Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de ambtelijke bijstand Ferwerderadiel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand Ferwerderadiel 2016
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand Ferwerderadiel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201709-03-2019Een nieuwe verordening (ter gedeeltelijke vervanging van een bestaande verordening)

15-12-2016

Geen.

14/16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand Ferwerderadiel 2016

 

 

 • 1.

  paragraaf 1 (over ambtelijke bijstand) van de “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2012”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2012, nr. 45 in te trekken per 1 januari 2017;

 • 2.

  de citeertitel van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2012 te wijzigen in Verordening op de fractieondersteuning 2012;

 • 3.

  vast te stellen de volgende:

   

Artikel 1. Ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffie met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffie of op verzoek van de griffie door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij in overleg met de griffie de directie van DDFK-gemeenten daarvan in kennis. De directie neemt het besluit.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffie kan worden verleend kan de griffie de directie van DDFK-gemeenten verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2. Verlenen van ambtelijke bijstand/weigering verzoek ambtelijke bijstand.

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffie en/of de directie van DDFK-gemeenten ambtelijke bijstand aan een raadslid tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De directie van DDFK-gemeenten beoordeelt zo spoedig mogelijk in overleg met de griffie of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de griffie dit met redenen omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  Indien het verzoek om ambtelijke bijstand door de directie van DDFK-gemeenten is geweigerd kan de griffie of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de voorzitter van de raad. Deze beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 3. Geschillen over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is doet hij de griffie hiervan mededeling; deze overlegt met de directie van DDFK-gemeenten teneinde tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

 • 2.

  Indien het onder het eerste lid genoemde overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil over de ambtelijke bijstand voorgelegd aan de voorzitter van de raad. Deze voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 4. Recht op ambtelijke bijstand

Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5. Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017

 

 

 

ALDUS

vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 15 december 2016.

 

 

, voorzitter

 

, griffier

 

 

Toelichting op de verordening op ambtelijke bijstand 2016

 

 

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel is door de Wet dualisering gemeentebestuur ingrijpend gewijzigd. Het legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

In deze verordening vervult de griffie een centrale rol als eerste aanspreekpunt en beoordelaar betreffende ambtelijke bijstand en als schakel tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie.

De directie DDFK-gemeenten is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en heeft daarom ook een beslissende rol. Als er een conflictsituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, zal de burgemeester een bemiddelende en uiteindelijk beslissende rol kunnen spelen. De positie van de burgemeester (als voorzitter van de raad) maakt hem bij uitstek geschikt voor deze taak als bruggenbouwer en als degene die uiteindelijk het laatste woord heeft.

 

 

Artikel 1

De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend. Het is niet mogelijk in de verordening hiervoor vaste termijnen op te nemen in verband met de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden voor een verzoek. De griffie ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces. Op grond van het derde lid is er bij twijfel een rol voor de directie DDFK-gemeenten weggelegd. Deze zal in samenspraak met de griffie moeten beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft.

 

 

Artikel 2

Beoordeling of één van de in artikel 2 genoemde weigeringsgronden zich voordoet vindt, na overleg met de griffie, door de directie DDFK-gemeenten plaats. Uiteraard kan de raad via de gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken verantwoording af te leggen (artikel 180 Gemeentewet).

 

 

Artikel 3

Ook als - naar de mening van het raadslid - op onvoldoende wijze aan zijn of haar verzoek om hulp gehoor wordt gegeven kan de zaak aan een hogere instantie worden voorgelegd: de burgemeester is daar gezien zijn eigenstandige positie in het gemeentelijke bestuur en zijn voorzitterschap van de raad de meest aangewezen instantie voor. Wel zal het betrokken raadslid hierover eerst overleg voeren met de griffie, eventueel in het bijzijn van de secretaris.

 

 

Artikel 4

Zie hiervoor artikel 33 van de Gemeentewet.