Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Regeling betreffende het in gebruik geven van een gymnastiekgebouw aan verenigingen of particulieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende het in gebruik geven van een gymnastiekgebouw aan verenigingen of particulieren
CiteertitelRegeling gebruik gymnastiekgebouwen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Een nieuwe verordening ter vervanging van de oude uit 2014

18-06-2015

Sawn Stjerren Nijs, 12-08-2015

Onbekend.
01-07-201101-07-201101-07-2015nieuwe regeling

14-07-2011

Geen.

8/34.11
01-07-201001-07-2010nieuwe regeling

16-09-2010

Geen.

10/49.10
01-07-2008nieuwe regeling

18-09-2008

Geen.

10/41.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende het in gebruik geven van een gymnastiekgebouw aan verenigingen of particulieren

 

 

 

 

 

 

vast te stellen de navolgende:

 

REGELING BETREFFENDE HET IN GEBRUIK GEVEN VAN EEN GYMNASTIEKGEBOUW AAN VERENIGINGEN OF PARTICULIEREN 2015

Artikel 1  

 

Begripsomschrijving

In deze regeling wordt onder gymnastiekgebouw verstaan de door de gemeente voor het bedrijven van enigerlei vorm van lichaamsoefening ingerichte zaal met bijbehorende ruimten, zoals kleed- en wasgelegenheid, gangen, toiletten en bijbehorend terrein.

Artikel 2  

 

Vergunning

 • 1.

  Het gebruik van een gymnastiekgebouw door derden is slechts toegestaan na daartoe vooraf schriftelijk aangevraagde en verkregen vergunning van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De vergunning kan worden verleend voor een bepaald tijdvak of tot wederopzegging.

 • 3.

  Zij kan te allen tijde onmiddellijk worden ingetrokken, indien de in deze regeling gestelde voorwaarden niet in acht worden genomen.

Artikel 3  

 

Aanvraag

 • a.

  Het schriftelijk verzoek om vergunning moet bevatten:

 • b.

  de naam en het adres van de aanvrager; bij verenigingen dienen de namen en adressen van de secretaris en de penningmeester te worden vermeld;

 • c.

  de naam en het adres en eventueel de bevoegdheden van de voor de oefening, lessen en dergelijke verantwoordelijke persoon;

 • d.

  de naam en het adres van het bestuurslid der vereniging met wie inzake het gebruik van een gymnastieklokaal contact kan worden opgenomen;

 • e.

  het doel, waarvoor het gebruik wordt gevraagd;

 • f.

  het tijdvak gedurende hetwelk en de dagen en uren waarop van een gymnastiekgebouw gebruik zal worden gemaakt.

Artikel 4  

 

Gebruiker

Als gebruiker wordt aangemerkt degene te wiens naam, de vergunning is gesteld. Indien de vergunning ten name van een vereniging is gesteld, wordt het bestuur dier vereniging als gebruiker aangemerkt.

Artikel 5  

 

Tarieven

 • 1.

  Voor het gebruik van het gymnastiekgebouw door sportverenigingen of -clubs is een vergoeding verschuldigd van € 233,80 per uur per jaar.

 • 2.

  Bij gebruik voor één keer door sportverenigingen of -clubs is € 13,70 per uur verschuldigd.

Artikel 6  

 

Berekening tarieven

 • 1.

  Voor de toepassing van de in het vorige artikel genoemde tarieven is voor gebruik over een kortere periode dan een jaar een evenredig deel verschuldigd. Gedeelten van een maand worden daarbij op een volle maand naar boven afgerond.

 • 2.

  Voor de berekening van het aantal uren wordt een gedeelte van een uur voor een geheel uur gerekend.

 • 3.

  Staking van lessen en oefeningen gedurende de sluiting van het gymnastiekgebouw, als bedoeld in artikel 9, sub IX, schorsing van het gebruik, als bedoeld in artikel 9, sub VIII en onder 2e, alsmede staking der lessen en oefeningen gedurende de maanden juli en augustus, doet geen recht op vermindering van de vergoeding ontstaan.

 • 4.

  Indien de vergunning voor onbepaalde tijd is verleend dient de vergoeding per kwartaal te worden voldaan. Vergunningen, verleend voor langer dan drie maanden worden voor de toepassing van dit lid geacht te zijn verleend voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  Restituties vinden bij vermindering van het aantal gebruiksuren of beëindiging van het gebruik in de loop van een kalendermaand, niet plaats.

 • 6.

