Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van liggeld 2017
CiteertitelVerordening liggeld 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 , lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018Een nieuwe verordening (ter vervanging van een bestaande verordening.)

15-12-2016

GVOP, 28-12-2016

9h/16
24-12-201501-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

GVOP, 23/12/2015, 124856

08.h/15
01-01-201401-01-2016nieuwe regeling

19-12-2012

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64h.13
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2012

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64h.13
20-12-201201-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs

11/57.12
22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd 21-12-2011

9/57.11
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd 22 december 2010

8/66.10
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd 22 december 2010

8/66.10
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd 22 december 2010

8/66.10
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd 22 december 2010

8/66.10
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd 22 december 2010

8/66.10
17-12-200901-01-2011nieuwe regeling

19-11-2009

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs dd. 16-12-2009

6/50.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2017

 

 

vast te stellen de

 

 

Artikel 1  

 

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, dag- of nachtverblijf van een of meer personen;

 • 2.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

 • 3.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, steiger en een loopplank.

Artikel 2  

 

Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats voor een woonschip, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden, bij een verblijf langer dan twee weken op de krachtens de "Woonschepenverordening 2002" aangewezen ligplaatsen.

Artikel 3  

 

Belastingplicht

Het liggeld wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de ligplaatsvergunning, bedoeld in artikel 6 van de 'Woon-schepenverordening 2002", dan wel de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4  

 

Belastingtarieven

Het liggeld wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieven-tabel.

Artikel 5  

 

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6  

 

Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7  

 

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8  

 

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er, met inbegrip van de maand van dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden in het belastingtijdvak overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9  

 

Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10  

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 11  

 

Overgangsrecht

De “Verordening liggeld 2016” van 17 december 2015, nr. 08.h/15, wordt ingetrokken met in-gang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12  

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13  

 

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening liggeld 2017".

 

 

JD

 

 

ALDUS

vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Ferwerderadiel van 15 december 2016.

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter

 

 

 

 

 

,griffier

 

 

Tarieventabel, behorende bij de "Verordening liggeld 2016".

 

 

Het tarief bedraagt voor het innemen en hebben van een ligplaats in de Hallumertrekvaart ter hoogte van de ledyk (zie tekening nr. F-OV-89) € 675,00 (over dit bedrag wordt geen omzetbelasting berekend).

 

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2015

 

nr. 09.h/15.

 

 

 

Mij bekend,

 

De griffier van Ferwerderadiel,