Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2017
CiteertitelVerordening precariobelasting kabels en leidingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewer, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2016Een nieuwe verordening (ter vervanging van een bestaande verordening)

15-12-2016

GVOP, 28-12-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2017

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2016, nummer 9/16;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING TER ZAKE VAN KABELS EN LEIDINGEN 2017

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  maand: een kalendermaand;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar.

 • c.

  kabels en leidingen: kabels, leidingen, buizen en draden of daarmee gelijk te stellen voorwerpen bedoeld voor het transport van energie of andere materialen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “precariobelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Ter zake van kabels en leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de kabels of leidingen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel degene ten behoeve van wie de kabels en leidingen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels en leidingen € 2,50 per strekkende meter per jaar met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel maanden als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting op kabels en leidingen.

Artikel 13 Overgangsrecht

De “Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 juni 2016, nr. 07/16, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017”.

   

  JD

   

 

ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel op 15 december 2016.

 

 

 

,voorzitter

 

 

 

,griffier