Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 april 1998, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-10-2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het basisonderwijs, artikel 105a1/105a2
 2. Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 96g/96h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen wordt het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 7 oktober 2001, nummer 7/90.01;

 

gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs en artikel 96g/96h van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 

gezien het advies van de commissie onderwijs;

 

gezien het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen;

 

overwegende dat het gewenst is de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen;

 

besluit:

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

burgemeester en wethouders:

 

 

het college van burgemeester en wethouders;

b.

schoolbestuur:

bevoegd gezag van een volgend de Wet op het basisonder-wijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voorzo-ver in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

c.

school:

school voor basisonderwijs, school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs;

d.

voorziening:

een voorziening zoals opgenomen in de bijlage “Voorzie- ningen” van deze verordening;

e.

aanvullende voorziening:

 

 

een door burgemeester en wethouders vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

f.

indieningsdatum:

 

 

uiterste moment zoals is opgenomen in de bijlage “Voor-zieningen” van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

g.

toekenningscriteria:

 

 

de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage “Voor-zieningen” van deze verordening, waaronder een school-bestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

h.

tijdvak

periode zoals is opgenomen in de bijlage “Voorzieningen” van deze verordening, waarvoor een voorziening werd toege-kend;

i.

subsidieplafond:

het door de raad of burgemeester en wethouders vastge-stelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorzie-ning, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

j.

feitelijke beschikbaarstelling:

 

 

de beschikking van burgemeester en wethouders waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura be-schikbaar wordt gesteld;

k.

subsidievaststelling:

 

 

de beschikking van burgemeester en wethouders waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hier-bij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdra-gen aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders nemen daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders maken het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de toekenningscriteria vast waaron-der aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijksoverzicht

Jaarlijks voor 1 juli zenden burgemeester en wethouders aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2: PROCEDURES

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendge-maakt door burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij burge-meester en wethouders. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluiten burgemeester en wethouders om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wet-houders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslissen burgemeester en wethouders de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen twaalf weken na de indie-ningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslissen burgemeester en wethouders binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4.

  Het niet beslissen binnen de termijn als genoemd in het eerste of tweede lid, eerste zin, staat gelijk aan een beschikking tot toekenning van de voorziening.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorzienig geen voorziening is in de zin van de verordening;

 • b.

  niet voldaan is aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  c. door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden over- schreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indieningsaanvraag

 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stellen burge-meester en wethouders het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het niet beslissen binnen de termijn staat gelijk aan een beschikking tot toe-kenning van de voorziening.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening, zoals bedoeld in artikel 3, is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1.

  De beschikking van burgemeester en wethouders tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden;

  • a.

   feitelijk beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidie-vaststelling plaats.

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan burgemeester en wet-houders bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorzie-ning anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of be-hoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 14 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor-zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handeling als be-doeld in artikel 13, eerste lid onder b, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

Vervreemding van het schoolbestuur op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wet-houders tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Hoofdstuk 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van burgemeester en wethouders nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze veror-dening.

Artikel 17 Beslissing van burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs”;

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

   

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 oktober 2001.

,voorzitter.

, secretaris.