Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de rekenkamercommissie Ferwerderadiel 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie Ferwerderadiel 2008
CiteertitelVerordening op de rekenkamercommissie Ferwerderadiel 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op de Rekenkamercommissie Ferwerderadiel, vastgesteld bij raadsbesluit dd. 16 februari 2006, is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 81o

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2008nieuwe regeling

19-06-2008

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs dd. 16 juli 2008.

7/22.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie Ferwerderadiel 2008

Griffier

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2008, nummer 7/22.08;

 

gelet op de brief van het Presidium uit de raad van Leeuwarderadeel, de discussie in de vergadering van het Presidium d.d. 3 april 2008 en de brief van de voorzitter van de Rekenkamercommissie Ferwerderadiel d.d. 16 januari 2008;

 

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

 • 1.

  in te trekken de door de raad in zijn vergadering van 16 februari 2006 vastgestelde “Verordening op de Rekenkamercommissie Ferwerderadiel”;

 • 2.

  vast te stellen de

   

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: Rekenkamercommissie;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de Rekenkamercommissie;

 • c.

  Rekenkamercommissie: de Rekenkamercommissie van de gemeente Ferwerderadiel

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de Rekenkamercommissie uit externen.

 • 2.

  De leden worden voor een periode van 2 jaar aangewezen.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie benoemt de voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste externe lid in jaren.

 • 4.

  Voorafgaand aan de benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie pleegt de raad overleg met de Rekenkamercommissie.

Artikel 4 Onverenigbare betrekkingen en eed

Ten aanzien van de externe leden zijn de artikelen 81f en 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de leden en plaatsvervangende leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie.

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3.

  De externe leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie.

 • 3.

  De in 1 bedoelde vergoeding bedraagt per bijgewoonde vergadering € 160,00 voor de voorzitter en € 125,00 voor de overige leden. De aangegeven bedragen betreffen het prijspeil 2006 en worden jaarlijks geïndexeerd volgens de Regeling geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en commissies. De door de leden gemaakte reiskosten worden vergoed volgens de bij de gemeente gebruikelijke regeling.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris.

 • 1.

  De raad benoemt de ambtelijk secretaris in overleg met de Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris staat de Rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de Rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

 • 5.

  Voor de ambtelijk secretaris gelden dezelfde onverenigbare betrekkingen als voor de leden. De commissie kan maximaal dezelfde vergoedingen toekennen als voor de externe voorzitter.

Artikel 8 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedu-rele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 9.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • d.

   externe deskundigen die eventueel door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • e.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak;

  • f.

   maximaal 20% van het beschikbaar gestelde budget mag worden besteed aan vergaderkosten (a en b).

 • 3.

  De Rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. Verantwoording vindt tweemaal per jaar plaats.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de Rekenkamercommissie Ferwerderadiel 2008”.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 19 juni 2008.

,voorzitter.

,griffier.