Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Nota Reserves en Voorzieningen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Reserves en Voorzieningen 2016
CiteertitelNota Reserves en Voorzieningen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2016Een nieuwe nota (ter vervanging van de nota R & V 2015)

14-07-2016

GVOP, 2016 (7 oktober )

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Reserves en Voorzieningen 2016

De raad van de gemeente

Ferwerderadiel.

 

 

Sector : II

Nr. : 06/16

Onderwerp : Vaststelling “Nota Reserves en Voorzieningen 2016”.

 

Ferwert, 5 juli 2016.

 

Inleiding:

Normaliter wordt de “Nota Reserves en Voorzieningen” jaarlijks opgenomen in de Kadernota. Door omstandigheden is voor het jaar 2016 geen kadernota opgesteld. De Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is wel opgesteld met hierbij beoordeling van de te lopen risico’s en verandering in werkwijze beoordeling niveau Algemene Reserve.

 

Inhoud:

In de betreffende Nota worden de reserves en voorzieningen beoordeeld.

Behalve de Bestemmingsreserve IGO kunnen er geen reserves of voorzieningen worden opgeheven.

De cijfers in de Nota zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2015 en verdeling van het betreffende saldo.

 

In de bijgesloten MEMO is een opsomming gegeven van de ontwikkeling van de Algemene Reserve waarin de begrotingswijzigingen tot en met nr.31 van het jaar 2016 zijn verwerkt. Hierin zijn tevens de cijfers rekeningsaldo 2015 meegenomen.

 

In de MEMO is een opsomming gegeven van het aantal beslissingen uit het verleden welke van invloed zijn op het saldo van de Algemene Reserve.

Tevens is een opsomming van mogelijke risico’s vermeld waarbij bedrag is bepaald op percentage van inschatting van mate van voordoen risico.

Er is uitgegaan van percentage omdat niet duidelijk is of en wanneer het risico zich zal voordoen.

 

Uitgaande van bovengenoemde opsomming is er een tekort van € 482.518,00. Hiervoor zal in de conceptbegrotingen van 2017 t/m/ 2020 een bedrag van € 120.630,00 worden geraamd als storting in de Algemene Reserve.

 

Als onvoorziene risico’s wordt een bedrag aangemerkt van € 500.000,00.

Dit bedrag zal als frictiekosten worden ontvangen uit de gestarte ARHI-procedure inzake de bestuurlijke fusie en alsdan in de Algemene Reserve worden gestort.

 

Uitvoering/Afhandeling:

De “Nota Reserves en Voorzieningen” kan worden gebruikt bij beoordeling van de risico’s welke de gemeente loopt.

Hiervan uitgaande kan worden bepaald, tevens de MEMO in ogenschouw nemende, dat er geen ruimte is voor nieuwe investeringen.

De focus zal moeten liggen op een sluitende begroting, sluitende meerjarenramingen en aanvullingen Algemene Reserve.

 

Voorstel:

Wij stellen uw raad voor bijgaande “Nota Reserves en Voorzieningen 2016” vast te stellen en de uitgangspunten ten aanzien van de Algemene Reserve over te nemen.

 

 

SW