  Indien in de loop van een kalendermaand vermeerdering van het aantal uren, waarop van een gymnastiekgebouw gebruik zal worden gemaakt, wordt aangevraagd, zal deze vermeerdering ingaan met de eerstvolgende kalendermaand, tenzij de ter zake meer verschuldigde vergoeding over de gehele lopende maand wordt bijbetaald, in welk geval de vermeerdering zo mogelijk terstond kan ingaan.

 • 7.

  Indien de verschuldigde vergoeding niet tijdig wordt betaald, is de verleende vergunning automatisch vervallen en kan van gemeentewege over het dientengevolge vrijkomend gebouw terstond worden beschikt ten behoeve van anderen.

 • 8.

  Bij intrekking van de vergunning wordt geen restitutie verleend van betaalde vergoedingen voor het gebruik.

Artikel 7  

 

Beëindiging of vermindering van het gebruik

Beëindiging of vermindering van het gebruik, hetzij tijdelijk, hetzij voorgoed, behoort met inachtneming van een opzeggingstermijn van veertien dagen, schriftelijk te worden medegedeeld aan burgemeester en wethouders.

Artikel 8  

 

Gebruik gebouw

Een gymnastiekgebouw wordt alleen in gebruik afgestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 23.00 uur.

Artikel 9  

 

Algemene voorwaarden

Burgemeester en wethouders verbinden aan de vergunning tot het gebruik van het gymnastiekgebouw de navolgende algemene voorwaarden:

I.

Roken e.d.

 

Voor het gehele gebouw geldt een, absoluut rookverbod. Voorts mogen in het gebouw geen dranken en etenswaren worden genuttigd.

II.

Toegelaten personen

 

Tot de gymnastiekzaal mogen alleen toegelaten worden leiders(sters) van en deelnemers aan de oefeningen van de verenigingen en clubs, enz., aan wie vergunning tot gebruik is verleend. Het lokaal mag niet worden betreden, voordat de voor de oefeningen, lessen en dergelijke verantwoordelijke persoon aanwezig is. In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend. Personen afkomstig uit een gezin, waar een besmettelijke ziekte heerst mogen niet worden toegelaten.

III.

Bevoegde leiding

 

De lessen, oefeningen en dergelijke moeten worden gegeven onder deskundige leiding, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders. Bij afwezigheid van de bevoegde leiding mogen de oefeningen geen doorgang vinden en mag de gymnastiekzaal niet worden betreden. Namen en adressen van de leiders(sters) moeten aan burgemeester en wethouders worden ingezonden, terwijl de deskundigheid van de leiders(sters) moet worden aangetoond door het vertoon van diploma’s, tenzij de deskundigheid op andere wijze vaststaat.

IV.

Gebruik van schoenen

 

Het betreden van de gymnastiekzaal is slechts toegestaan op gymnastiekschoenen met witte zolen, dan wel op blote voeten; op straffe van het vervallen van de vergunning heeft de voor oefening, lessen en dergelijke verantwoordelijke persoon er op toe te zien, dat de zaal niet wordt betreden met gymnastiekschoenen, die ook op straat zijn gedragen.

V.

Gebruik van toestellen e.d.

 

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade.

 

In verband hiermede wordt bepaald, dat:

 

1.

geen enkel gymnastiektoestel over de vloer mag worden gesleept;

 

2.

de toestellen, welke niet kunnen worden gedragen dienen te worden vervoerd met behulp van het daarvoor bestemde transportmateriaal;

 

3.

het gebruik van voetballen in de gymnastiekzaal is verboden;

 

4.

bij baloefeningen alleen gebruik mag worden gemaakt van ballen, die normaal bij zaalsporten worden gebruikt met name rubberballen of zachte leren ballen; het gebruik van ballen, die buiten de gymnastiekzaal zijn gebruikt, is niet toegestaan;

 

5.

magnesium met mate moet worden gebruikt; er mag niet mede worden gemorst en de toestellen, waaraan zich magnesium bevindt moeten na gebruik worden schoongemaakt;

 

6.

na afloop der oefeningen de toestellen, de werktuigen en de materialen op de daarvoor bestemde plaatsen dienen te worden opgeborgen;

 

7.

andere voorwerpen, dan vanwege de gemeente aangebrachte inventaris niet in het gebouw worden toegelaten, tenzij burgemeester en wethouders hiertoe in bijzondere gevallen toestemming hebben verleend; de gemeente draagt geen verantwoording voor voorwerpen, welke gebruikers in het gebouw, hetzij met, hetzij zonder medeweten van burgemeester en wethouders hebben gebracht of achtergelaten.

VI.

Reinheid in het gebouw

 

De hal, kleedkamers, wasruimten, toiletten en de gymnastiekzaal mogen niet worden verontreinigd. Rijwielen of motoren mogen niet in het gebouw worden binnengebracht. Kleding en schoenen behoren op de daartoe bestemde plaatsen te worden opgehangen, respectievelijk neergezet.

