Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2018
CiteertitelVerordening bruggelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening bruggelden 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201731-12-2018nieuwe regeling

14-12-2017

gemeenteblad, 22-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRUGGELDEN 2018

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, nummer ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeente wet;

besluit:

vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRUGGELDEN 2018

 

Artikel 1

Belastbaar feit

Onder de naam “bruggeld” wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van een brug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtige ingevolge deze verordening is de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

brug:

1.

de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Hikkaarderdyk en de Kolkhuizerweg te Burdaard;

 

 

2.

de brug over de Dokkumer Ee, vormende de verbinding tussen de Jislumerdyk en de Brugweg te Burdaard.

b.

vaartuigen:

alle soorten van drijvende lichamen, welke wegens hun drijfvermogen worden gebezigd dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen of goederen.

Artikel 4

Tarief

Het recht bedraagt voor het openen en geopend houden van een brug, per vaartuig

€ 1,75.

Artikel 5

Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven van:

 • 1.

  hospitaalschepen, waarop van toepassing is het bepaalde in artikel 1 van de Internationale overeenkomst van 1904 betreffende aan hospitaalschepen te verlenen vrijstelling van rechten en heffingen;

 • 2.

  een roeivaartuig, behorende tot de uitrusting van een vaartuig, waarvoor een brug tegelijkertijd geopend of open gehouden is;

 • 3.

  vaartuigen, rechtstreeks in gebruik voor de rijks-, provinciale of gemeentedienst;

 • 4.

  een baggermachine en een vaartuig dat daarbij gebezigd wordt voor het vervoer van baggerspecie;

 • 5.

  vaartuigen voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen en goederen.

Artikel 6

Wijze van heffing

Het bruggeld wordt geheven bij wijze van kennisgeving door middel van op of nabij de bruggen duidelijk zichtbaar geplaatste publicatieborden.

Artikel 7

Tijdstip van betaling

De rechten moeten bij doorvaart worden voldaan.

Artikel 8

Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum van ingang van de heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2017 vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bruggelden 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 14 december 2017 griffier voorzitter

K.Corsèl Mr. W. van den Berg