-Leur, vastgesteld bij besluit van de raad van 10 november 2003, ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Etten-Leur”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2006

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten. drs. J.A.M. van Agt.