VII.

Orde in het gebouw

 

De gebruikers c.q. de leider(ster) is aansprakelijk voor de orde in het gebouw vanaf het tijdstip waarop dit betreden wordt tot en met het tijdstip van het verlaten en sluiten van het gebouw. Tijdens het oefenen dient de buitendeur gesloten te zijn. Toestellen e.d. mogen zonder toestemming van burgemeester en wethouders niet uit de gymnastiekzaal worden verwijderd of buiten de zaal worden gebracht. De deelnemers aan de oefeningen ten behoeve waarvan de zaal in gebruik is gegeven, mogen niet in andere lokaliteiten, gangen of trappen vertoeven. Aan de afsluiters van waterleidingen mag niet worden gedraaid en aan verwarmingstoestellen mag niets worden geregeld. Bij het verlaten van het gebouw dient de gebruiker c.q. de leider(ster) zich ervan te overtuigen, dat alle tapkranen en deuren gesloten en de lichten uitgedraaid zijn.

VIII.

Bijzondere voorvallen

 

De gebruiker c.q. de leider(ster) is verplicht na te gaan of het lokaal en de daarin aanwezige meubelen, leermiddelen en toestellen zich in goede staat bevinden; bij constatering van onregelmatigheden dient onmiddellijk kennis te worden gegeven aan de met toezicht op het gymnastiekgebouw belaste persoon.

 

De gebruiker c.q. de leider(ster), die onmiddellijk vóór het constateren van een onregelmatigheid waarvan kennis is gegeven, van het gebouw gebruik heeft gemaakt, is bij schuld, of grove nalatigheid aansprakelijk voor de kosten van vernieuwing, herstel of reiniging. Tijdens de lessen ontstane schaden aan gebouw en inventaris dienen na afloop van het gebruik gemeld te worden aan de persoon die met het toezicht op het gymnastiekgebouw is belast.

 

Wordt een onregelmatigheid, welke niet word gemeld, geconstateerd door de met toezicht belaste persoon, dan is de laatste gebruiker aansprakelijk voor de kosten van vernieuwing, herstel of reiniging, het niet melden van onregelmatigheden kan bovendien door burgemeester en wethouders worden gestraft met schorsing van het gebruik van het lokaal voor tenminste twee en ten hoogste acht weken.

IX.

Vakanties

 

Gedurende de schoolvakanties wordt het gymnastiekgebouw in verband met de schoonmaakwerkzaamheden gesloten zolang als dat noodzakelijk is.

X.

Overige bijzonderheden

 

1.

Indien geconstateerd wordt, dat de voorwaarden niet worden nagekomen, kunnen burgemeester en wethouders de vergunning tot het gebruik onmiddellijk intrekken, zonder dat de gemeente tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

 

2.

Intrekking kan eveneens plaats hebben indien blijkt, dat het lokaal gedurende langere tijd of op andere dagen en uren wordt gebruikt, dan waarvoor de vergunning is verleend.

 

3.

Blijft een gebruiker in gebreke de veroorzaakte schade te vergoeden, dan wordt hem het gebruik van het gymnastiekgebouw ontzegd tot dat het te betalen bedrag aan de gemeente is voldaan.

 

4.

Met betrekking tot het in gebruik gegevene neemt de gemeente geen enkele aansprakelijkheid op zich en de vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid van derden, die met betrekking tot de ingebruikgeving tegenover de gemeente zou kunnen ontstaan.

 

5.

Over het in gebruik gegevene kan door de gebruikers niet worden beschikt, wanneer het voor onderwijsdoeleinden of anderszins door de gemeente moet worden gebruikt.

 

6.

Alle aanwijzingen, door het door de gemeente met het toezicht belaste personeel gegeven, moeten worden opgevolgd, onverminderd het recht van beroep op burgemeester en wethouders.

 

7.

Tijdens het gebruik dient toegang te worden verleend aan alle door burgemeester en wethouders aan te wijzen personen

Artikel 10  

 

Bijzondere voorwaarden

Burgemeester en wethouders kunnen naast de in het vorige artikel genoemde ‘algemene voorwaarden’ voor het gebruik ten allen tijde andere, ‘bijzondere voorwaarden’, aan de verleende of te verlenen vergunning verbinden.

Artikel 11  

 

 • 1.

  De “Regeling betreffende het in gebruik geven van een gymnastiekgebouw aan verenigingen of particulieren 2014”, vastgesteld op 19 juni 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling gebruik gymnastiekgebouwen 2015”.

   

   

   

 

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 juni 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

,griffier