Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014 (Verordening BRP 2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

18-06-2014

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014

Sector : I

Nr. : 07/35.14

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2014, nummer 7/35.14

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en

Wet bescherming persoonsgegevens;

 

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014 (Verordening BRP 2014)

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft voor de gemeente Ferwerderadiel, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Ferwerderadiel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Ferwerderadiel was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Ferwerderadiel gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt;

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Ferwerderadiel 2014 (Verordening BRP 2014).

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 september 2014.

,voorzitter

,griffier