Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferm Werk

Beleidsregels bijzondere bijstand; kosten in verband met ziekte, ouderdom of handicap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerm Werk
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels bijzondere bijstand; kosten in verband met ziekte, ouderdom of handicap
CiteertitelBeleidsregels bijzondere bijstand; kosten in verband met ziekte, ouderdom of handicap
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBijzondere bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-201501-01-2015Onbekend

19-02-2015

Bgr-2015-305

besluit dagelijks bestuur

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bijzondere bijstand; kosten in verband met ziekte, ouderdom of handicap

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk,

gelet op artikel 35 van de Participatiewet

besluit vast te stellen de navolgende

Beleidsregels bijzondere bijstand; kosten in verband met ziekte, ouderdom of handicap

Artikel 1. Maaltijdvoorziening

 • 1.

  Kosten van voeding behoren tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan. In beginsel wordt hiervoor dan ook geen bijstand verleend. Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er aanleiding zijn bijzondere bijstand te verlenen voor deze kosten. Hiervan is in ieder geval sprake als iemand niet in staat is om zelf maaltijden te bereiden en hiervoor is aangewezen op een maaltijdvoorziening. Dit moet blijken uit een vorm van indicatie.

 • 2.

  De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten onder aftrek van het bedrag per warme maaltijd zoals opgenomen in de Prijzengids NIBUD.

Artikel 2. Verzorging en hulp

De Wet langdurige zorg ( Wlz) , Zorgverzekeringswet (zvw) en WMO gelden ten aanzien van kosten voor zorg en hulp als voorliggende voorzieningen die in principe passend en toereikend worden geacht. De eigen bijdragen in deze regelingen zijn inkomensafhankelijk en daarnaast voor een deel verzekerbaar. In beginsel wordt er daarom geen bijzondere bijstand verstrekt voor deze kosten.

Artikel 3. Communicatie en signalering

 • 1.

  Kosten van aanschaf of aansluiting van een telefoon en de abonnements- en gesprekskosten behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, die kunnen worden voldaan uit een inkomen op bijstandsniveau. Daarom wordt voor deze kosten in beginsel geen individuele bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Kosten van aansluiting op en abonnementskosten voor een alarmeringssysteem worden beschouwd als medische kosten waarvoor in beginsel geen bijstand wordt verleend. De kosten zijn verzekerbaar. De collectieve zorgverzekering voor minima van Ferm Werk (VGZ en Zorg en Zekerheid) kent een vergoeding voor deze kosten.

Artikel 4. Stookkosten

Energiekosten behoren tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan. Als ten gevolge van een ziekte of handicap meer elektriciteit moet worden verbruikt dan normaal gebruikelijk is voor gezonde personen, ofwel de ruimten waar de cliënt zich regelmatig ophoudt extra moeten worden verwarmd, kan voor de extra kosten bijstand worden verstrekt Voor de vaststelling van de noodzaak van extra energieverbruik wordt deskundig advies gevraagd.

Artikel 5. Bewassing en kledingslijtage

 • 1.

  Bijzondere bijstand wordt slechts verleend als zich bijzondere (medische) omstandigheden voordoen, waardoor de kosten van bewassing en slijtage meer dan normaal zijn. Dit kan het geval zijn bij:

  • a.

   meer dan normale slijtage van kleding, schoeisel en beddengoed, als gevolg van lichamelijke gebreken of het dragen van een prothese;

  • b.

   overmatige slijtage als gevolg van extra wassen, bijvoorbeeld bij incontinentie, of gebruik van zalf;

  • c.

   belanghebbenden die vanwege beperkingen niet in staat zijn om zelf de eigen was te verzorgen.Zij kunnen de was laten verzorgen door familie, een instelling of door de wasserette.

 • 2.

  Er wordt geen bijzondere bijstand kan verstrekt in de volgende situaties:

  • a.

   Voor kinderen onder 4 jaar: er geen sprake van meerkosten daar tot deze leeftijd slijtage altijd veelvuldig is.

  • b.

   Gebruikers van alleen (elleboog)krukken: er is geen sprake van extra kosten omdat zich nauwelijks slijtage voordoet.

Artikel 6. Dieetkosten

 • 1.

  Bijzondere bijstand kan worden verleend voor de meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet dat op voorschrift van een arts gevolgd wordt.

 • 2.

  De in aanmerking te nemen kosten zijn de kosten van voeding voor zover die uitgaan boven de kosten van voeding voor een vergelijkbare gezonde persoon. Voor de omvang van die meerkosten wordt uitgegaan van de tabel meerkosten dieetvoeding zoals opgenomen in de Nibud Prijzengids.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 19 februari 2015.

Y.Koster-Dreese

voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

I.Korte

secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk